Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZ.2531.31.2024 Zimowe utrzymanie jezdni w Bydgoszczy w latach 2024-2029

Deadlines:
Published : 17-06-2024 12:46:00
Placing offers : 24-07-2024 10:00:00
Offers opening : 24-07-2024 10:20:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ z załącznikami.7z 7z 5853.24 2024-06-17 12:46:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 357314-2024.pdf pdf 221.35 2024-06-17 12:46:00 Proceeding
Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ - 10.07.2024 .7z 7z 1263.84 2024-07-10 13:46:41 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 412532-2024.pdf pdf 224.58 2024-07-10 13:46:41 Public message

Announcements

2024-07-24 10:03 Małgorzata Czajkowska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia, zamierza przeznaczyć łącznie kwotę brutto: 29 072 250,00 PLN, z podziałem na poszczególne części:
- na część 1 – kwotę brutto: 9 796 167,00 PLN
- na część 2 – kwotę brutto: 10 358 058,60 PLN
- na część 3 – kwotę brutto: 4 336 810,20 PLN
- na część 4 – kwotę brutto: 4 581 214,20 PLN

2024-07-10 13:46 Julia Suchocka W dniu 10.07.2024 r. Zamawiający przekazuje Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 1 treści SWZ, którą udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania w załączonych plikach wraz z ogłoszeniem zmian ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.07.2024 r. pod nr 412532-2024, przekazanym do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 08.07.2024 r.
Termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 24.07.2024 r.
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wyjaśnienia i ZMIANA [...].7z

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 862