Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 941207 Kompleksowe wykonanie oprogramowania sterowników PLC, wizualizacji w systemie DCS oraz przeprowadzenia uruchomienia instalacji technologicznej prasy rolowej.

Krystian Raczek
Górażdże Department: Grupa GÓRAŻDŻE
Deadlines:
Published : 14-06-2024 10:58:00
Placing offers : 01-07-2024 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie o ofertę - RFQ
Type: Service

Requirements and specifications

Górażdże Cement S.A. działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c., pragnie zaprosić Państwa firmę do wzięcia udziału w postępowaniu, którego celem będzie wybór firm do wzięcia udziału w negocjacjach, a następnie – w razie wyboru Państwa firmy – do podjęcia  negocjacji, zgodnie z art. 72 k.c.,  w celu zawarcia umowy na wykonanie usługi w zakresie: Kompleksowego wykonania oprogramowania sterowników PLC, wizualizacji w systemie DCS oraz przeprowadzenia uruchomienia instalacji technologicznej prasy rolowej.

W związku z realizowanym w Cementowni Górażdże, Chorula ul. Cementowa 1 projektem „Budowy instalacji oddzielnego przemiału kamienia wapiennego i żużla” zwracamy się z zapytaniem ofertowym na kompleksowe wykonanie oprogramowania sterowników PLC, wizualizacji w systemie DCS oraz przeprowadzenia uruchomienia instalacji technologicznej prasy rolowej.

Przedmiotem postępowania przetargowego jest:

· Kompleksowe wykonanie oprogramowanie sterowników Siemens S7-400 (Z5, U1, Z4, Z9, Z1), które obejmuje wszystkie instalacje technologiczne związane z budową prasy rolowej. Programowanie sterownika należy wykonać w oparciu o Step 7 ver.5.7

· Kompleksowe wykonanie wizualizacji wszystkich instalacji technologicznych w systemie DCS (FLSmidth ECS v8 i v7), które są integralną częścią prasy rolowej.

· Wykonanie oprogramowania sterownika S7-1500 Fail-Safe zlokalizowanego w rozdzielnicy elektrycznej Z5XZ1. Sterownik ten nadzoruje sieć wyłączników bezpieczeństwa i wyłącza poszczególne rozdzielnice technologiczne.

· Przeprowadzenie w systemie sterowania testów wszystkich sygnałów.

· Przeprowadzenie rozruchu na „zimno” (bez materiału) wszystkich instalacji technologicznych.

· Udział w rozruchu na „gorąco” (z materiałem) instalacji technologicznych.

· Wykonanie schematów blokad technologicznych.

 

Planowany termin wykonania prac: lipiec 2024 r. – lipiec 2025 r.Informacji dodatkowych udzielą:
- w zakresie elektrycznym - Andrzej Skrobarczyk, tel. 607 467 643, e-mail: andrzej.skrobarczyk@heidelbergmaterials.com;
- w zakresie handlowym – Krystian Raczek, tel. 77 777 8716, tel. kom. 693 839 585, email: 
krystian.raczek@heidelbergmaterials.com;
- w zakresie ogólnym ogłoszenia – Piotr Pszon, tel. 77 777 8540, tel. kom. 695 056 221, e-mail: 
piotr.pszon@heidelbergmaterials.com;
- w zakresie ogólnym ogłoszenia – Jan Szczerbiński, tel. 77 777 8335, tel. kom.693 279 846, e-mail; 
jan.szczerbinski@heidelbergmaterials.com

Istotne informacje:

 · Ofertę należy opracować na podstawie załączonej dokumentacji przetargowej i dokumentacji wykonawczej, która zostanie  przekazana po przesłaniu oświadczenia o zachowaniu poufności,

· W trakcie prowadzonych prac (przeprowadzenia testów sygnałów, rozruchu „zimnego” i „gorącego” poszczególnych urządzeń i całych instalacji technologicznych) wymaga się od Wykonawcy współpracy z osobami nadzoru i służb technicznych Górażdże Cement S.A. oraz z przedstawicielami podwykonawców Górażdże Cement S.A., w szcególności  firmy FLSmidth i, ZUE,

 · Zakres prac obejmuje:

      Ø  Opracowanie algorytmów sterowania i uzgodnienie ich z biurem projektowym oraz użytkownikiem. Zakres opracowania algorytmów                     dotyczy wszystkich instalacji projektowanych bezpośrednio przez biuro projektowe Alit (układy odpylania i wentylacji) lub połączeń z                     innymi istniejącymi instalacjami (np. transport surowców do zbiorników przed prasą rolową, transport gorących gazów, transport                         materiałów z prasy rolowej do młyna cementu nr 4, transport odcieków).

