Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-WZK/CM/351-26/2024 TP/U/S Przygotowanie i organizacja dwóch konferencji na temat profilaktyki uzależnień

Deadlines:
Published : 11-06-2024 14:57:00
Placing offers : 19-06-2024 09:00:00
Offers opening : 19-06-2024 10:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu (11.06.2024).pdf pdf 123.36 2024-06-11 14:57:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 953.5 2024-06-11 14:57:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 860.39 2024-06-11 14:57:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy (część 1 zamówienia).pdf pdf 664.95 2024-06-11 14:57:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy (część 2 zamówienia).pdf pdf 660.84 2024-06-11 14:57:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 48.8 2024-06-11 14:57:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy dot. art. 125 ust. 1 pzp.DOCX DOCX 28.16 2024-06-11 14:57:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 30.06 2024-06-11 14:57:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 37.59 2024-06-11 14:57:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 25.45 2024-06-11 14:57:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc doc 35 2024-06-11 14:57:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ (14.06.2024).pdf pdf 687.41 2024-06-14 15:12:05 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 673.53 2024-06-19 09:10:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 694.8 2024-06-19 11:46:57 Public message

Announcements

2024-06-19 11:46 Cezary Maliszewski Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przesyła pismo - informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-06-19 09:10 Cezary Maliszewski Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przesyła pismo - informację o kwocie na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie. [...].pdf

2024-06-14 15:12 Cezary Maliszewski Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu przesyła pismo - wyjaśnienia treści SWZ (14.06.2024).

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 519