Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP-2630-7/2024 Wykonanie w wybranych pomieszczeniach dydaktycznych i administracyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie usług: pomalowania ścian, prac naprawczo-konserwacyjnych oraz prac w zakresie wykonania i montażu elementów lekkiej zabudowy (budynek w Krakowie przy ul. Basztowej 18)

Deadlines:
Published : 19-06-2024 15:15:00
Placing offers : 27-06-2024 10:00:00
Offers opening : 27-06-2024 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.06.2024 r..pdf pdf 157.95 2024-06-19 15:15:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).pdf pdf 534.67 2024-06-19 15:15:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ przedmiar robót.pdf pdf 321.72 2024-06-19 15:15:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 171.25 2024-06-19 15:15:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ rzuty.zip zip 4769.76 2024-06-19 15:15:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 305.51 2024-06-19 15:15:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ formularz ofertowy.doc doc 148 2024-06-19 15:15:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp.doc doc 237.5 2024-06-19 15:15:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 144 2024-06-19 15:15:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ wykaz usług.doc doc 212.5 2024-06-19 15:15:00 Proceeding
załącznik nr 9 do SWZ wykaz osób.doc doc 217 2024-06-19 15:15:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 194.5 2024-06-27 11:08:53 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu.pdf pdf 197.42 2024-07-03 14:33:02 Public message
kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 132.13 2024-06-27 10:00:00 Public message

Announcements

2024-07-03 14:33 Jolanta Kurek Zamawiający - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami) przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu - w załączeniu.

informacja o wyborze [...].pdf

2024-06-27 11:08 Jolanta Kurek Zamawiający - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami) przekazuje informacje z otwarcia ofert - w załączeniu.

informacja z otwarci [...].pdf

2024-06-27 10:00 Buyer message Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - w załączeniu.

kwota przeznaczona n [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 266