Hide menu

Proceeding: Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Kompleksu Przyrodniczo – Edukacyjnego mini zoo przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze dz.nr 956/3. w ramach projektu pn.: "Europark - Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Inwestor posiada program funkcjonalno-użytkowy na rozbudowę mini zoo (z możliwością wykorzystania przy opracowaniu dokumentacji). Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Deadlines:
Published : 13-04-2021 11:04:00
Placing offers: 21-04-2021 12:00:00
Procedure: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Type: Service

Requirements and specifications

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o wartości netto niższej niż 130 000 zł, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Kompleksu Przyrodniczo – Edukacyjnego mini zoo przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze dz.nr 956/3. w ramach projektu pn.: "Europark - Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o Wytyczne   w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w terminie do 21.04.2021 roku do godziny 12:00 poprzez:

a) wypełnienie, podpisanie i zeskanowanie załącznika – FORMULARZ OFERTOWY wraz z wymaganymi dokumentami i złożenie ich za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

lub

b) złożenie wypełnionego i podpisanego załącznika FORMULARZ OFERTOWY wraz z wymaganymi dokumentami w formie papierowej i przesłanie ich na adres:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Kancelaria

ul. Zjednoczenia 110

65 – 120 Zielona Góra

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Oferta w postępowaniu na:

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Kompleksu Przyrodniczo – Edukacyjnego mini zoo przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze dz.nr 956/3

Nie otwierać przed dniem: 21.04.2021r. do godz. 12:00

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

2. Oferta musi zawierać:

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy,

2) inne dokumenty wymagane niniejszym zapytaniem,

3) upoważnienia/pełnomocnictwa do podpisania oferty, w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba inna  niż  uprawniona  do  reprezentacji  Wykonawcy,  zgodnie  z  dokumentami  rejestrowymi Wykonawcy.

3. O ważności oferty decyduje data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego.

4. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez jej rozpoznania.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert, wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.

Podanie informacji nieprawdziwych i wprowadzających Zamawiającego w błąd skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
obowiązek informacyjny RODO.docx docx 18.32 2021-04-13 11:04:00 Proceeding
ogloszenie_baza konkurencyjnosci.pdf pdf 54.68 2021-04-13 11:04:00 Proceeding
pfu.zip zip 23265.28 2021-04-13 11:04:00 Proceeding
wzór umowy.docx docx 98 2021-04-13 11:04:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe13.04.2021.pdf pdf 280.49 2021-04-13 11:04:00 Proceeding
formularz_ofertowy.doc doc 117 2021-04-13 11:04:00 Proceeding
rozstrzygniecie_ogloszenia_Rozbudowa KPE.pdf pdf 30.28 2021-04-29 12:59:19 Public message

Announcements

2021-04-29 12:59 Justyna Smolska Dziękujemy za złożenie ofert. Została wybrana oferta Wykonawcy: Biuro usług projektowo - wykonawczych ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski, Zielona Góra, za cenę gross 124230 zł (netto: 101000 zł)

rozstrzygniecie_oglo [...].pdf

The number of page views: 526