Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zapytanie ofertowe z dnia 27 czerwca 2024 r. TRANSPORT DZIECI NA PRAKTYKI

Urszula Łomńska
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Department: Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy
Deadlines:
Published : 27-06-2024 10:27:00
Placing offers : 08-07-2024 10:00:00
Offers opening : 08-07-2024 10:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

I. ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy

 

Zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację zadania pn.:

 

TRANSPORT DZIECI NA PRAKTYKI

 (nazwa przedmiotu zamówienia)

 

CPV 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

 

II. OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na dowozie i odwozie dzieci na praktyki w ramach odrębnych kursów.

 

Zamówienie obejmuje transport uczniów wraz z opiekunem do każdej grupy – łącznie około 65 km (dowóz i odwóz)  jeden raz w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.30 do 13.30. Zamawiający zastrzega możliwość skrócenia lub wydłużenia godzin w ramach aktualizacji bieżących potrzeb.

 

Zakres usług, w szczególności obejmuje:

1)     usługę dowozu i odwozu dzieci i młodzieży na praktyki – kursy do:

a)  Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy, 58-100 Świdnica ul. Pogodna 3  - transport około 7 uczniów i 1 opiekun - około 10 km jeden raz w tygodniu (dowóz i odwóz) – KURS NR 1 pn.„Schronisko”,

b) Ogrodnictwo Mitek w Grodziszczu, Grodziszcze 89A, 58-112 Świdnica - transport około 7 uczniów i 1 opiekun - około 22 km jeden raz w tygodniu (dowóz i odwóz) KURS NR 2 pn.„Ogrodnictwo Grodziszcze”,

b) Sadownictwo w Mysłakowie, Mysłaków 95, 58-111 Marcinowice – transport około 7 uczniów i 1 opiekun - około 30 km dwa razy w tygodniu ( dowóz i odwóz) -KURS NR 3 pn. „Sadownictwo Mysłaków”.

2)     wykonanie usługi w roku szkolnym 2024/2025;

3)     wykonanie usługi pojazdem/-ami spełniającymi wymogi bezpieczeństwa oraz kodeksu drogowego, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do ich świadczenia;

4)     wykonywanie zamówienia pojazdem/-ami sprawnymi technicznie, z aktualnymi przeglądami technicznymi,

5)     dysponowanie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej oraz NW w zakresie prowadzonej działalności - ważnym w całym okresie realizacji zamówienia;

6)     wykonywanie usługi pojazdami z oznakowanymi tablicami: Uwaga dziecko! (z przodu i z tyłu pojazdu) oraz tablicą/-ami z opisem trasy, w razie potrzeby zagwarantowanie wcześniejszego powrotu dzieci i młodzieży z praktyki;

7)     wykonanie usługi w zakresie dowóz i odwóz uczniów,

8)     zmiany organizacji i tras dowozu i odwozu w uzgodnieniu z Zamawiającym;

9)     realizacji obowiązków według poniższych punktów:

a)   zapewnienie bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu;

b)  niedopuszczenie do usługi w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu;

c)   zabezpieczenie realizacji usługi na własny koszt w przypadku awarii pojazdu na trasie;

10)  w razie potrzeby Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia usługi transportu w terminie ustalonym z Wykonawcą.

 

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 

Terminy realizacji zamówienia: od dnia 01.09.2024 r. do 30.06.2025 r.

 

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji czasowej dotyczącej możliwości przedłużenia obowiązywania podpisanej umowy dla danego zadania o kolejne dziesięć (10) miesięcy tj. w terminie od 01.09.2025 r. do 30.06.2026 r. Prawo opcji będzie realizowane na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe dla danego zadania. Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji w terminie realizacji zamówienia podstawowego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

 

IV. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY JAKIE POWINIEN ZAŁĄCZYĆ WYKONAWCA NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ:

 

1) Wypełniony formularz cenowo – ofertowy (załączniki do zapytania ofertowego) zawierający ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wymagane oświadczenia.

 

Wykonawca w ofercie (formularzu ofertowym) podaje wynagrodzenie w postaci:

 

Ryczałtowa cena brutto za wykonanie jednego KURSU NR 1 pn.„Schronisko”wynosi:

……………….. zł ........ gr brutto (słownie:………………………………………………)

 

Ryczałtowa cena brutto za wykonanie jednego KURSU NR 2 pn.„Ogrodnictwo Grodziszcze” wynosi: ……………….. zł ........ gr brutto (słownie:………………………………………………)

 

Ryczałtowa cena brutto za wykonanie jednego KURSU NR 3 pn.„Ogrodnictwo Mysłaków” wynosi: ……………….. zł ........ gr brutto (słownie:………………………………………………)

 

2) Aktualną licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób,                 o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 728 tj. ze zm.) w zakresie transportu krajowego.  

 


Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.doc doc 160.5 2024-06-27 10:27:00 Proceeding
Projekt umowy.doc doc 87.5 2024-06-27 10:27:00 Proceeding
Wzór oferty.doc doc 77 2024-06-27 10:27:00 Criterion
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.doc doc 157.5 2024-07-08 12:26:19 Public message

Announcements

2024-07-08 12:26 Urszula Łomńska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2930 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value

Wzór oferty.doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 253