Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AO-271-1/24 Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych podczas trwania XXXVII konferencji z cyklu Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej w dniach 20 października 2024 r. – 23 października 2024 r.

Deadlines:
Published : 19-04-2024 15:10:00
Placing offers : 29-04-2024 11:00:00
Offers opening : 29-04-2024 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_o_zamówieniu_AO-271-1_24.pdf pdf 120.68 2024-04-19 15:10:00 Proceeding
SWZ-sig.pdf pdf 1259.24 2024-04-19 15:10:00 Proceeding
Załącznik_1_OPZ_konferencja_Zakopane_AO-271-1_24.pdf pdf 212.92 2024-04-19 15:10:00 Proceeding
Załącznik_2_Formularz_cenowy_AO-271-1_24.docx docx 23.24 2024-04-19 15:10:00 Proceeding
Załącznik_3_Oświadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia_i_spełnianiu_warunków_AO-271-1_24.docx docx 21.04 2024-04-19 15:10:00 Proceeding
Załącznik_4_Wykaz_usług_AO-271-1_24.docx docx 14.75 2024-04-19 15:10:00 Proceeding
Załącznik_5_Oświadczenie_o_braku_przynależności_do_tej_samej_grupy_kapitałowej_AO-271-1_24.docx docx 25.24 2024-04-19 15:10:00 Proceeding
Załącznik_6_Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby_AO-271-1_24.docx docx 19.63 2024-04-19 15:10:00 Proceeding
Załącznik_7_Wzór_umowy_AO-271-1_24.pdf pdf 238.25 2024-04-19 15:10:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ_25.04.2024 r..pdf pdf 148.81 2024-04-25 14:43:08 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert_AO-271-1-24.pdf pdf 31.94 2024-04-29 14:19:55 Public message
Informacja_o_zwiększeniu_kwoty_przeznaczonej_na_sfinansowanie_zamówienia_AO-271-1_24-sig.pdf pdf 603.8 2024-05-17 16:09:51 Public message
Informacja_o_wyniku_postępowania_AO-271-1_24-sig (1).pdf pdf 344.34 2024-05-17 16:10:40 Public message
Ogłoszenie_o_wyniku_postępowania_AO-271-1_24.pdf pdf 65.68 2024-05-27 11:08:18 Public message

Announcements

2024-05-27 11:08 Konrad Majewski OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Zamawiający informuję o zakończeniu postępowania pod nazwą: "Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych podczas trwania XXXVII konferencji Zagadnienia Surowców Energetycznych w Gospodarce Krajowej w dniach 20 października 2024 r. -23 października 2024 r.”, prowadzonego przez Zamawiającego Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Zamówienie zostało udzielone wykonawcy AMW Rewita sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za kwotę 226 698,91 zł brutto. Zamawiający informuję, iż ogłoszenie o wyniku przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, które to ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie_o_wyniku_ [...].pdf

2024-05-17 16:10 Konrad Majewski Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający przekazuje informację o wyniku postępowania. Szczegółowe informacje znajdują się w informacji stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu.

Informacja_o_wyniku_ [...].pdf

2024-05-17 16:09 Konrad Majewski Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej „ustawą Pzp”) Zamawiający przekazuje informację, iż dokonał zwiększenia kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Szczegółowe informacje znajdują się w informacji stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu.

Informacja_o_zwiększ [...].pdf

2024-04-29 14:19 Konrad Majewski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, przekazuje informację, że w niniejszym postępowaniu zostały złożone 2 oferty. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2024-04-29 11:00 Buyer message Zamawiający informuję, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 220 000,00 zł brutto.
2024-04-25 14:43 Konrad Majewski Zamawiający uprzejmie informuję, iż na platformie zakupowej Zamawiającego zostały opublikowane zbiorcze wyjaśnienia na pytania wykonawców do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 401