Proceeding: ZP.270.97.2018 Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Modernizacja klatki schodowej w ZSP w Kwaśniowie Dolnym.”

Joanna Kujawa-Popowska
Urząd Gminy Klucze
Deadlines:
Posted : 06-11-2018 11:34:24
Placing offers: 09-11-2018 10:00:00
Opening offers : 09-11-2018 10:05:00

Requirements and specifications

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.„Modernizacja klatki schodowej w ZSP w Kwaśniowie Dolnym.”

o wartości poniżej 30000 euro

(nazwa i rodzaj zamówienia)

I. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Modernizacja klatki schodowej w ZSP w Kwaśniowie Dolnym.”

Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Modernizacja klatki schodowej w ZSP w Kwaśniowie Dolnym.” dla całości zamierzenia zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane ze wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie:

1). Projekt budowlany.

Projekt budowlany winien spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia2504.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz.462 ze zm.) w zakresie przedmiotu zamówienia. Projekt budowlany wykonawca winien wykonać w ilości 5 egzemplarzy. Opracowanie należy również dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej w plikach z rozszerzeniem dwg (część graficzna), doc.(część opisowa) oraz pdf (całość).

2). Kosztorysy inwestorskie.

Kosztorys inwestorski winien spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U.nr 130, poz.1389). Jako bazę wyliczeń do kosztorysu inwestorskiego należy wykorzystać aktualne wskaźniki cenowe powszechnie stosowanych publikacji, np. Sekocenbud – informacja ocenach materiałów budowlanych, robocizny i sprzętu; kosztorys inwestorski należy wykonać w 2 egz. Opracowanie należy również dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej w plikach z rozszerzeniem .pdf oraz w plikach pozwalających na pracę z pełną funkcjonalnością z programem do kosztorysowania Norma PRO.

3). Przedmiary robót.

Przedmiary robót w zakresie, o którym mowa w § 6 i spełniających wymogi §7, 8, 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych tj. (Dz. U. z 2013r., poz. 1129);przedmiar robót należy wykonać w 2 egz. Opracowanie należy również dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej w plikach rozszerzeniem .pdf oraz w plikach pozwalających na pracę z pełną funkcjonalnością z programem kosztorysowania Norma PRO.

4). Opracowanie dokumentacji zakresem winno obejmować w szczególności:

-obudowanie i zamknięcie drzwiami oraz wyposażenie w urządzenia zapobiegające oddymianiu lub służące do usuwania dymu klatkę schodową zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu

-dostosowanie długości dojść ewakuacyjnych z pomieszczeń najdalej położonych na parterze i na piętrze zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu

-w opracowaniu należy uwzględnić wykonanie dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego w części południowej korytarza na parterze ( 1.34 –rekreacja) i schodów ewakuacyjnych zewnętrznych,

-wydzielenie dodatkowej pracowni z części korytarza na piętrze (pomieszczenie 1.17 – rekreacja),

-przebudowę i wykonanie instalacji wewnętrznych w niezbędnym zakresie,

-w razie potrzeby wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz uzgodnienie z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ekspertyzy technicznej, zaproponowanie rozwiązań standardowych i równoważnych (zastępczych) oraz uzyskanie pozytywnej decyzji administracyjnej wydanej przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

5)Zamawiający wymaga od Wykonawcy bieżącego uzgadniania i współpracy podczas opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej.Zamawiający oczekuje równocześnie, że Wykonawca będzie brał pod uwagę sugestie Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się sytuacji, aby Wykonawca bezkrytycznie i bezpodstawnie narzucał swoje rozwiązania projektowe bez akceptacji Zamawiającego.

6) Wykonawca wraz z przekazaniem projektu, przeniesie na rzecz Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wykonanych projektów, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono w tym w wersji elektronicznej, w zakresie rozpowszechniania utworu m. in.poprzez wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

7) Zamawiający dostarczy mapę do celów projektowych.

-W zakres i skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące elementy:

-Projekt budowlany - 5 egz.

-Wersja elektroniczna projektu - 1 egz.

-Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż- 2 egz.

-Przedmiary robót - 2 egz.

-Wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru - 1 egz.

-Opracowania graficzne w formie elektronicznej powinny być zapisane w formie PDF i DWG.

-Części opisowe projektu mogą być zapisane w formie doc. lub rtf i formie PDF.

-Kosztorysy i przedmiary robót powinny być zapisane w formie PDF i formacie ath.

8) Projekt wraz z przedmiarami i kosztorysami należy sporządzić w zgodzie z stawą Prawo Zamówień Publicznych.

terminy wykonania zamówienia: 21.12.2018r.

Okres gwarancji: Na wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji minimum 12 miesiące.

warunki płatności :

a) Za wykonane roboty ustala się wynagrodzenie Ryczałtowe Wykonawcy.

b) Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego nastąpi w terminie do 7 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w jego treści.

c) Błędnie wystawiona faktura VAT, brak protokołu, spowoduje rozpoczęcie biegu ponownego 7 – dniowego terminu płatności liczonego od dnia dostarczenia prawidłowych lub brakujących dokumentów.

d) Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Warunki do spełnienia przez wykonawcę :

- termin wykonania 21.12.2018r.

- udzielenie gwarancji na minimum 12 miesięcy.

- Uzyskanie stosownych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez ustawę Prawo Budowlane, niezbędnych do uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Wykonawca wraz z przekazaniem projektu, przeniesie na rzecz Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wykonanych projektów, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono w tym w wersji elektronicznej, w zakresie rozpowszechniania utworu m. in.poprzez wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Załączniki do zapytania :

- Druk oferty załącznik nr 1,

-Decyzja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu nr 76/2017 z dn. 28.03.2017 r.- skan w formacie PDF,

- Rzut parteru – skan projektu powykonawczego w formacie PDF,

- Rzut piętra – skan projektu powykonawczego w formacie PDF.

III. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 09.11.2018 do godziny 10:00 w formie:

-pisemnej (osobiście, listownie) na adres:* Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze.

Lub: -platformę zakupową.

Oferta musi zostać opatrzona nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu z dopiskiem:

Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Modernizacja klatki schodowej w ZSP w Kwaśniowie Dolnym.”

Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty (Poczta Polska,In Post itp) lub przesyłką kurierską, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

IV. Do oferty należy załączyć:

-Druk oferty- wzór załącznik nr 1 ,

-Wypis KRS lub wypis z Ewidencji działalności gospodarczej,

W przypadku pytań:

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Modernizacja klatki schodowej w ZSP w Kwaśniowie Dolnym.” Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Modernizacja klatki schodowej w ZSP w Kwaśniowie Dolnym.”

Decyzja nr 76 KPPSP [...].pdf

Rzut parteru.pdf

Rzut piętra.pdf

Załącznik nr 1 druk [...].doc

1 service Urząd Gminy Klucze
Partyzantów 1
32-310, Klucze
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 7 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
3 Termin realizacji - 21.12.2018r. , proszę potwierdzić (0)
4 Gwarancja - min. 12 Miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy (0)
Unlock the form

The number of page views: 19

Send a message