Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.14.2024.ZP3 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przyłękach.

Claudia Jesa Skorzewska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 25-03-2024 12:19:00
Placing offers : 11-06-2024 10:00:00
Offers opening : 11-06-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 14.zip zip 62706.48 2024-03-25 12:19:00 Proceeding
zmiana nr 1- nowy termin.zip zip 247.73 2024-04-08 12:40:19 Public message
zmiana nr 2 - nowy termin, warunek.zip zip 976.1 2024-04-16 09:38:22 Public message
zmiana nr 3 - nowy termin.zip zip 694.59 2024-04-25 09:36:24 Public message
zmiana nr 4- nowy termin.zip zip 728.98 2024-05-14 14:52:25 Public message

Announcements

2024-05-14 14:52 Claudia Jesa Skorzewska Zmiana treści SWZ ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !

I. W związku z dużą ilością pytań do postępowania, działając w trybie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 11.06.2024 r., godz.: 10:00 i jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia w tym zakresie odpowiednie zapisy SWZ zawarte w pkt.: 17.2, 17.7 i 18.1.

II. W konsekwencji dokonanych zmian treści SWZ zmianie ulegają zapisy sekcji VIII pkt 8.1.), 8.3.) i 8.4.) ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00258333/01 z dnia 25.03.2024 r.

III. Zmiany treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się
o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

zmiana nr 4- nowy te [...].zip

2024-04-25 09:36 Katarzyna Mazur-Skoczylas Zmiana treści SWZ z dnia 25.04.2024 r.
***UWAGA*** ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

zmiana nr 3 - nowy t [...].zip

2024-04-16 09:38 Claudia Jesa Skorzewska I. W związku z dużą ilością pytań do postępowania, działając w trybie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30.04.2024 r., godz.: 10:00 i jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia w tym zakresie odpowiednie zapisy SWZ zawarte w pkt.: 17.2, 17.7 i 18.1, tj.:

W pkt 17.2 SWZ
Zapis : „17.2. Termin składania ofert: do dnia 18.04.2024 r. do godziny 10:00.”
otrzymuje brzmienie:
„17.2. Termin składania ofert: do dnia 30.04.2024 r. do godziny 10:00.”;
W pkt 17.7 SWZ
Zapis: „17.7. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez automatyczne odszyfrowanie ofert za pośrednictwem platformy zakupowej w dniu 18.04.2024 roku o godzinie 10:15, w siedzibie Zamawiającego, w pomieszczeniach Referatu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy, przy ul. Guliwera 4a, przez pracownika Referatu Zamówień Publicznych będącego członkiem komisji przetargowej w niniejszym postępowaniu.”
otrzymuje brzmienie:
„17.7. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez automatyczne odszyfrowanie ofert za pośrednictwem platformy zakupowej w dniu 30.04.2024 roku o godzinie 10:15, w siedzibie Zamawiającego, w pomieszczeniach Referatu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy, przy ul. Guliwera 4a, przez pracownika Referatu Zamówień Publicznych będącego członkiem komisji przetargowej w niniejszym postępowaniu.”


W pkt 18.1 SWZ
Zapis : „18.1. Termin związania ofertą : do dnia 17.05.2024 r.”
otrzymuje brzmienie:
„18.1. Termin związania ofertą : do dnia 29.05.2024 r.”

II. Dodatkowo na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia w tym zakresie odpowiednie zapisy SWZ zawarte w pkt.: 7.2. ust. 3) pkt a), tj.:
W pkt 7.2. ust. 3) pkt a) SWZ
Zapis :
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawcy:
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegające na budowie/ lub rozbudowie/ lub nadbudowie, przebudowie/ lub modernizacji obiektu oświatowego o kubaturze min. 5000m3.
otrzymuje brzmienie:
7.2. ust. 3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawcy:
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegające na budowie/ lub rozbudowie/ lub nadbudowie, przebudowie/ lub modernizacji obiektu oświatowego lub obiektu użyteczności publicznej o kubaturze min. 5000m3.

III. W konsekwencji dokonanych zmian treści SWZ zmianie ulegają zapisy sekcji VIII pkt 8.1.), 8.3.) i 8.4.) oraz sekcji V pkt 5.4) ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00258333/01 z dnia 25.03.2024 r.

IV. Zmiany treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

zmiana nr 2 - nowy t [...].zip

2024-04-08 12:40 Claudia Jesa Skorzewska Zmiana treści SWZ

I. W związku z dużą ilością pytań do postępowania, działając w trybie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 18.04.2024 r., godz.: 10:00 i jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia w tym zakresie odpowiednie zapisy SWZ zawarte w pkt.: 17.2, 17.7 i 18.1, tj.:

W pkt 17.2 SWZ
Zapis : „17.2. Termin składania ofert: do dnia 11.04.2024 r. do godziny 10:00.”
otrzymuje brzmienie:
„17.2. Termin składania ofert: do dnia 18.04.2024 r. do godziny 10:00.”;
W pkt 17.7 SWZ
Zapis: „17.7. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez automatyczne odszyfrowanie ofert za pośrednictwem platformy zakupowej w dniu 11.04.2024 roku o godzinie 10:15, w siedzibie Zamawiającego, w pomieszczeniach Referatu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy, przy ul. Guliwera 4a, przez pracownika Referatu Zamówień Publicznych będącego członkiem komisji przetargowej w niniejszym postępowaniu.”
otrzymuje brzmienie:
„17.7. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez automatyczne odszyfrowanie ofert za pośrednictwem platformy zakupowej w dniu 18.04.2024 roku o godzinie 10:15, w siedzibie Zamawiającego, w pomieszczeniach Referatu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy, przy ul. Guliwera 4a, przez pracownika Referatu Zamówień Publicznych będącego członkiem komisji przetargowej w niniejszym postępowaniu.”

W pkt 18.1 SWZ
Zapis : „18.1. Termin związania ofertą : do dnia 05.05.2024 r.”
otrzymuje brzmienie:
„18.1. Termin związania ofertą : do dnia 17.05.2024 r.”

II. W konsekwencji dokonanych zmian treści SWZ zmianie ulegają zapisy sekcji VIII pkt 8.1.), 8.3.) i 8.4.) ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00258333/01 z dnia 25.03.2024 r.

III. Zmiany treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się
o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

zmiana nr 1- nowy te [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 2836