Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 65/FZ/2024 Zapytanie o cenę na dostawę falowników

Deadlines:
Published : 27-06-2024 14:00:00
Placing offers : 04-07-2024 10:00:00
Offers opening : 04-07-2024 10:05:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy zaprasza Wykonawców do składania ofert w zapytaniu o cenę dla postępowania na:

Zakup falowników do pracy z pompami obiegowymi.


Kryterium wyboru oferty jest cena.

Ofertę można złożyć poprzez platformę lub w wersji pisemnej do dnia 4.07.2024 r. do godz. 10:00. 

1. Podana przez Wykonawcę cena netto za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie dodatkowe koszty realizacji zamówienia, tzn., że Zamawiający nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.

2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu /przesyłki leżą po stronie Wykonawcy.

3. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.

4. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wykonawcy.

5. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (nawet po dokonaniu wyboru ofert) bez podania przyczyny i powiadomienia lub zakończenia postępowania bez wybrania oferenta.

8. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu.


Wszystkie dokumenty złożone w formie elektronicznej, w tym oferta, muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

UWAGA: W przypadku braku certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego proponujemy złożenie oferty w formie pisemnej.

Adres dostarczenia oferty w wersji pisemnej: Kancelaria Zamawiającego ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz z dopiskiem: 

"Zapytanie o cenę na dostawę falowników do pracy z pompami obiegowymi w ciepłowni Solec Kujawski"

Oferty złożone lub dostarczone do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

Zastrzegamy, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod adresem zaopatrzenie@kpec.bydgoszcz.pl 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku wpisu na listę.docx docx 20.94 2024-06-27 14:19:43 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz oferty Solec Kujawski.docx docx 28.34 2024-06-27 14:19:43 Proceeding
Pytania i odpowiedzi 1 Falowniki.pdf pdf 315.14 2024-07-01 12:29:23 Public message
doc03071920240711120333.pdf pdf 271.11 2024-07-11 14:09:07 Public message

Announcements

2024-07-11 14:09 Bartosz Trzeciakowski Wynik postępowania

doc03071920240711120 [...].pdf

2024-07-01 12:29 Bartosz Trzeciakowski W załączeniu pytania potencjalnego dostawcy i odpowiedzi Zamawiającego

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Falowniki według załącznika nr 2 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2499 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin płatności - 30 dni (0)
3 Wpis do ewidencji - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) Attachment required (0)
4 Dokumenty - Aktualne karty doboru urządzeń i inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych Zamawiającego Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 231