Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZ/321/411-07/24 Dostawy wyrobów medycznych do embolizacji

Deadlines:
Published : 12-04-2024 12:23:00
Placing offers : 27-05-2024 10:00:00
Offers opening : 27-05-2024 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0. Ogloszenie o zamowieniu_321.pdf pdf 13023.61 2024-04-12 12:23:00 Proceeding
1. SWZ.pdf pdf 8566.74 2024-04-12 12:23:00 Proceeding
1a. SWZ Przetarg nieograniczony.pdf pdf 804.22 2024-04-12 12:23:00 Proceeding
2. Zał. nr 1 Oferta Wykonawcy.docx docx 35.38 2024-04-12 12:23:00 Proceeding
3. Zal nr 2 Formularz cenowy.xls xls 138.5 2024-04-12 12:23:00 Proceeding
4. Zał. 3 11 Umowy.zip zip 1994.81 2024-04-12 12:23:00 Proceeding
5. Zał. nr 5,6,7,8,9,10 Oświadczenia.docx docx 34.44 2024-04-12 12:23:00 Proceeding
6. Zał. nr 4 Wzór JEDZ-a.doc doc 187 2024-04-12 12:23:00 Proceeding
7. Zał. nr 9 Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1672.49 2024-04-12 12:23:00 Proceeding
Odpowiedzi pismo_321.pdf pdf 380.24 2024-05-13 10:46:40 Public message
Odpowiedzi_321.pdf pdf 552.11 2024-05-13 10:46:40 Public message
2024-OJS092-00280679-pl_opublikowane.pdf pdf 292.17 2024-05-13 10:46:40 Public message

Announcements

2024-05-13 10:46 Ewa Kupis Odpowiedzi na pytania, Zmiana SWZ - zmiana terminu, Ogłoszenie o zamówieniu

Odpowiedzi pismo_321 [...].pdf

Odpowiedzi_321.pdf

2024-OJS092-00280679 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1218