Postępowanie: Budowa zatok autobusowych w rejonie sklepu „Biedronka” przy ul. Piłsudskiego w Sulejówku - PRP.7013.7.2017.TC

Tomasz Cichewicz
Urząd Miasta Sulejówek
Terminy:
Składanie ofert: 13-06-2018 23:59:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące budowy zatok autobusowych w rejonie sklepu „Biedronka” przy ulicy Piłsudskiego w Sulejówku

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Miasta Sulejówek składa zapytanie ofertowe budowę zatok autobusowych w rejonie sklepu „Biedronka” położonego przy ul. Piłsudskiego w Sulejówku zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego.

1. Zamawiający:
Miasto Sulejówek
Adres: ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
Regon: 013269114
NIP: 822-21-46-607
Tel. do kontaktu: (22) 76 06 201, fax. (22) 76 06 213
e-mail: urzad@umsulejowek.pl

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa zatok autobusowych w rejonie sklepu „Biedronka” przy ul. Piłsudskiego w Sulejówku zgodnie z dokumentacją pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 638 w Sulejówku polegająca na budowie zatok autobusowych i chodnika w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej” wykonaną przez firmę: AMDRO Andrzej Malinowski, ul. Olecka 23, 04-980 Warszawa, stanowiącą załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający informuje, iż wykonał już zgodnie z powyższą dokumentacją - chodniki, obrzeża oraz krawężniki. Do zadań Wykonawcy należeć będzie do wykonania pozostała nawierzchnia zatoki oraz ścieżki z kostki betonowej w rejonie zatoki przedstawionej na załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również, wykonanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu oraz jej wdrożenie. Projekt organizacji ruchu zgodnie z projektem pn.: „Zmiana stałej organizacji ruchu w drodze wojewódzkiej nr 638 na terenie Miasta Sulejówek w zakresie oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych oraz przystanków autobusowych w rejonie hipermarketu Biedronka” wykonanym przez firmę: AMDRO Andrzej Malinowski, ul. Olecka 23, 04-980 Warszawa, stanowiącą załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

3. Termin realizacji umowy:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: 30.08.2018 r.

4. Sposób przygotowania oferty:
Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim podając cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto.
Oferta musi zawierać:
1) nazwę, adres lub siedzibę oferenta numer telefonu oraz NIP i Regon,
2) wycenę zamówienia wyrażoną w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
3) cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
4) dane osoby do kontaktu.

5. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Tomasz Cichewicz, tel.: (22) 76 06 251 lub pod adresem e-mail: inwestycje@umsulejowek.pl.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 13.06.2018 r. za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Należy dołączyć skan oferty.

7. Kryterium wyboru oferty:
Cena wykonania zamówienia – 100%.

8. Warunki płatności:
Płatność w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Załączniki:
1) Dokumentacja projektowa – załącznik nr 1;
2) Plan sytuacyjny – załącznik nr 2;
3) Projekt stałej organizacji ruchu – załącznik nr 3;
4) Wzór oferty – załącznik nr 4;
5) Wzór umowy – załącznik nr 5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Budowa zatok - 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin realizacji - do 30.08.2018 (0)
2 Warunki płatności - 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (0)
3 Gwarancja - 36 miesięcy (0)
4 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość