Proceeding: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej: Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i ul. Brzoskwiniowej w Koronowie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych

Maria Klapczyńska
Urząd Miejski Koronowo Division: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Deadlines:
Posted : 10-09-2018 15:14:45
Placing offers: 17-09-2018 09:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

I. Gmina Koronowo zwraca się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej podczas realizacji zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i ul. Brzoskwiniowej w Koronowie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych.
II. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i ul. Brzoskwiniowej w Koronowie.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) budowę sieci wodociągowej z rur PE-100 Ø90-110mm SDR17 PN10 z dołączeniem do istniejącej sieci wodociągowej, w dwóch miejscach, w ciągu ul. Mała Droga i ul. Brzoskwiniowej.
2) zakres sieci wodociągowej w ul Wiśniowej i Brzoskwiniowej: od Wi1 - W1 - W2 - W3 - W4 - W5 - W6 W6 - Wh19, W4 - Wh16, W3 - Wh9, W2 - Wh11 - W7, W7 - Wi2, W1 – Wh8, W1 - Wh7, W7 – Wh12 W tym wszystkie dodatkowe elementy uzbrojenia (m.in. hydranty) leżące na wymienionych odcinkach.
3) sporządzenie projektu oraz wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,
4) przygotowanie dokumentów niezbędnych do odbioru prac, w tym wykonanie badań bakteriologicznych, prób szczelności, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
5) przywrócenie terenu do stanu poprzedniego (na przedmiotowym obszarze pasy drogowe stanowią jezdnie o nawierzchni gruntowej.
Dokumentacja projektowa dostępna jest pod linkiem: http://www.bip.koronowo.pl/index.php?app=przetargi&nid=10519&y=0&status=2
III. Zakres obowiązków inspektora nadzoru wynika z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) i obejmuje w szczególności:
1) realizacje przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi tj. ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz z wymaganiami określonymi dla wykonawcy robót budowlanych,
2) udział w przekazaniu wykonawcy robót terenu budowy i pod zaplecze budowy,
3) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
4) inspektor nadzoru zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stanowiska w sprawie wniosków wykonawcy robót, dotyczących zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do projektu (robót zamiennych) lub robót dodatkowych, w terminie 5 dni kalendarzowych od złożenia przez wykonawcę takiego wniosku wraz z kosztorysem i innymi niezbędnymi dokumentami. Stanowisko Wykonawcy w sprawie tych wniosków wykonawcy robót zawierać będzie ocenę zasadności wniosku oraz poprawności sporządzenia kosztorysu,
5) bez zgody Zamawiającego inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych i zamiennych,
6) zatwierdzanie źródła wytwarzania, zamawiania materiałów przez wykonawcę robót oraz próbek tych materiałów,
7) zawiadamianie Zamawiającego o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robót,
8) sprawdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
9) inspektor nadzoru zobowiązany jest do dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz odbiorów technicznych i częściowych w terminie do 1 dnia roboczego od daty pisemnego powiadomienia o wykonaniu ww. prac przez wykonawcę robót,
10) potwierdzanie faktyczne wykonanych robót,
11) kontrolowanie terminowości wykonania robót objętych dokumentacją w stosunku do harmonogramu realizacji robót i w zakresie rzeczowym,
12) stałe uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiającego,
13) nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez wykonawcę robót oraz dokonanie sprawdzenia ich usunięcia wraz ze spisaniem przy udziale Zamawiającego i wykonawcy robót protokołu z usunięcia wad i usterek,
14) dokonywanie czynności związanych z odbiorami częściowymi, technicznymi i odbiorem końcowym oraz dokonanie odbioru końcowego przy udziale i akceptacji Zamawiającego,
15) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robót - odebranie dziennika budowy od kierownika budowy,
16) nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej,
17) przeprowadzenie w okresie udzielonej gwarancji przez wykonawcę robót, rocznych przeglądów gwarancyjnych przy udziale Zamawiającego i wykonawcy robót wraz ze spisaniem protokołu, określającego stwierdzone wady i usterki, sposób oraz termin ich usunięcia,
18) w przypadku zmiany osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy (wskazanych w ofercie, posiadających wymagane przez Zamawiającego uprawnienia) zmiana ww. osób może zostać dokonana pisemnym powiadomieniem i zaakceptowana przez Zamawiającego,
19) jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, a konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca upoważniony jest on do udzielenia wykonawcy robót polecenia ich wykonania odpowiednim wpisem do dziennika budowy i niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.
W takim przypadku stosowne dokumenty przedłożone zostaną Zamawiającemu w trybie i terminach przewidzianych dla robót dodatkowych.
IV. Termin realizacji inwestycji: do dnia odbioru końcowego (termin realizacji robót budowlanych do dnia 15 grudnia 2018 r.).
V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy wykonaniu zamówienia.
VIII. Wymagane warunki: Wykonawca musi wykazać, iż posiada:
• Uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych.
IX. Oferta musi zawierać niżej wymienione dokumenty podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu:
1. Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1,
2. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – stanowiące załącznik nr 2,
3. Wykaz osób – załącznik nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie wymaganych uprawnień zawodowych oraz aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
X. Ofertę należy złożyć do dnia 17 września 2018 r. do godz. 9:00.
XI. Cenę należy obliczyć w sposób uwzględniający:
1) wszystkie niezbędne nakłady pozwalające osiągnąć cel w umowie oznaczony,
2) okres realizacji zamówienia w tym skutki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia,
3) ryczałtową formę wynagrodzenia, a więc i jego ryzyko,
4) Cenę oferty należy podać w złotych polskich cyfrowo i słownie z wyodrębnionym podatkiem od towarów i usług VAT.
XII. Informacji dodatkowych udziela Artur Senski – nr tel. 52 38 26 453.

Announcements

2018-09-24 13:57 Maria Klapczyńska protokół z otwarcia ofert - korekta

protokół z otwarcia [...].pdf

2018-09-17 15:00 Maria Klapczyńska Protokół z otwarcia ofert

protokół z otwarcia [...].pdf

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej podczas realizacji zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i ul. Brzoskwiniowej w Koronowie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych Opisane w zapytaniu ofertowym 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Termin realizacji - do dnia odbioru końcowego (termin realizacji robót budowlanych do dnia 15 grudnia 2018 r.), proszę potwierdzić (0)
2 Spełnianie warunków udziału w postępowaniu - Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym, proszę potwierdzić oraz załączyć oświadczenie

Załącznik nr 1 - ośw [...].docx

(0)
3 Niepodleganie wykluczeniu z postępowania - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp, proszę potwierdzić oraz załączyć oświadczenie

Załącznik nr 2 - ośw [...].docx

(0)
4 Posiadanie uprawnień - Oświadczam, że posiadam/dysponuję osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych, proszę potwierdzić oraz załączyć wykaz osób wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie wymaganych uprawnień

Załącznik nr 3 - wyk [...].docx

(0)
5 Warunki umowy - Oświadczam, że akceptuję warunki umowy zawarte we wzorze umowy załączonym do zapytania ofertowego, proszę potwierdzić

umowa - projekt.doc

(0)
6 Wypełnienie obowiązku informacyjnego - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu, jeżeli dotyczy proszę potwierdzić (0)
7 Zapoznanie się z klauzulą informacyjną - Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016), przedstawioną przez Zamawiającego, w celu związanym z realizacją niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, proszę potwierdzić

Informacja dot. prze [...].docx

(0)
8 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 12

Send a message