Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.ZS.272.06.2024 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nowych Oborzyskach ul. Spokojna, Przyjemna i Łagodna

Agnieszka Maćkowiak
Gmina Kościan
Deadlines:
Published : 27-05-2024 12:05:00
Placing offers : 12-06-2024 10:00:00
Offers opening : 12-06-2024 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

1)     Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

2)     Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość nie przekracza progów unijnych, w związku z czym, do jego udzielenia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

3)     Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych (zarządzenie Wójta Gminy Kościan z dnia 31.12.2020 r. nr 72/2020) zwanego dalej Regulaminem (dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.gminakoscian.pl.


Stroną prowadzonego postępowania jest strona internetowa zamawiającego t.j. https://bip.gminakoscian.pl/

W związku z powyższym wszelkie dokumenty dot. przedmiotowego zamówienia, takie jak: SIWZ, zmiany treści SIWZ, odpowiedzi na pytania, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczane są i będą na powyższej stronie internetowej.

Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu odbywa się zgodnie z zapisami pkt. VII SIWZ

Reasumując: za pomocą platformy https://platformazakupowa.pl/pn/gminakoscian Wykonawca składa tylko i wyłącznie ofertę w postaci elektronicznej oraz możliwe jest, przy jej użyciu komunikowanie się Wykonawcy z Zamawiającym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Sektorowe zamówienia podprogowe Ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 87.58 2024-05-27 12:05:00 Proceeding

Announcements

2024-06-12 11:00 Agnieszka Maćkowiak Informacja z otwarcia ofert znajduje się pod poniższym linkiem:
https://bip.gminakoscian.pl/bip/11109.html

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nowych Oborzyskach ul. Spokojna, Przyjemna i Łagodna 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3354 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 85% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Dokumenty jawne, treść oferty - W tym miejscu należy umieścić Formularz ofertowy oraz inne wymagane na etapie składania ofert dokumenty. Attachment required (0)
3 Niejawna część oferty - W tym miejscu należy załączyć dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 554