Proceeding: Zakup usługi ATiK (wsparcie techniczne) do posiadanego oprogramowania LIDS plus godziny konsultacji do 31.12.2019 r., Nr ref. DPiZP.2610.50.2018.

Dział Zamówień Publicznych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Division: Centrala
Deadlines:
Posted : 29-01-2019 10:29:25
Placing offers: 12-02-2019 11:00:00
Opening offers : 12-02-2019 11:15:00

Requirements and specifications

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

3. Załącznik nr 6 do SIWZ ESPD.

4. Materiał pomocniczy - Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 4.

5. Odpowiedzi na pytania + zmiana SIWZ.

6. Materiał pomocniczy - Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie SIWZ.

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-02-25 12:33 Dział Zamówień Publicznych Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-02-12 14:35 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert.

Informacja Zamawiają [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 160

Send a message