Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-WZU/KBCH/351-24/2024 PN/U Usługa przygotowania i przeprowadzenia dwudniowej wizyty studyjnej dla maksymalnie 22 osób we wzorcowych Kołach Gospodyń Wiejskich (KGW) poza granicami administracyjnymi województwa mazowieckiego.

Katarzyna Boruc - Chrościcka
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Deadlines:
Published : 15-05-2024 09:56:00
Placing offers : 14-06-2024 10:00:00
Offers opening : 14-06-2024 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
286023-2024-PL.pdf pdf 73.51 2024-05-15 09:56:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1085.13 2024-05-15 09:56:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 531.78 2024-05-15 09:56:00 Proceeding
Załacznik nr 2 do SWZ Wzór umowy.pdf pdf 937.33 2024-05-15 09:56:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Wykaz.doc doc 38 2024-05-15 09:56:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Informacja dodatkowa w celu zdobycia punktów w kryterium nr 2.doc doc 60 2024-05-15 09:56:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 883.2014 oraz art. 7 ust 1 ustawy .docx docx 32.16 2024-05-15 09:56:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie - zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 30.21 2024-05-15 09:56:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ JEDZ.zip zip 70.06 2024-05-15 09:56:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 99 2024-05-15 09:56:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Oswiadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art 125 ust 1 Pzp.docx docx 21.71 2024-05-15 09:56:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ Oswiadczenie-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-dotyczące-przesłanek-wykluczenia.docx docx 26.64 2024-05-15 09:56:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ Oświadczenie(realizacja zamówienia- wykonawcy wspólni).doc doc 66 2024-05-15 09:56:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Formularz ofertowy.docx docx 31.05 2024-05-15 09:56:00 Criterion
Informacja o kwocie 351-24-2024.pdf pdf 456.13 2024-06-14 10:12:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert 351-24-2024.pdf pdf 474.8 2024-06-14 12:04:42 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-24-2024.pdf pdf 492.65 2024-06-26 11:36:48 Public message

Announcements

2024-06-26 11:36 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo, W związku z dokonaną oceną ofert Zamawiający w załączeniu publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-06-14 12:04 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo. W związku z dokonaniem otwarcia ofert złożonych w niniejszym postępowaniu Zamawiający w załączeniu publikuje stosowną informację.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-06-14 10:12 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo, W związku z upływem terminu składania ofert Zamawiający w załączeniu publikuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 3 do SW [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 839