Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZD.3411.07.2024 „Budowa połączenia turystycznego Nowa Sól - Siedlisko" . Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Deadlines:
Published : 29-04-2024 13:40:00
Placing offers : 20-05-2024 10:00:00
Offers opening : 20-05-2024 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie - 08dc680c-50f1-df9e-1601-1400019e8d10.pdf pdf 60.02 2024-04-29 13:40:00 Proceeding
SWZ+ZAŁĄCZNIKI.rar rar 16924.16 2024-04-29 13:40:00 Proceeding
UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI.rar rar 40236.22 2024-05-08 15:03:22 Public message
Ogłoszenie - 08dc6ffa-3f2d-9abc-1ec0-500001bfa5c7.pdf pdf 23.7 2024-05-09 09:41:09 Public message
MOR UZUPEŁNIENIE.rar rar 1377.9 2024-05-09 09:41:41 Public message
SWZ - ZMIANY.doc doc 390.5 2024-05-09 09:42:11 Public message
Załącznik nr 3 PROJEKT UMOWY.doc doc 237.5 2024-05-09 14:24:22 Public message
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE.pdf pdf 1000.34 2024-05-09 14:24:47 Public message
POPRAWIONY Załącznik nr 3 PROJEKT UMOWY.doc doc 246 2024-05-14 10:52:27 Public message
POPRAWIONY Załącznik nr 3 PROJEKT UMOWY.doc doc 246 2024-05-16 13:39:14 Public message
POPRAWIONY Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 29.89 2024-05-16 13:59:32 Public message
POPRAWIONY Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 30.14 2024-05-16 14:54:55 Public message
POPRAWIONY Załącznik nr 3 PROJEKT UMOWY.doc doc 246 2024-05-16 14:54:55 Public message
sekretariat_2024-05-20_12-26-19.pdf pdf 200.44 2024-05-20 12:43:55 Public message
sekretariat_2024-06-17_07-31-32.pdf pdf 513.78 2024-06-17 09:24:11 Public message

Announcements

2024-06-17 09:24 Konto pzd.nowasol INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

sekretariat_2024-06- [...].pdf

2024-05-20 12:43 Konto pzd.nowasol INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

sekretariat_2024-05- [...].pdf

2024-05-20 10:00 Buyer message 8 800 000,00
2024-05-16 14:54 Konto pzd.nowasol POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK NR 3 i NR 4

POPRAWIONY Załącznik [...].docx

POPRAWIONY Załącznik [...].doc

2024-05-16 13:59 Konto pzd.nowasol POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK NR 4

POPRAWIONY Załącznik [...].docx

2024-05-16 13:39 Konto pzd.nowasol POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK NR 3 - PROJEKT UMOWY

POPRAWIONY Załącznik [...].doc

2024-05-16 13:37 Konto pzd.nowasol Zamawiający, Powiat Nowosolski w odpowiedzi na wniesione zapytania informuje co następuje:

Pytanie1:
Wykonawca , zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę zapisów projektu umowy na:
§ 15
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
umownych w formie kary umownej, w następujących przypadkach i wysokościach:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczającą 7 dni w stosunku do terminu
określonego w § 5 umowy, w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego gross określonego
w Formularzu kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, za każdy
dzień zwłoki,
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającą 7 dni w stosunku do terminu
określonego w § 5 umowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego gross określonego
w Formularzu kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, za każdy
dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w
wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego gross określonego w Formularzu kosztorysu
ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od
upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,
d) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy, który nie został zgłoszony zamawiającemu
zgodnie z postanowieniami § 10, w wysokości 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,
e) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 2,5% wynagrodzenia gross przewidzianego w umowie o
podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, którego brak zapłaty
dotyczy
f) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 0,03 % nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia umownego
brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień opóźnienia,
g) w przypadku nieprzedłożenia zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w
wysokości 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,
h) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,
i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin
ten jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w wysokości 250 zł za
każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez zamawiającego na
dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu zapłaty,
2
j) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego gross określonego w Formularzu kosztorysu ofertowego
stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.
2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po
stronie zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego gross określonego w
Formularzu kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.
3. Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty
obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawcę temu terminowi, zamawiający ma prawo
potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca
wyraża zgodę.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeśli powstała szkoda
przewyższy wysokość kar umownych, w szczególności wykonawca zapłaci zamawiającemu
odszkodowanie uzupełniające w przypadku utraty dofinansowania uzyskanemu przez
zamawiającego na wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane § 3 w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §
15 ust. 1 lit. h Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 1 czynności.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie2:
Prosimy o wskazanie jaki jest termin płatności FV dla Wykonawcy. Umowa nie określa tego terminu.
Odp. Zamawiający uzupełnił zapis dotyczący płatności FV dla wykonawcy w projekcie umowy.
2024-05-14 11:06 Konto pzd.nowasol Zamawiający informuje, ze Beneficjentem na gwarancji ubezpieczeniowej powinien być Powiat Nowosolski, ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól.

Zamawiający informuje, że został zamieszczony POPRAWIONY Projekt Umowy.

2024-05-14 10:52 Konto pzd.nowasol POPRAWIONY PROJEKT UMOWY

POPRAWIONY Załącznik [...].doc

2024-05-09 14:24 Konto pzd.nowasol ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTAN [...].pdf

2024-05-09 14:24 Konto pzd.nowasol Załącznik nr 3 do SWZ - PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 3 PROJE [...].doc

2024-05-09 09:42 Konto pzd.nowasol SWZ - ZMIANY

SWZ - ZMIANY.doc

2024-05-09 09:41 Konto pzd.nowasol MOR UZUPEŁNIENIE

MOR UZUPEŁNIENIE.rar

2024-05-09 09:41 Konto pzd.nowasol OGŁOSZENIE O ZMIANIE 1

Ogłoszenie - 08dc6ff [...].pdf

2024-05-08 15:03 Konto pzd.nowasol UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI

UZUPEŁNIENIE DOKUMEN [...].rar

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 4960