Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.19.2024.KZP Projekt remizy OSP w Białych Błotach

Monika Dominikowska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 03-04-2024 11:12:00
Placing offers : 16-04-2024 10:00:00
Offers opening : 16-04-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Projekt remizy OSP w Białych Błotach

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z Zespołem Ratownictwa Medycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w projekcie umowy oraz Tomie III SWZ.

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 19.2024.zip zip 29081.08 2024-04-03 11:12:00 Proceeding
08dc53b7-ec28-3385-03b9-0c0001cf0691.pdf pdf 109.4 2024-04-03 11:12:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ z dn. 04.04.2024 r.zip zip 16631.61 2024-04-04 13:59:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.04.2024 r.zip zip 397.76 2024-04-16 14:30:12 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.04.2024 - SPROSTOWANIE.zip zip 380.94 2024-04-16 15:31:13 Public message
zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 577.42 2024-05-21 14:34:51 Public message
Zawiadomienie o wyborze.docx docx 178.56 2024-05-21 14:34:51 Public message

Announcements

2024-05-21 14:34 Monika Dominikowska ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
ORAZ ODRZUCENIU OFERTY

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o:

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty:
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Architektoniczna Pracownia Projektowa Tomasz Drożdżyński , ul. Konińska 18, 61-041 Poznań
z ceną gross 150 060,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt 00/100).

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Faktyczne:
Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.
Prawne:
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Poniżej informacje, o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną w ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty (brutto) Liczba punktów przyznana w kryterium Cena Doświadczenie Głównego Projektanta Liczba punktów przyznana w kryterium Doświadczenie Głównego Projektanta Łączna liczba punktów przyznana ofercie
1 Architektoniczna Pracownia Projektowa Tomasz Drożdżyński
ul. Konińska 18
61-041 Poznań 150 060,00 zł 60,00 4 zadania 40,00 100,00
2 PROJ-PRZEM_PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Fordońska 110
85-739 Bydgoszcz Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12 – Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
3 ANTA Pracownia Projektowa Dariusz Skrzypczyk
ul. Dworcowa 39
64-500 Szamotuły 195 693,00 zł 46,10 3 zadania 30,00 76,10

II. Wykonawcach, których oferty należy odrzucić:
W przedmiotowy postępowaniu odrzucono ofertę Nr 2, złożoną przez Wykonawcę:
PROJ-PRZEM PROJEKT Sp. z o.o., ul. Fordońska 110, 85-739 Bydgoszcz

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w dniu 10 maja br. przesłał do Wykonawców będących uczestnikami postępowania wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 14 czerwca 2024 r. Wykonawca
w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 15 maja 2024 r. nie przesłał zgody na wydłużenie terminu, o którym mowa powyżej.
Uzasadnienie prawne:
Oferta Wykonawcy PROJ-PRZEM PROJEKT Sp. z o.o. podlega odrzuceniu na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 12) – Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2024-04-16 15:31 Katarzyna Robotnikowska Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.04.2024 r. - SPROSTOWANIE

Informacja z otwarci [...].zip

2024-04-16 14:30 Katarzyna Robotnikowska Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.04.2024 r.

Informacja z otwarci [...].zip

2024-04-16 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości 200 000 zł brutto
2024-04-04 13:59 Katarzyna Mazur-Skoczylas Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 04.04.2024 r.

Wyjaśnienia treści S [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 624