Ø  Wykonanie konfiguracji hardware sterowników PLC, modułów komunikacyjnych ET200 i innych urządzeń wyposażonych w interface sieciowy,

Ø  Instalacja programu ECS i bloków funkcyjnych PLC,

Ø  Wykonanie bloków funkcyjnych i uruchomienie komunikacji z urządzeniami/instalacjami posiadającymi autonomiczne sterowanie, które mają interface sieciowy (Profinet lub Profibus),

Ø  Wykonanie sterowania, wizualizacji i diagnostyki instalacji technologicznych wyposażonych w lokalne sterowniki PLC:

                         · Instalacja hydrauliki prasy rolowej HRP firmy FLS

                         · Instalacja chłodzenia wody technologicznej firmy Fluid

Ø  Wykonanie sterowania, wizualizacji i diagnostyki urządzeń wyposażonych w interface sieciowy:

                         · Instalacja filtra Z5P01 odpylającego prasę rolową

                         · Układy ważąco-dozujące firmy Pfister 

                         · Układy ważąco-dozujące firmy Schenck

                         · Układy ważące firmy Schenck

                         · Przemienniki częstotliwości firmy ABB (6kV, 690V, 400V).

Ø  Wizualizacja i diagnostyka w systemie DCS sieci wyłączników bezpieczeństwa, które zostały zrealizowane na sterowniku S7-1500 Fail-Safe,

Ø  Wizualizacja i diagnostyka analizatorów sieci Siemens PAC 3220 zainstalowanych w rozdzielniach technologicznych (7 szt.), UPS (2 szt.) i potrzeb własnych (4 szt.),

Ø  Przeprowadzenie w systemie sterowania testów wszystkich sygnałów obiektowych (cyfrowe, analogowe) i przekazywanych przez sieć od urządzeń i instalacji wchodzących w skład prasy rolowej,

Ø  Wykonanie symulacji oprogramowania na maszynie wirtualnej systemu ECS. Ø Wykonanie dokumentacji powykonawczej schematów blokad technologicznych w programie Eplan Electric lub innym obustronnie uzgodnionym,

Ø  Przeprowadzenie szkolenia dla służb technicznych,

· Zakres prac nie obejmuje:

Ø  Dostawy sterowników PLC, serwerów i stacji operatorskich systemu sterowania i wizualizacji,

Ø  Dostawy licencji związanych z programem ECS i sterownikiem PLC.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

- Oświadczenie o zachowaniu poufności - podpisane przez uprawnionego przedstawiciela oferenta i dostarczone do GC w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres mailowy: andrzej.skrobarczyk@heidelbergmaterials.com; w opcji z potwierdzeniem dostarczenia wiadomości do adresata lub w formie pisemnej (w oryginale) na adres: Andrzej Skrobarczyk Górażdże Cement SA, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana w postaci elektronicznej na pendrive po otrzymaniu oświadczenia o zachowaniu poufności,

- Przewidywany harmonogram realizacji zamówienia przy założeniu, że umowa/zamówienie zostanie podpisana w terminie do dnia 31.07.2024 r.,

- Referencje dotyczące realizacji podobnych instalacji (min. 3 referencje za ostatnie 5 lat działalności),

 - Dokumenty potwierdzające kondycję finansową spółki (np. sprawozdania finansowe za ostatni rok, zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami i podatkami w US i ZUS oraz potwierdzenie składania deklaracji VAT-7),

- Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej. Przed złożeniem oferty Oferent powinien zapoznać się z wszystkimi załączonymi dokumentami przetargowymi, miejscem realizacji zamówienia i lokalnymi warunkami oraz kompletem dokumentacji wykonawczej.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o zachowaniu poufności

Załącznik nr 2 – Kodeks etyczny dostawców

Załącznik nr 3 – Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.

Załącznik nr 4 – Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.

 Załącznik nr 5 – Lista cen ofertowych (należy podać ceny na poszczególne pozycje zawarte w załączniku, nie dopuszcza się ingerencji tabelę).

 Załącznik nr 6 – Dokumentacja przetargowa

Załącznik nr 7 – Zasadnicze wymagania BHP – Projekt oddzielnego przemiału

 

Sposób rozpatrzenia ofert: 

 1. Oferty, które nie są zgodne z zasadami określonymi w niniejszym zaproszeniu, np. nie zawierające wszystkich wymaganych odpowiedzi, mogą zostać odrzucone. 
 2. Oferty, które nie zostaną otrzymane w terminie mogą zostać odrzucone. 
 3. Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie prawo wyboru lub odrzucenia oferty bez podania uzasadnienia lub zlecenia wykonania tylko ograniczonego zakresu przedmiotu zaproszenia. 
 4. Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji techniczno – handlowych z kilkoma oferentami równocześnie.
 5. Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty na zawarcie umowy, w rozumieniu artykułu 71 k.c. zostało skierowane również do innych osób. W związku z tym Państwa oferta weźmie udział w przetargu o charakterze rokowaniowym, polegającym na wyborze przez Górażdże Cement S.A. oferty lub ofert, które następnie będą przedmiotem negocjacji prowadzonych przez Górażdże Cement S.A. z osobą lub osobami, które wybrane dokumenty złożyły. Umowa zostanie zawarta z oferentem, z którym Górażdże Cement S.A. dojdzie do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień, które będą przedmiotem negocjacji. O wynikach tego etapu negocjacji oraz – w razie wyboru oferty do dalszych negocjacji – o terminie rozpoczęcia negocjacji składający ofertę zostanie niezwłocznie powiadomiony elektronicznie przez platformę przetargową. 
 6. Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru firm do rozmów negocjacyjnych. Wybór firmy nie oznacza zawarcia umowy z Górażdże Cement S.A. w trybie ofertowym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Dodatkowych informacji udzielą Państwu:

