Postępowanie: Części, akcesoria i wyroby do komputerów

Elżbieta Puźniewska
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 09-10-2017 10:20:24
Zakończenie: 13-10-2017 08:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Wymagania Zamawiającego – Działu Łączności i Obsługi Informatycznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odnośnie niniejszego postępowania:

1) Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl/wspol_szczytno , to znaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.

2) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

3) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.

4) Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 14 dni od zakończenia postępowania.

5) Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw i robót zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.

7) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą - Zamawiający odeśle towar na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8) Dowodem zrealizowania zamówienia będzie protokół zdawczo - odbiorczy, podpisany bez uwag przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w imieniu którego działa Elżbieta Puźniewska , e-mail: e.puzniewska@wspol.edu.pl tel. 89 621 53 53

9) Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

10) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.


W przypadku przekroczenia wartości zamówienia powyżej 10 000zł netto wymagane będzie podpisanie umowy.

W razie nie wyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Głośnik mobilny JBL GO -Moc [W]: 3 -Zgodność z urządzeniami: Urządzenia ze złączem 3.5 mm, Urządzenia z Bluetooth -Zasilanie: Akumulatorowe -Kolor: Czarny 1 szt. - (0)
2 Płyty DVD-R Verbatim DVD-R,opakowanie typu SLIM 400 szt. - (0)
3 Płyty CD-R Verbatim CD-R,700MB/80min52x, opakowanie typu SLIM 100 szt. - (0)
4 Płyty DVD-R - 100-pack VERBATIM DVD-R pojemność: 4.7GB ilość: 100 szt. (cake) prędkość nagrywania: 16x 3 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3275 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 cena brutto 50% cena brutto (0)
2 Cena 50% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość