Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Rl.271.5.2024 Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły wraz z urządzeniami służącymi do bieżącego utrzymania i eksploatacji

Ryszard Prolan
Gmina Jaświły
Deadlines:
Published : 30-04-2024 15:27:00
Placing offers : 24-05-2024 10:00:00
Offers opening : 24-05-2024 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 155.55 2024-04-30 15:27:00 Proceeding
Zał. nr 1b do SWZ Szczegółowy formularz do opisu przedmiotu zamówenia.docx docx 106.8 2024-04-30 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia art. 125 ust.1 dotyczące spełniania warunków udziału.docx docx 193.21 2024-04-30 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia art.125 ust.1 dot. przesłanek wykluczenia.docx docx 202.1 2024-04-30 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - wzór Formularza oferty.docx docx 203.86 2024-04-30 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 5.1 do SWZ - wzór umowy część 1.docx docx 242.63 2024-04-30 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 5.2. do SWZ - projekt postanowień umownych część 2.docx docx 126.01 2024-04-30 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 196.23 2024-04-30 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - wykaz robót.docx docx 193.13 2024-04-30 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - wykaz osób.docx docx 195.36 2024-04-30 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 195.34 2024-04-30 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby art. 125 ust.5.docx docx 200.41 2024-04-30 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie art. 117 ust. 4.docx docx 197 2024-04-30 15:27:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ - wzór oświadczenia dot. wykluczenia Wykonawcy wspierającego agresję na Ukrainę.docx docx 194.08 2024-04-30 15:27:00 Proceeding
załącznik nr 1 a - PFU do części nr 1 - po zmianach.zip zip 8176.88 2024-05-10 13:18:42 Proceeding
SWZ - po zmianach-sig.pdf pdf 792.98 2024-05-10 13:20:12 Proceeding
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 47.55 2024-05-10 13:21:38 Proceeding
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 47.55 2024-05-10 14:31:23 Public message
SWZ - po zmianach-sig.pdf pdf 792.98 2024-05-10 14:31:23 Public message
załącznik nr 1 a - PFU do części nr 1 - po zmianach.zip zip 8176.88 2024-05-10 14:31:23 Public message
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 137.73 2024-05-10 14:50:38 Public message
odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 138.72 2024-05-17 09:44:53 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #922651.pdf pdf 40.43 2024-05-24 13:07:59 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2).pdf pdf 239.66 2024-06-06 13:22:54 Public message

Announcements

2024-06-06 13:22 Ryszard Prolan Zamawiający w załączeniu przekazuje informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-05-24 13:07 Ryszard Prolan Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-24 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 7 000 000,00 zł
2024-05-17 09:44 Ryszard Prolan W załączeniu Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawcy

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-05-10 14:50 Ryszard Prolan Zamawiający informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania. W załączeniu Zamawiający przedstawia pytania i odpowiedzi

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-05-10 14:31 Ryszard Prolan 1. Zamawiający informuję, iż w części 1 postępowania rozszerzył zakres przebudowy drogi powiatowej nr 1407B na odcinku Jaświły - Starowola o dodatkowe 400 m, przez co wydłużył również termin składania ofert do 24.05.2024 r.
Odpowiednie zmiany zostały naniesione zarówno w Specyfikacji Warunków Zamówienia, jak również w ogłoszeniu o zamówieniu i załączniku z dokumentacją do części 1.
2. Poniżej Zamawiający zamieszcza treść zmian:
a) w Specyfikacji Warunków Zamówienia rozdz. IV ust. 1.4. po zmianie:
Przedmiotem zamówienia w tej części postępowania jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem decyzji i zezwoleń, w tym uzgodnienie opracowanej dokumentacji z Zamawiającym, a także wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej Nr 1407B na odcinku Jaświły –
Starowola w km rob. 0+000 – 3+000 oraz w km. rob. 0+000 – 0+4000,15 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1356B w miejscowości Romejki – zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową.

b) W rozdz. XVII SWZ zmieniono termin związania ofertą na 22.06.2024 r. W rozdz. XVIII SWZ zmieniono termin składania ofert na 24.05.2024 godz. 10.00 i termin otwarcia ofert na 24.05.2024 r. godz. 10.10
3. Treść w/w zmian Zamawiający naniósł w ogłoszeniu o zamówieniu:
a) w Sekcji III pkt. 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1):
1.4. Część 1 : Przebudowa drogi powiatowej nr 1407B na odcinku Jaświły – Starowola wraz z przebudową skrzyżowania z
drogą powiatową nr 1356B.
Przedmiotem zamówienia w tej części postępowania jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich
wymaganych prawem decyzji i zezwoleń, w tym uzgodnienie opracowanej dokumentacji z Zamawiającym, a także
wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej Nr 1407B na odcinku Jaświły – Starowola w
km rob. 0+000 – 3+000 oraz w km. rob. 0+000 – 0+4000,15 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1356B
w miejscowości Romejki – zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową.
b) 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2024-05-16 10:00
Po zmianie:
2024-05-24 10:00
c) 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2024-05-16 10:10
Po zmianie:
2024-05-24 10:10
4. W załączeniu Zamawiający zamieszcza zmienione dokumenty.

zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

SWZ - po zmianach-si [...].pdf

załącznik nr 1 a - P [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1004