Załączniki – wymagania wewnętrzne Górażdże Cement: 

 1. Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.

 2. Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.

 3. Kodeks Etyczny Dostawców

 4. Ogólne warunki zakupów 


Sposób rozpatrzenia ofert: 

 1. Oferty, które nie są zgodne z zasadami określonymi w niniejszym zaproszeniu, np. nie zawierające wszystkich wymaganych odpowiedzi, mogą zostać odrzucone. 

 2. Oferty, które nie zostaną otrzymane w terminie mogą zostać odrzucone. 

 3. Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie prawo wyboru lub odrzucenia oferty bez podania uzasadnienia lub zlecenia wykonania tylko ograniczonego zakresu przedmiotu zaproszenia. 

 4. Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji techniczno – handlowych z kilkoma oferentami równocześnie.

 5. Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty na zawarcie umowy, w rozumieniu artykułu 71 k.c. zostało skierowane również do innych osób. W związku z tym Państwa oferta weźmie udział w przetargu o charakterze rokowaniowym, polegającym na wyborze przez Górażdże Cement S.A. oferty lub ofert, które następnie będą przedmiotem negocjacji prowadzonych przez Górażdże Cement S.A. z osobą lub osobami, które wybrane dokumenty złożyły. Umowa zostanie zawarta z oferentem, z którym Górażdże Cement S.A. dojdzie do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień, które będą przedmiotem negocjacji.

 6. Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru firm do rozmów negocjacyjnych. Wybór firmy nie oznacza zawarcia umowy z Górażdże Cement S.A. w trybie ofertowym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Kodeks etyczny dostawców.pdf pdf 265.11 2024-06-14 10:58:00 Proceeding
Wytyczne - ochrona środowiska.pdf pdf 1532.51 2024-06-14 10:58:00 Proceeding
Wymagania BHP.pdf pdf 314.86 2024-06-14 10:58:00 Proceeding
OWZ_GC.pdf pdf 282.68 2024-06-14 10:58:00 Proceeding
10554537_2023_03_06.tif tif 242.6 2024-06-14 10:58:00 Proceeding
10560430.tif tif 131.38 2024-06-14 10:58:00 Proceeding
Oswiadczenie dot poufności (zakupy).docx docx 20.62 2024-06-14 10:58:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Handbook - wersja PL_.pdf pdf 3168.63 2024-06-14 10:58:00 Proceeding
Zestawienie dokumentacji projektowej_2024_06_10.pdf pdf 526.08 2024-06-14 10:58:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykonanie oprogramowania i wizualizacji instalacji prasy rolowej - pozycje do wyceny 2024_06_26.xlsx xlsx 13.37 2024-06-26 12:45:13 Proceeding
BKDF911.3000 - Schemat technologiczny-2 filtry.pdf pdf 256.47 2024-06-26 12:46:12 Proceeding

Announcements

2024-06-26 12:59 Krystian Raczek Szanowni Państwo
W związku z pytaniami zadawanymi przez potencjalnych oferentów podczas wizji lokalnej zostały zmodyfikowane dwa dokumenty RFQ i Załącznik nr 5 i zostały podmienione w postępowaniu przetargowym.
Dołączony został także schemat technologiczny instalacji odpylania budynku prasy rolowej (BKDF911.3000 - Schemat technologiczny-2 filtry.pdf).
Prosimy o uwzględnienie dodanych zapisów oraz nowych załączników.

Pozdrawiam
Krystian Raczek

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie oprogramoawania,wizualizacji oraz uruchomienie instalacji technologicznej prasy rolowej Zgodnie z dokumentacją techniczną 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2810 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności 5% Preferowane 30 do 60 dni (0)
3 Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji oraz załącznikach w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych 5% Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań (0)
4 Referencje 5% Prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
5 Kondycja finansowa spółki 5% Prosimy o załączenie sprawozdania finansowego za ostatni rok i/lub zaświadczenia o niezaleganiu w US i ZUS oraz potwierdzenie składania deklaracji VAT (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
6 Gwarancja 10% Prosimy podać warunki gwarancji (0)
7 Termin realizacji 10% Prosimy o potwierdzenie terminu realizacji zadania. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 594