Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Budowa chłodni wentylatorowej obiegu IV wraz z infrastrukturą techniczną - Zakład Bydgoszcz

Deadlines:
Published : 26-04-2024 15:51:00
Placing offers : 31-05-2024 16:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie o ofertę - RFQ
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


zapraszamy do złożenia oferty na budowę chłodni wentylatorowej obiegu IV wraz z infrastrukturą techniczną w Zakładzie Tele-Fonika Kable S.A. w Bydgoszczy, poprzez poniższy formularz elektroniczny.


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie został określony w załączniku do niniejszego postępowania. W celu złożenia oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z jego treścią. 



 1. Zamawiający wymaga od oferenta, którego OFERTA ZOSTANIE WYBRANA zabezpieczeń w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (gwarancja musi być nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie):

 1. gwarancji zwrotu zaliczek (Gwarancja na wszystkie i pełne zaliczki wpłacona w wysokości 1:1, ważna do momentu podpisania protokołu odbioru).

 2. gwarancji usunięcia wad i usterek, ważna od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego do końca okresu trwania gwarancji oraz rękojmi.


Gwarancje zostaną wystawione w formie i treści zaakceptowanej przez Zamawiającego.

Wystawca gwarancji musi podlegać regulacjom KNF.


 1. Wykonawca, którego OFERTA ZOSTANIE WYBRANA, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. Pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu wykonawcy, o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych;

 2. Dedykowana polisa ubezpieczeniowa OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i  przedmiotu zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż wartość zamówienia.

 3. Powyższy warunek uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem ważnej przez cały okres obowiązywania umowy, polisy ubezpieczeniowej.


 1. Spełnienie wymagań prawnych i BHP w zależności od specyfiki oferty:

 1. Oferent ma obowiązek spełnić / zapewnić wszystkie wymagania prawne jakie są związane z oferowanym

 2. sprzętem lub usługą.

 3. Oferent ma obowiązek wypełnić klauzulę sankcyjną stanowiącą załącznik do zapytania ofertowego.

 4. Jeśli spełnienie wymagań prawnych lub BHP wiąże się z wyższą kwotą oferty trzeba to wyszczególnić.



Zastrzegamy, że postępowanie przetargowe może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:

- niewystarczających środków na realizację zamówienia,

- zmiany zapotrzebowania Zamawiającego,


W przypadku: 


-pytań merytorycznych, proszę o kontakt z:


  Panem Piotrem Zakrzewskim,  e-mail: piotr.zakrzewski@tfkable.com, M: (+48) 665 810 185

Panem Adamem Monsiorskim, e-mail: adam.monsiorski@tfkable.com, M: (+48) 665 810 319

Panem Sławomirem Słupikowskim, e-mail: s.slupikowski@techinvest.pl , M: (+48) 602 462 400


 lub poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"



- pytań związanych z obsługą platformy zakupowej, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00, tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 


Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
TFK opis do zakresu prac.pdf pdf 351.79 2024-04-26 15:51:00 Proceeding
Ogólne_warunki_umów_TELE-FONIKA_Kable_S.A_18.03.2022.pdf pdf 447.23 2024-04-26 15:51:00 Criterion
Wymagania BHP i ochrony środowiska.doc doc 68 2024-04-26 15:51:00 Criterion
Wymagania dot zarządzania relacjami z pracownikami.doc doc 46 2024-04-26 15:51:00 Criterion
Klauzula Kontrahenta.docx docx 16.63 2024-04-26 15:51:00 Criterion
Oświadczenie o rachunku bankowym (Biała Lista).docx docx 13.2 2024-04-26 15:51:00 Criterion

Announcements

2024-04-29 09:25 Agnieszka Wojtas Dzień dobry,

Dokumentacja do zapytania ofertowego znajduje się pod poniższym linkiem: https://tfbox.tfkable.com/index.php/s/yWkot5S3zEyqRgF

W celu uzyskania pełnego dostępu do dokumentacji prosimy o kontakt z Panem Piotrem Zakrzewskim tel.: +48 665 811 613, e-mail: piotr.zakrzewski@tfkable.com

Pozdrawiam,
Agnieszka Wojtas

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa chłodni wentylatorowej obiegu IV wraz z infrastrukturą techniczną Budowa chłodni wentylatorowej obiegu IV wraz z infrastrukturą techniczną 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , USD: 3.9498 PLN, EUR: 4.2796 PLN, CHF: 4.4410 PLN, GBP: 5.0939 PLN, SEK: 0.3652 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni - proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję” lub wpisać własne w ofercie (0)
3 Oferta - Proszę o załączenie oferty wraz z kosztorysem Attachment required (0)
4 Termin realizacji - Proszę o wskazanie przewidywanego terminu realizacji (0)
5 Wizja lokalna - Proszę wskazać termin odbycia wizji lokalnej (0)
6 Ważność oferty - 60 dni – proszę potwierdzić wpisując akceptuję (0)
7 Okres gwarancji - 60 miesięcy – proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję” (0)
8 Ogólne Warunki Zakupu TELE-FONIKA KABLE S.A. - Załączamy OWZ, proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję” lub załączyć własne warunki

Ogólne_warunki_umów_ [...].pdf

(0)
9 Wymagania dla Wykonawców/Podwykonawców w zakresie BHP i ochrony środowiska - Proszę o załączenie podpisanego skanu lub podpisanego elektronicznie dokumentu Attachment required

Wymagania BHP i ochr [...].doc

(0)
10 Wymagania dla Wykonawców/ Podwykonawców w zakresie zarządzania relacjami z pracownikami - Proszę o załączenie podpisanego skanu lub podpisanego elektronicznie dokumentu Attachment required

Wymagania dot zarząd [...].doc

(0)
11 Referencje - Prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych Attachment required (0)
12 Kondycja finansowa firmy - Prosimy o załączenie sprawozdania finansowego za ostatni rok i/lub zaświadczenia o niezaleganiu w US i ZUS oraz potwierdzenie składania deklaracji VAT Attachment required (0)
13 Oświadczenie – klauzula sankcyjna Kontrahenta/Dostawcy - Proszę o załączanie podpisanego skanu lub podpisanego elektronicznie dokumentu Attachment required

Klauzula Kontrahenta [...].docx

(0)
14 Oświadczenie dotyczące numeru rachunku bankowego - Proszę o załączenie podpisanego skanu lub podpisanego elektronicznie dokumentu Attachment required

Oświadczenie o rachu [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 992