Postępowanie: Dostawa do Urzędu Miasta Inowrocławia w 2018 roku wiązanek pogrzebowych, wiązanek pod pomniki i tablice oraz wiązanek oficjalnych.

Wojciech Malinowski
Urząd Miasta Inowrocławia Oddział: Wydział Organizacyjny i Informatyki
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 30-11-2017 10:34:31
Zakończenie: 07-12-2017 12:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Osoba wyznaczona do kontaktu z Oferentem: Beata Kuczyńska

2. Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od zakończenia postępowania.

3. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4. Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw i robót zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.

5. Jeżeli dostarczony produkt jest niezgodny ze specyfikacją Zamawiającego towar odesłany zostanie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonych materiałach, Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów wolnych od wad w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia (zgłoszenie w formie podpisanego protokołu zawierającego szczegółowy opis wad).

7. Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

8. Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy, łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto wyrażone w złotych (PLN).

9. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

10. Oferty należy składać wyłącznie poprzez platformę Open Nexus.

11. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

12. Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT:

Miasto Inowrocław
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
NIP: 556-263-84-08

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Urząd Miasta Inowrocławia
Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław

Komunikaty

2017-12-08 11:07 Wojciech Malinowski Uprzejmie informuję, że w zakończonym postępowaniu na dostawę wiązanek kwiatowych na potrzeby Urzędu Miasta Inowrocławia najkorzystniejszą ofertę, na kwotę 14.200,00 zł brutto, złożyła firma Ogrodnictwo Beata Rydlewska z siedzibą w Szadłowicach k. Gniewkowa.

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 dostawa kwiatów do Urzędu Miasta Inowrocławia. -

Formularz ofertowy n [...].doc

Opis przedmiotu zamó [...].doc

1 kpl. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3022 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 kryterium: najniższa cena (100%) - - (0)
2 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość