Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
738881 2023/BZP 00130150/01 Termomodernizacja, remont dachu oraz modernizacja wewnętrznej instalacji gazu w budynku przy ul. Plac Matejki 29-30 w Zielonej Górze w ramach zadania: Modernizacja budynków pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze Justyna Smolska 2023-03-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
743725 2023/BZP 00144255/01 Roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Administrację Budynków Mieszkalnych w Zielonej Górze Justyna Smolska 2023-04-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
740217 Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację lokali mieszkalnych oraz części wspólnych w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Wąskiej 10 w Zielonej Górze na działce nr 244 obręb 0031, który jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków, dla zadania inwestycyjnego pn: „Wykonanie modernizacji budynków pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej”. Sylwia Jędrasiak 2023-04-12 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
740638 2023/BZP 00135122/01 Świadczenie usługi polegającej na stałym utrzymaniu czystości na terenach zewnętrznych i wewnątrz budynków - na obszarze administrowanym przez Administrację Budynków Mieszkalnych w Zielonej Górze Justyna Smolska 2023-03-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
735063 2023/BZP 00118210/01 Modernizacja Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego przy ul. Botanicznej 50A – etap 6: Modernizacja placu zabaw w MiniZoo znajdującego się na terenie KPE w Zielonej Górze Justyna Smolska 2023-03-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
737335 Wykonanie projektu technicznego modernizacji budynku mieszkalnego wraz z rozbudową przy ul. Jeleniej 8A w Zielonej Górze, nr działki 180/4 obręb 0019, dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynków i lokali komunalnych - etap II. Sylwia Jędrasiak 2023-03-22 08:49:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
737941 Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego pzy ul. Wrocławskiej 25/3 w Zielonej Górze, dla zadania inwestycyjnego pn.:Wykonanie modernizacji budynków pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Sylwia Jędrasiak 2023-03-16 08:35:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
730178 Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego pzy ul. Wrocławskiej 25/3 w Zielonej Górze. Sylwia Jędrasiak 2023-03-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
730785 4400.4.2023 Wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Powstańców Warszawy 6a / 1 i 2 w Zielonej Górze, dz. nr 182/3 obr. 0027 dla zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie modernizacji budynków pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Ewa Siemieniec - Sawala 2023-03-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
730134 DR.441.3.2023.ES Wykonanie okresowych rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków położonych na terenie Administracji Budynków Mieszkalnych, budynku portierni przy ul. Zjednoczenia 110b oraz obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego i Mini ZOO przy ul. Botanicznej 50a w Zielonej Górze. Ewa Siemieniec - Sawala 2023-03-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
731830 4400.6.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynku usługowego (pustostan) przy ul. Zawada - Zielonogórska 60 w Zielonej Górze dz. nr 695 obr.0017 wraz z koncepcją zagospodarowania terenu po rozebranym obiekcie oraz z dociepleniem ściany budynku świetlicy przy ul. Zawada - Zielonogórska 62 w Zielonej Górze dz. nr 694 obr.0057 dla zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na obszarze sołectwa Zawada. Ewa Siemieniec - Sawala 2023-03-06 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
723489 2023/BZP 00078591/01 Świadczenie usług polegających na utrzymaniu Kompleksu Przyrodniczo – Edukacyjnego (Ogród Botaniczny oraz Zwierzyniec – w tym rozbudowana część Mini Zoo), znajdującego się na terenie miasta Zielona Góra Justyna Smolska 2023-02-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
720402 2023/BZP 00059512/01 Naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń małej architektury w obrębie Administracji Budynków Mieszkalnych w Zielonej Górze wraz z Nowym Miastem Justyna Smolska 2023-02-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
418807 Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze Paweł Czarnecki 2021-02-04 14:25:54 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
623162 Remont elewacji frontowej budynku wpisanego do historycznego układu urbanistycznego pod nr 75 położonego przy ul. Drzewnej 27 w Zielonej Górze. Jerzy Maćkowiak 2022-06-30 14:20:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
445494 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Kompleksu Przyrodniczo – Edukacyjnego mini zoo przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze dz.nr 956/3. w ramach projektu pn.: "Europark - Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Inwestor posiada program funkcjonalno-użytkowy na rozbudowę mini zoo (z możliwością wykorzystania przy opracowaniu dokumentacji). Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zgodnie z zasadą konkurencyjności. Justyna Smolska 2021-04-29 13:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to