Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Remont dachu kościoła Rzymskokatolickiej Parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, przy ul. Biskupa Teodora Kubiny 10

Deadlines:
Published : 27-05-2024 11:21:00
Placing offers : 28-06-2024 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz konserwatorskich (remont dachu), mających za zadanie ochronę zabytkowego kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła w Świętochłowicach, jako obiektu dziedzictwa kulturowego w ramach inwestycji pn. „Remont dachu kościoła Rzymskokatolickiej Parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, przy ul. Biskupa Teodora Kubiny 10”


ZAMAWIAJĄCY

Parafia Rzymskokatolicka Świętych Apostołów Piotra i Pawła

ul. Ks. Bpa Teodora Kubiny 10

41-600 Świętochłowice

NIP: 6272284983

REGON: 040088038


OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

ks. Adam Bojdoł - Proboszcz Parafii

tel. +48 693 649 321

dr inż. arch. Henryk Mercik - w sprawach merytorycznych

tel. +48 601 443 225


TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert: do dnia 28 czerwca 2024 r. do godz. 10.00.

2. Ofertę należy złożyć w formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście. Zamawiający nie dopuszcza ofert składanych w formie elektronicznej.

3. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie oznaczonej napisem „Oferta na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem dachu kościoła w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu kościoła Rzymskokatolickiej Parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach przy ul. Biskupa Teodora Kubiny 10”, dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Nr Edycja2RPOZ/2023/940/PolskiLad)”. Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, nazwą i adresem Zamawiającego.

4. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego - Parafia Rzymskokatolicka Świętych Apostołów Piotra i Pawła, ul. Ks. Bpa Teodora Kubiny 10, 41-600 Świętochłowice.

5. Za termin złożenia oferty Zamawiający uznaje dzień i godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (kancelarii parafialnej), a nie datę nadania oferty. Oferty, które nie wpłyną do siedziby w wyznaczonym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Kancelaria parafialna czynna jest w:

- poniedziałek: od 10:30 o 12:00 oraz od 19:00 do 20:00

- środa: od 10:30 do 12:00 oraz od 15:00 do 17:00

- czwartek: od 8:45 do 10:45 oraz od 15:00 do 17:00

- piątek: od 8:45 do 10:45

Szczegółowy opis procedury udzielenia zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał_1_Formularz ofertowy.docx docx 58.57 2024-05-27 11:21:00 Proceeding
Zał_2_Przedmiar robót.pdf pdf 6211.02 2024-05-27 11:21:00 Proceeding
Zał_3_Wzór umowy.pdf pdf 171.15 2024-05-27 11:21:00 Proceeding
Zał_4_Projekt budowlany wraz z eksperyzą.pdf pdf 31316.32 2024-05-27 11:21:00 Proceeding
Zał_5_Klauzula RODO.pdf pdf 117.01 2024-05-27 11:21:00 Proceeding
Zapytanie_ofertowe_ św. św. Piotra i Pawła.pdf pdf 1426.16 2024-05-27 11:21:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Remont dachu kościoła Rzymskokatolickiej Parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, przy ul. Biskupa Teodora Kubiny 10 - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3581 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 85% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 okres gwarancji 15% - (0)
(0)

The number of page views: 709