Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OZ/261/194-WG/2024 Części do sprzętu koszącego

Deadlines:
Published : 22-03-2024 10:54:00
Placing offers : 04-04-2024 11:00:00
Offers opening : 04-04-2024 11:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FA
Type: Supply

Requirements and specifications

Tryb postępowania - przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: Części do sprzętu koszącego
I
1.   Oleo Mac 753T, Nr fabryczny  -  1783223704, Rok produkcji  -  2013:
a.    Głowica Load&Go EXTRALIFE Ø 130 mm  Adapter: M10 x 1,25 żeński — 3 szt.
b.   Żyłka tnąca do wykaszarki  Ø 3,0 mm, przekrój okrągły — 240 mb.
c.    Olej do paliwa Oleo-Mac PROSINT 2 / EUROSAT 2 — 4 opakowania x 1 litr
2.   Oleo Mac BC 550 MASTER, Nr fabryczny  -  2861020049 01 2021 , Rok produkcji  -  2021:
a.    Filtr paliwa 50010218R — 2 szt
b.   Pas nośny Oleo-Mac nr katalogowy 63070003AR – 2 szt.
c.    Rękawice antywibracyjne VIBRATION B 9 REIS – 2 pary
3.   Oleo Mac 941CX, Nr fabryczny  -  0876272675, Rok produkcji  -  2006:
a.    Zestaw prowadnica + łańcuch do zastosowań profesjonalnych prowadnica 16”; podziałka .325”; szerokość rowka .050” (1,3 mm);  ilość ogniw – 66 — 1 kpl.
4.   CASTELGARDEN PTX 200 HD,  Art. N 2T0950273/Y13; Silnik – Briggs&Strattion, Serial: 1811212706113, Typ: 0040B5, Model: 40N877, Code: 181121YG; Przekładnia - Typ: TCX 102 Hydro, Nr fabryczny  -  19BA1RON003609, Rok produkcji  -  2019:
a.    Filtr powietrza Briggs&Stratton 591334 — 1 szt.
b.   Filtr paliwa Briggs&Strattion 691035 — 1 szt.
c.    Trzymak noża 125463200/0 — 2 szt.
d.   Zestaw noży nr. oryginalny - 182004347/0, 182004348/0 — 1 kpl.
5.   Części i materiały eksploatacyjne do traktorka ogrodowego (kosiarka samojezdna) CRAFTSMAN LT 1000 z przekładnią hydrostatyczną; szerokość koszenia 42”/107 cm; model traktora: 917.277560; silnik: Briggs&Stratton 445577-0504-E1 (23/42LT 23KM):
a.    Filtr powietrza Briggs&Stratton 499486S (walizka) — 1 szt.
b.   Nóż tnący Craftsman - 277560 AGROMA (AG01-0124-12) — 2 szt.
II. 


CENA OFERTOWA - ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO (w PLN) CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z TRANSPORTEM.

Warunki płatności - przelew 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z przepisem art. 4 ust.3 ustawy z 9 listopada 2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Termin dostawy - do 2 tygodni od daty otrzymania zamówienia

Sposób realizacji zamówienia - podstawą dostawy towaru będzie zamówienie wysłane wybranemu Wykonawcy odrębnym pismem (pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Wykonawcę).

Informacje o kontakcie z Zamawiającym - osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami na etapie przygotowania i składania ofert są:  
- Monika Mikoszek, Iwona Rother tel. 32/34-24-269, przetargi@pwik.com.pl  

Warunki udziału w postępowaniu - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawców, którzy nie są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
b)  Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia (jeżeli wykazanie jest wymagane w warunkach ogłoszenia),
c) Wykonawców, którzy znajdują się w sytuacji finansowej niezapewniającej wykonania zamówienia,
d) Wykonawcę, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert nie zrealizował  zamówienia z przyczyn leżących po jego stronie lub nienależycie wykonał zamówienie,
e) Wykonawców , którzy są podmiotem postępowania o upadłość, są w stanie upadłości, lub otwarto w stosunku do nich likwidację,
f) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
g) Wykonawców, którzy zostali  skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
h) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo  popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
i) Wykonawców, na których została nałożona na nich kara pieniężna, o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcje publiczną,
j) Wykonawców, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) - okres wykluczenia ustala się na podstawie przepisów wskazanej ustawy.
Wystąpienie, którejkolwiek z wyżej wymienionych sytuacji skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Wykonawca składając ofertę w postępowaniu potwierdza, że nie podlega wykluczeniu w przypadkach, o których mowa powyżej.

Sposób składania ofert - oferty należy składać drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową Open Nexus. 

Informacja na temat możliwości składania ofert częściowych - oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty częściowe zostaną odrzucone.

Informacja na temat możliwości składania ofert wariantowych - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Tryb oceny ofert -  
Zamawiający odrzuca ofertę, której treść jest niezgodna z wymaganiami określonymi w postępowaniu, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu, z zastrzeżeniem zdania poniżej. 
W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać uzupełnienia dokumentów lub udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień nie spełnia wymagań Zamawiającego.

Sposób zadawania pytań i udzielania odpowiedzi:
 - pytania do postępowania należy zadawać za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość",
- Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami umieści na stronie z ogłoszeniem, w zakładce "Komunikaty". Udzielając wyjaśnień       
  Zamawiający nie ujawni źródła zapytania,
- korespondencja prowadzona jest w języku polskim,
- pytania związane z obsługą platformy - Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr. 22/101-02-02 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00)

Okres związania ofertą - 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

Uczestnicy postępowania zostaną poinformowani o wyniku postępowania poprzez ogłoszenie na stronie Zamawiającego w zakładce "Komunikaty". Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji jego danych (nazwa, miejscowość) oraz oferowanej przez niego ceny. Jeżeli wybrany Wykonawca wycofa swoją ofertę, wybór ofert może zostać przeprowadzony ponownie, spośród ofert złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie, a także warunki postępowania mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w tym odszkodowania czy odsetek.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Wykonawcy zawarta jest w załączniku do postępowania o nazwie: "KLAUZULA RODO ART. 13". Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w przypadku wskazania w dokumentacji ofertowej danych osobowych innych osób (np. pracowników,podwykonawców) przekazał tym osobom załącznik do postępowania o nazwie:"KLAUZULA RODO ART. 14" wraz z informacją dotyczącą przedmiotu postępowania, w związku z którym Zamawiający otrzymał przedmiotowe dane. Złożenie oferty będzie równoznaczne z potwierdzeniem przez Wykonawcę wykonania obowiązku wskazanego w zdaniu poprzedzającym (w przypadku przekazania Zamawiającemu danych innych osób). 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śl.” dostępny na stronie internetowej www.pwik.com.pl 

Przetarg nie jest objęty ustawą Prawo zamówień publicznych.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
KLAUZULA RODO ART 14x.pdf pdf 20.8 2024-03-22 10:54:00 Proceeding
KLAUZULA RODO ART 13x.pdf pdf 18.9 2024-03-22 10:54:00 Proceeding

Announcements

2024-03-22 10:57 PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej M.M. Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu błędów w przedmiocie zamówienia.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pierścienie tłokowe fi 45 (nr katalogowy: 50080013R) zgodnie z przedmiotem zamówienia 4 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
ul. Pokoju 13
41-709 , Ruda Śląska
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)

The number of page views: 100