Postępowanie: ZP.270.97.2018 Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Modernizacja klatki schodowej w ZSP w Kwaśniowie Dolnym.”

Joanna Kujawa-Popowska
Urząd Gminy Klucze
Terminy:
Składanie ofert: 09-11-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : 09-11-2018 10:05:00

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.„Modernizacja klatki schodowej w ZSP w Kwaśniowie Dolnym.”

o wartości poniżej 30000 euro

(nazwa i rodzaj zamówienia)

I. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Modernizacja klatki schodowej w ZSP w Kwaśniowie Dolnym.”

Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Modernizacja klatki schodowej w ZSP w Kwaśniowie Dolnym.” dla całości zamierzenia zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane ze wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie:

1). Projekt budowlany.

Projekt budowlany winien spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia2504.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz.462 ze zm.) w zakresie przedmiotu zamówienia. Projekt budowlany wykonawca winien wykonać w ilości 5 egzemplarzy. Opracowanie należy również dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej w plikach z rozszerzeniem dwg (część graficzna), doc.(część opisowa) oraz pdf (całość).

2). Kosztorysy inwestorskie.

Kosztorys inwestorski winien spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U.nr 130, poz.1389). Jako bazę wyliczeń do kosztorysu inwestorskiego należy wykorzystać aktualne wskaźniki cenowe powszechnie stosowanych publikacji, np. Sekocenbud – informacja ocenach materiałów budowlanych, robocizny i sprzętu; kosztorys inwestorski należy wykonać w 2 egz. Opracowanie należy również dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej w plikach z rozszerzeniem .pdf oraz w plikach pozwalających na pracę z pełną funkcjonalnością z programem do kosztorysowania Norma PRO.

3). Przedmiary robót.

Przedmiary robót w zakresie, o którym mowa w § 6 i spełniających wymogi §7, 8, 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych tj. (Dz. U. z 2013r., poz. 1129);przedmiar robót należy wykonać w 2 egz. Opracowanie należy również dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej w plikach rozszerzeniem .pdf oraz w plikach pozwalających na pracę z pełną funkcjonalnością z programem kosztorysowania Norma PRO.

4). Opracowanie dokumentacji zakresem winno obejmować w szczególności:

-obudowanie i zamknięcie drzwiami oraz wyposażenie w urządzenia zapobiegające oddymianiu lub służące do usuwania dymu klatkę schodową zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu

-dostosowanie długości dojść ewakuacyjnych z pomieszczeń najdalej położonych na parterze i na piętrze zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu

-w opracowaniu należy uwzględnić wykonanie dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego w części południowej korytarza na parterze ( 1.34 –rekreacja) i schodów ewakuacyjnych zewnętrznych,

-wydzielenie dodatkowej pracowni z części korytarza na piętrze (pomieszczenie 1.17 – rekreacja),

-przebudowę i wykonanie instalacji wewnętrznych w niezbędnym zakresie,

-w razie potrzeby wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz uzgodnienie z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ekspertyzy technicznej, zaproponowanie rozwiązań standardowych i równoważnych (zastępczych) oraz uzyskanie pozytywnej decyzji administracyjnej wydanej przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

5)Zamawiający wymaga od Wykonawcy bieżącego uzgadniania i współpracy podczas opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej.Zamawiający oczekuje równocześnie, że Wykonawca będzie brał pod uwagę sugestie Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się sytuacji, aby Wykonawca bezkrytycznie i bezpodstawnie narzucał swoje rozwiązania projektowe bez akceptacji Zamawiającego.

6) Wykonawca wraz z przekazaniem projektu, przeniesie na rzecz Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wykonanych projektów, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono w tym w wersji elektronicznej, w zakresie rozpowszechniania utworu m. in.poprzez wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

7) Zamawiający dostarczy mapę do celów projektowych.

-W zakres i skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące elementy:

-Projekt budowlany - 5 egz.

-Wersja elektroniczna projektu - 1 egz.

-Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż- 2 egz.

-Przedmiary robót - 2 egz.

-Wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru - 1 egz.

-Opracowania graficzne w formie elektronicznej powinny być zapisane w formie PDF i DWG.

-Części opisowe projektu mogą być zapisane w formie doc. lub rtf i formie PDF.

-Kosztorysy i przedmiary robót powinny być zapisane w formie PDF i formacie ath.

8) Projekt wraz z przedmiarami i kosztorysami należy sporządzić w zgodzie z stawą Prawo Zamówień Publicznych.

terminy wykonania zamówienia: 21.12.2018r.

Okres gwarancji: Na wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji minimum 12 miesiące.

warunki płatności :

a) Za wykonane roboty ustala się wynagrodzenie Ryczałtowe Wykonawcy.

b) Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego nastąpi w terminie do 7 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w jego treści.

c) Błędnie wystawiona faktura VAT, brak protokołu, spowoduje rozpoczęcie biegu ponownego 7 – dniowego terminu płatności liczonego od dnia dostarczenia prawidłowych lub brakujących dokumentów.

d) Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Warunki do spełnienia przez wykonawcę :

- termin wykonania 21.12.2018r.

- udzielenie gwarancji na minimum 12 miesięcy.

- Uzyskanie stosownych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez ustawę Prawo Budowlane, niezbędnych do uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Wykonawca wraz z przekazaniem projektu, przeniesie na rzecz Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wykonanych projektów, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono w tym w wersji elektronicznej, w zakresie rozpowszechniania utworu m. in.poprzez wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Załączniki do zapytania :

- Druk oferty załącznik nr 1,

-Decyzja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu nr 76/2017 z dn. 28.03.2017 r.- skan w formacie PDF,

- Rzut parteru – skan projektu powykonawczego w formacie PDF,

- Rzut piętra – skan projektu powykonawczego w formacie PDF.

III. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 09.11.2018 do godziny 10:00 w formie:

-pisemnej (osobiście, listownie) na adres:* Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze.

Lub: -platformę zakupową.

Oferta musi zostać opatrzona nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu z dopiskiem:

Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Modernizacja klatki schodowej w ZSP w Kwaśniowie Dolnym.”

Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty (Poczta Polska,In Post itp) lub przesyłką kurierską, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

IV. Do oferty należy załączyć:

-Druk oferty- wzór załącznik nr 1 ,

-Wypis KRS lub wypis z Ewidencji działalności gospodarczej,

W przypadku pytań:

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Adres dostawy podany jest w sekcji przedmiot postępowania przy pozycji zakupowej

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Modernizacja klatki schodowej w ZSP w Kwaśniowie Dolnym.” Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Modernizacja klatki schodowej w ZSP w Kwaśniowie Dolnym.”

Decyzja nr 76 KPPSP [...].pdf

Rzut parteru.pdf

Rzut piętra.pdf

Załącznik nr 1 druk [...].doc

1 usługa Urząd Gminy Klucze
Partyzantów 1
32-310, Klucze
(0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2964 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 7 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
3 Termin realizacji - 21.12.2018r. , proszę potwierdzić (0)
4 Gwarancja - min. 12 Miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość