Postępowanie: Przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych wśród przedsiębiorców oraz wypracowanie standardu działania Centrum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w Starachowicach

Terminy:
Składanie ofert: 15-01-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Starachowicach, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu „Starachowice OD nowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020. Przedmiotem zamówienia jest "Przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych wśród przedsiębiorców oraz wypracowanie standardu działania Centrum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w Starachowicach" według specyfikacji określonej w Zapytaniu ofertowym, który stanowi załącznik do niniejszego postępowania.

Osobą kontaktową jest: Kamil Stanos, adres e-mail: kamil.stanos@starachowice.eu, numer telefonu kontaktowego: 41 273 83 94 w dniach 04.01.2018 – 15.01.2018.

1. Kryterium podstawowe oceny:
a. cena - 60%
b. doświadczenie w zakresie badań społecznych – 20%
c. doświadczenie w zakresie CSR – 20%

Pełna oferta składa się z następujących podpisanych i zeskanowanych załączników:
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2 - Doświadczenie kadry,
3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy (zaparafowany na każdej stronie),
4. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w Załączniku nr 2,
5. Podpisane CV zaangażowanej kadry.

Adres dostawy

Adres firmy
Radomska 45
27-200 Starachowice

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych wśród przedsiębiorców Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części A Zapytania ofertowego 1 usługa - (0)
2 Wypracowanie standardu działania Centrum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części B Zapytania ofertowego 1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2964 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Formularz ofertowy - Ofertę cenową należy złożyć na wymaganym formularzu, który znajduje się w załączniku. Proszę załączyć zeskanowany formularz ofertowy. Kryterium cena stanowi 60% oceny (60 punktów)

1_formularz_ofertowy [...].doc

(0)
2 Doświadczenie z zakresu badań społecznych - Kryterium dostępu podlegające ocenie punktowej - Kryterium „Doświadczenie z zakresu badań społecznych” Zamawiający rozumie posiadanie przez Kierownika badania min. 3-letniego doświadczenia w koordynowaniu badań społecznych lub/i projektów badawczych. W powyższym okresie osoba pełniła funkcję koordynatora/kierownika min. 3 badań społecznych (z wyłączeniem usług audytowych i marketingowych), w których zastosowano ilościowe i jakościowe metody badań (ukończonych i wykonanych należycie). W ramach tego kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów, gdzie: • za koordynację od 3 do 4 badań otrzyma 5 pkt, • za koordynację od 5 do 6 badań otrzyma 10 pkt, • za koordynację od 7 do 8 badań otrzyma 15 pkt, • za koordynację 9 i więcej badań otrzyma 20 pkt. Na potwierdzenie tego kryterium należy przedstawić: Załącznik nr 2 (Doświadczenie kadry – Część A), podpisane CV, dokumenty potwierdzające należyte wykonanie badań społecznych wymienionych w załączniku nr 2 np. protokoły, referencje itp.

2_doswiadczenie_kadr [...].doc

(0)
3 Doświadczenie z zakresu CSR - Kryterium dostępu podlegające ocenie punktowej - Kryterium „Doświadczenie z zakresu CSR” Zamawiający rozumie poprzez posiadanie przez Wykonawcę min. 3-letniego doświadczenia w planowaniu, kreowaniu i wdrażaniu działań z zakresu CSR, w tym posiadanie doświadczenia w przygotowaniu min. 3 strategii CSR dla średnich i/lub dużych przedsiębiorstw. W ramach tego kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów, gdzie: • za opracowanie od 3 do 4 dokumentów otrzyma 5 pkt, • za opracowanie od 5 do 6 dokumentów otrzyma 10 pkt, • za opracowanie od 7 do 8 dokumentów otrzyma 15 pkt, • za opracowanie 9 i więcej dokumentów otrzyma 20 pkt. Na potwierdzenie tego kryterium należy przedstawić: Załącznik nr 2 (Doświadczenie kadry – Część C), podpisane CV, dokumenty potwierdzające należyte sporządzenie każdego ze wskazanych dokumentów w załączniku nr 2 np. protokoły, referencje itp.

2_doswiadczenie_kadr [...].doc

(0)
4 Doświadczenie Specjalisty ds. badań społecznych i Moderatora dyskusji - 1. Specjalista ds. badań społecznych, będzie spełniał poniższe wymagania: • Posiada minimum tytuł zawodowy magistra. • Posiada minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu badań społecznych (z wyłączeniem usług audytowych i marketingowych), w których zastosowano jakościowe i ilościowe metody badań. W powyższym okresie brał udział (wykonawca badań) w co najmniej 3 projektach o charakterze społecznym. Wymagane dokumenty dla Specjalisty ds. badań społecznych: Załącznik nr 2 (Doświadczenie kadry – Część B), podpisane CV, dokumenty potwierdzające doświadczenie wskazane w Załączniku nr 2 np. protokoły, referencje itp. 2. Moderator spotkań, który będzie spełniał poniższe wymagania: • Posiada doświadczenie w moderowaniu min. 10 spotkań dyskusyjnych/konferencji, z czego na jednym spotkaniu min. liczba osób to 10. • Posiada min. tytuł zawodowy magistra. • Posiada ukończony przynajmniej 1 kurs/szkolenie/warsztat z zakresu moderacji dyskusji. • Posiada doświadczenie we współpracy z organizacjami promującymi CSR. Wymagane dokumenty dla Moderatora spotkań: Załącznik nr 2 (Doświadczenie kadry – Część D), podpisane CV, dokumenty potwierdzające doświadczenie wskazane w Załączniku nr 2 np. protokoły, referencje itp.

2_doswiadczenie_kadr [...].doc

(0)
5 Wzór umowy - Proszę załączyć zaparafowany na każdej stronie wzór umowy, który znajduje się w załączniku

3_wzor_umowy.doc

(0)
6 Zapytanie ofertowe - Proszę potwierdzić zapoznanie się z treścią każdego punktu zapytania ofertowego o nr PF.042.2.2.2016.GE-68.

0_zapytanie_ofertowe [...].pdf

(0)
7 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość