Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WBI.26.4.2024.DT Odczynniki do kinazy kreatynowej

Deadlines:
Published : 02-04-2024 11:23:00
Placing offers : 03-04-2024 16:30:00
Offers opening : 03-04-2024 16:45:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez podania przyczyny.


Informacje o postępowaniu będą udzielane TYLKO w formie pisemnej poprzez platformę zakupową.


Zamawiający informuje, że w przypadku Zapytania ofertowego, jakim jest to postępowanie, nie ma obowiązku wysyłania ani publikacji informacji z otwarcia, zamknięcia czy wyboru ofert.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku zmiany zapotrzebowania Zamawiającego.


Wykonawca gwarantuje, że wszystkie odczynniki wymienione w postępowaniu są nowe (rok produkcji - nie wcześniej niż 2024 rok).


Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych. Do podstawowych zadań Instytutu należy między innymi prowadzenie badań diagnostycznych i naukowych na rzecz sportu, w tym na rzecz związków sportowych. Laboratorium Zakładu Biochemii Instytutu jest jedyną w Polsce jednostką wykonującą badania na rzecz sportu, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), co w konsekwencji oznacza, że musi wykonywać analizy według ściśle określonych procedur. 

Wskazane w zamówieniu odczynniki są stosowane przez wiele lat w Laboratorium i stanowią jeden spójny system oraz są dopasowane do stosowanych przez Zamawiajacego analizatorów. Ponadto odczynniki te są także ujęty w dokumentacji systemu zarządzania jakością.

W związku z powyższym Zamawiający wymaga zaoferowania tylko konkretnych wskazanych powyżej odczynników ponieważ tylko takie materiały gwarantują prawidłową prace analizatorów oraz wykonywanie badań z zapewnieniem ich jakości, wiarygodności i prawidłowości uzyskiwanych wyników.


Proszę o podawanie cen jednostkowych za 1 opakowanie / zestaw. System sam dokona wyliczenia ile to będzie za całość i podsumuję Państwa ofertę. Przed akceptacją proszę o zweryfikowanie czy wszystko się zgadza.


Zamawiający dopuszcza wysłanie faktur elektronicznych na adres: faktura@insp.pl lub przy pomocy Platformy Elektronicznego Fakturowania, z zastrzeżeniem art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666, ze zm.), zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego, znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Odczynniki Odczynnik CK-NAC Randox, 20 x 2,5 ml, nr ref CK110 (opakowanie po 20 szt.) 20 pkg. Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy
Trylogii 2
01-982, Warszawa
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3177 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - maksymalnie do 5 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 RODO - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. Proszę potwierdzić wpisując ,,TAK" (0)
6 Instrukcja zestawów - Wykonawca zobowiązany jest dołączyć instrukcję zestawu, kartę katalogową lub ulotkę odczynnikową, w której potwierdzone będą iż są to zestawy wymagane przez Zamawiającego (dokumenty mogą być w języku polskim lub angielskim). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required (0)
7 Gwarancja - Wykonawca oświadcza, że zapewnia należyte warunki podczas transportu zestawu oraz w przypadku wadliwego produktu będzie firmą rozpatrującą reklamację. Proszę potwierdzić wpisując ,,AKCEPTUJĘ" (0)
8 Termin przydatności - Wykonawca oświadcza, że termin przydatności nierozpakowanego zestawu wynosi, nie mniej niż 12 miesięcy od dnia dostarczenia Zestawów do Zamawiającego. W przypadku kiedy dostarczone Zestawy będą miały krótszy termin przydatności, niż wymagane przez Zamawiającego, to zostaną odesłane do Wykonawcy na jego koszt. Proszę potwierdzić wpisując ,,AKCEPTUJĘ" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 105