Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-WZU/KBCH/351-15/2024 PN/U Przeprowadzenie badania pn. „Diagnoza lokalnych zasobów i potrzeb w zakresie usług społecznych na Mazowszu” wraz z opracowaniem raportu.

Deadlines:
Published : 23-04-2024 11:54:00
Placing offers : 24-05-2024 10:00:00
Offers opening : 24-05-2024 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
239628-2024-PL.pdf pdf 83.55 2024-04-23 11:54:00 Proceeding
załącznik nr 1 do OPZ - wytyczne dla autorów.pdf pdf 1054.6 2024-04-23 11:54:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - OPZ_diagnoza_usług_społecznych.pdf pdf 590.86 2024-04-23 11:54:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - Umowa diagnoza usług społecznych na Mazowszu.pdf pdf 657.75 2024-04-23 11:54:00 Proceeding
załącznik nr 3 do Umowy - protokół zdawczo odbiorczy.pdf pdf 454.67 2024-04-23 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz zrealizowanych usług.doc doc 119 2024-04-23 11:54:00 Proceeding
załącznik nr 4 do Umowy - klauzula informacyjna dane osobowe.pdf pdf 409.8 2024-04-23 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 74.6 2024-04-23 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia.docx docx 32.07 2024-04-23 11:54:00 Proceeding
załącznik nr 6 i nr 7 do Umowy - Klauzule IP i IZ.pdf pdf 566.44 2024-04-23 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie - zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 79.52 2024-04-23 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 176.5 2024-04-23 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Oswiadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art 125 ust 1 Pzp.docx docx 70.52 2024-04-23 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ Oswiadczenie-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-dotyczące-przesłanek-wykluczenia.docx docx 27.72 2024-04-23 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ Oświadczenie(realizacja zamówienia- wykonawcy wspólni).doc doc 144 2024-04-23 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 13 do SWZ Wykaz dorobku naukowego - kryterium nr 2.doc doc 149 2024-04-23 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 14 do SWZ Wykaz dorobku naukowego - kryterium nr 3.doc doc 148.5 2024-04-23 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 15 do SWZ Wykaz dorobku naukowego - kryterium nr 4.doc doc 149 2024-04-23 11:54:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ - JEDZ.zip zip 73.2 2024-04-23 11:54:00 Proceeding
17-05-2024 SWZ 351-15-2024.pdf pdf 1101.71 2024-05-17 14:38:57 Proceeding
294441-2024-PL.pdf pdf 85.6 2024-05-21 09:40:10 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 77.61 2024-04-23 11:54:00 Criterion
odpowiedź na pytania 351-15.pdf pdf 606.01 2024-04-29 07:14:00 Public message
2024-05-08 Odpowiedź na pytania 351-15.pdf pdf 585.67 2024-05-08 15:30:37 Public message
Informacja o kwocie 351-15-2024.pdf pdf 474.24 2024-05-24 10:23:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert 351-15-2024.pdf pdf 485.28 2024-05-24 13:07:18 Public message

Announcements

2024-05-24 13:07 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z odszyfrowanie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu Zamawiający w załączeniu publikuje informację z ich otwarcia.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-24 10:23 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z upływem terminu składania ofert Zamawiający w załączeniu publikuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2024-05-08 15:30 Paweł Ginel Szanowni Państwo, W związku z wnioskiem wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ Zamawiający w załączeniu publikuje stosowną odpowiedź.

2024-05-08 Odpowiedź [...].pdf

2024-04-29 07:14 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z wnioskiem wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ Zamawiający w załączeniu publikuje stosowną odpowiedź.

odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 3 do SW [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1531