Proceeding: Opracowanie projektu na remont schodów zewnętrznych do budynku KP w Szklarskiej Porębie i wykonanie remontu schodów w oparciu o ww. projekt.

Jarosław Zacharewicz
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Division: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Posted : 23-11-2018 15:07:49
Placing offers: 07-12-2018 09:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

1.Nazwa i adres zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 , 50-040 Wrocław 2. Opis przedmiotu zamówienia publicznego: zgodnie z załącznikami – plan sytuacyjny, przedmiar oraz istotne postanowienia umowy. Zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem uzgodnień i decyzji administracyjnych ( w tym zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz pozwolenia na budowę ) na remont schodów wejściowych zewnętrznych do budynku Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 1 oraz wykonanie ww. remontu schodów w oparciu o projekt. Zakres zadania – określony w pozycjach załączonego przedmiaru, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może być mniejszy od zawartego w przedmiarze. 3.Termin realizacji zamówienia publicznego: : 31.05.2019 r.4. Osoba do kontaktu z wykonawcą: Jarosław Zacharewicz tel 71-340-32-88, jaroslaw.zacharewicz@wr.policja.gov.pl5.Kryteria wyboru ofert:- cena 100%6. Wymagania jakie powinien spełniać wykonawca:-dokonanie wizji lokalnej w terenie i złożenie oświadczenia o dokonaniu wizji przed podpisaniem umowy - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej( może być dostarczony po wyborze Wykonawcy)- Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia zawodowe dopełnienia funkcji kierownika robót budowlanych, posiadających uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadał aktualną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z aktualnym zaświadczeniem o obowiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu. 7.Zadanie będzie realizowane w oparciu o umowę. 8.Zadanie będzie rozliczane w sposób ryczałtowy. Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści- w załączeniu 9. Warunki gwarancji i rękojmi za wady.Zamawiający wymaga 36 miesięcznego okresu gwarancji. 10.Sposób przygotowania oferty:- złożenie oferty jest równoznaczne z potwierdzeniem wymagań i warunków zawartych w zapytaniu oraz w postanowieniach umowy- nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych 11. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej do dnia 07.12.2018r do godz. 9.00

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Opracowanie projektu na remont schodów zewnętrznych do budynku KP w Szklarskiej Porębie i wykonanie remontu schodów w oparciu o ww. projekt. Termin realizacji do dnia 31.05.2019 r.

Szklarska Poręba sch [...].pdf

Istotne postanowieni [...].doc

opis przedmiotu zamó [...].doc

Remont schodów SzP P [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 12

Send a message