Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: - AE/ZP-27-44/24. Dostawa systemu elektrofizjologicznego (EP Tracer) 1 szt. - AE/ZP-27-44/24

Deadlines:
Published : 17-05-2024 14:01:00
Placing offers : 24-06-2024 09:00:00
Offers opening : 24-06-2024 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz  Ofertowy

4. Załącznik Nr 1- Formularz  Cenowy   

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu  

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy  

7. Załącznik Nr 4 - Wykaz dostaw  

8. Załącznik Nr 5 - Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia  

9. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

10. Załącznik Nr 6a - Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

11. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ  

12. Załącznik Nr 7a -  Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ  

13. Załącznik Nr 8 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia  

14. Załącznik Nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu  

15. Załącznik Nr 9a-  Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu  

16. Załącznik Nr 10- Oświadczenie własne Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu   

17. Załącznik Nr 10a- Oświadczenie własne Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu  

18. Załącznik Nr 11 - Wzór umowy w zakresie zasad ochrony danych osobowych  

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 73 2024-05-17 14:01:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 161.16 2024-05-17 14:01:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1210.78 2024-05-17 14:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 797 2024-05-17 14:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 84.03 2024-05-17 14:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 120.64 2024-05-17 14:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 41 2024-05-17 14:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 81 2024-05-17 14:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 124.5 2024-05-17 14:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.doc doc 43 2024-05-17 14:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 6a.doc doc 43.5 2024-05-17 14:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.doc doc 43.5 2024-05-17 14:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 7a.doc doc 44 2024-05-17 14:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 8.doc doc 41.5 2024-05-17 14:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 9.doc doc 54.5 2024-05-17 14:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 9a.doc doc 46.5 2024-05-17 14:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 10.doc doc 54 2024-05-17 14:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 10a.doc doc 45.5 2024-05-17 14:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 11.docx docx 19.76 2024-05-17 14:01:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.pdf pdf 783 2024-05-28 13:30:03 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 161.21 2024-06-12 14:36:38 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.pdf pdf 2143.2 2024-06-12 14:38:30 Public message
Załącznik Nr 5 PO ZMIANIE.doc doc 123 2024-06-12 14:38:30 Public message

Announcements

2024-06-12 14:38 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ wraz z Załącznikiem Nr 5 do SWZ zmienionym po dokonanej zmianie treści SWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 24-06-2024 r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00
UWAGA !!! Zmiana Załącznika Nr 5 do SWZ po dokonanej zmianie treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Załącznik Nr 5 PO ZM [...].doc

2024-06-12 14:36 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zamówieniu po zmianie

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2024-05-28 13:30 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 611