Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO/12/TO/EZ/2024 „Dostawa sond pomiarowych na blok technologiczny Oczyszczalni Ścieków „Północ” dla MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.”.

Deadlines:
Published : 27-03-2024 13:44:00
Placing offers : 04-04-2024 08:00:00
Offers opening : 04-04-2024 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

 • tel. 22 101 02 02

 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Miejskie Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. zwany dalej Zamawiającym informuje, iż zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów wyłączonych spod stosowania ustawy Pzp.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu wyklucza się:

 1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
  w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych
  w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105
  i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
  i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, Zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego Wykonawcy lub Uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim Wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Jednocześnie informujemy, iż kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z art. 7 ust. 1 ustawy będzie wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy Pzp.

Jako sankcję przewidziano również karę pieniężną nakładaną na osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie. Przy czym, przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy konkursowej.

Kara pieniężna nakładana będzie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji,
w wysokości do 20 000 000 zł.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA..docx docx 17.29 2024-03-27 13:44:00 Proceeding
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZABUDOWY URZĄDZENIA popr.docx docx 20.88 2024-03-27 13:44:00 Subject of the order
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZABUDOWY URZĄDZENIA popr.docx docx 20.88 2024-03-27 13:44:00 Subject of the order
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZABUDOWY URZĄDZENIA popr.docx docx 20.88 2024-03-27 13:44:00 Subject of the order
Przeciwdziałanie agresji Federacji Rosyjskiej.docx docx 26.64 2024-03-27 13:44:00 Criterion
KLAUZULE RODO.docx docx 17.04 2024-03-27 13:44:00 Criterion
Wzór Umowy_sondy tlenowe.pdf pdf 3096.91 2024-03-27 13:44:00 Criterion
podpisany skan pisma.pdf pdf 350.61 2024-04-03 14:14:22 Public message

Announcements

2024-04-03 14:14 Marek Strugała Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., zwane dalej Zamawiającym przekazuje w załączniku odpowiedzi na zadane pytania.

podpisany skan pisma [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sonda pomiaru tlenu Opis przedmiotu Zamówienia w załączniku OPZ, załączonego obok. Pozycja nr 1.1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓ [...].docx

4 pc. Oczyszczalnia Ścieków „Północ”
Śląskaj 17
41-946, Piekary Śląskie
(0)
2 Sonda pomiaru REDOX WaterTechw Opis przedmiotu Zamówienia w załączniku OPZ, załączonego obok. Pozycja nr 1.2.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓ [...].docx

2 pc. Oczyszczalnia Ścieków „Północ”
Śląskaj 17
41-946, Piekary Śląskie
(0)
3 Sonda pomiaru zawiesiny TurbiTechw Opis przedmiotu Zamówienia w załączniku OPZ, załączonego obok. Pozycja nr 1. Pozycja nr 1.3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓ [...].docx

1 pc. Oczyszczalnia Ścieków „Północ”
Śląskaj 17
41-946, Piekary Śląskie
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3177 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 30 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Przeciwdziałanie agresji Federacji Rosyjskiej - Proszę podpisać i załączyć. Attachment required

Przeciwdziałanie agr [...].docx

(0)
6 RODO - Proszę podpisać i załączyć. Attachment required

KLAUZULE RODO.docx

(0)
7 Wzór Umowy - -

Wzór Umowy_sondy tle [...].pdf

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 238