Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PCD.KD.2262.128.2024 Tłumaczenie na PJM na żywo spacerów w przestrzeni Poznania podczas Majówki zgodnie z treścią zxapytania.

Łukasz Bartoszyński
Poznańskie Centrum Dziedzictwa Department: Biuro Administracji
Deadlines:
Published : 03-04-2024 15:47:00
Placing offers : 08-04-2024 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Poznańskie Centrum Dziedzictwa z siedzibą w Poznaniu zaprasza do złożenia ofert na:

 

1.    Przedmiot zamówienia:

Tłumaczenie na PJM na żywo spacerów w przestrzeni Poznania podczas Majówki:

- Spacer po Ostrowie Tumskim 4.05 godz. 12.00-14.00

- Spacer po Śródce 5.05 godz. 12.00-14.00

 

2.    Termin realizacji zamówienia: 4 maja o godz. 12.00 oraz 5 maja 2024 r. godz. 12.00

3.    Kryteria oceny ofert z opisem: cena=100%

4.    Ofertę należy złożyć poprzez poniższy formularz elektroniczny.

5.    Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

1) Lucyna Kaczmarkiewicz, lucyna.kaczmarkiewicz@pcd.poznan.pl

6.    Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

7.    Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na realizację zamówienia zgodnie ze wzorem złączonym do zapytania (jeśli dotyczy[1]*).

8.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz  składania ofert częściowych.

9. Integralną częścią dokumentacji niniejszego postępowania są:

- OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (OWZ) – załączone do postepowania

- OGÓLNE WARUNKI UMOWY (OWU) – załączone do postepowania.

10.W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.

· tel. 22 101 02 02

· e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

·         Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa;

·         Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Poznańskim Centrum Dziedzictwa: iod@pcd.poznan.pl;

·         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze zapytania ofertowego;

·         odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych. 

·         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

·         w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

·         posiada Pani/Pan:

          na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

          na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

          na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

          prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

·      nie przysługuje Pani/Panu:

          w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

          prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

           na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.[1] jeśli dotyczy

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OWZ.pdf pdf 137.58 2024-04-03 15:47:00 Proceeding
OWU.pdf pdf 234.81 2024-04-03 15:47:00 Proceeding
Oświadczenia.pdf pdf 78.48 2024-04-03 15:47:00 Proceeding
umowa_PJM_majowka.docx docx 26.88 2024-04-03 15:47:00 Proceeding

Announcements

2024-04-03 15:58 Łukasz Bartoszyński Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zapytanie zostało wcześniej opublikowane.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena za realizację zamówienia Jedna usługa obejmuje realizację zamówienia w 2 wskazanych w zapytaniu terminach. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie wykonawca poniesie w związku z ich realizacją, w tym koszty, jakie towarzyszyć będą pełnej realizacji obowiązków nałożonych na Wykonawcę. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3177 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Oświadczenia - Zapoznałem się z załączonymi do zapytania oświadczeniami. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Oświadczenia 2 - Oświadczam, iż nie ma wobec mnie zastosowania art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 70