Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zapytanie ofertowe z 11.03.2024 r. Dostawa wraz z montażem dwunastu (12) sztuk monitorów interaktywny insGraf DIGITAL FUTURE 65.

Urszula Łomńska
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Department: Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy
Deadlines:
Published : 11-03-2024 10:45:00
Placing offers : 20-03-2024 10:00:00
Offers opening : 20-03-2024 10:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

I. ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy

 

Zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację zadania pn.:

 

„Dostawa wraz z montażem dwunastu (12) sztuk monitorów

interaktywny insGraf DIGITAL FUTURE 65”

 (nazwa przedmiotu zamówienia)

 

II. OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kod CPV 30231320-6 Monitory dotykowe

 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem 12 sztuk fabrycznie nowych, nieużywanych monitorów interaktywny insGraf DIGITAL FUTURE 65.

 

Szczegółowy zakres oraz warunki dostawy zawierają załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:

– Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ);

– oraz projekt umowy.

 

UWAGA:

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Zamawiający NIE dopuszcza złożenia oferty częściowej.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 

Terminy realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 dni.

 

IV. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY JAKIE POWINIEN ZAŁĄCZYĆ WYKONAWCA NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ:

 

1) Wypełniony formularz cenowo – ofertowy (załączniki do zapytania ofertowego) zawierający ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wymagane oświadczenia.

 

Wykonawca w ofercie (formularzu ofertowym) podaje wynagrodzenie w postaci:

 

Cena brutto za dostawę i montaż jednego (1) monitora wynosi:

……………….. zł ........ gr brutto (słownie:………………………………………………)

 

 

Cena brutto ogółem:

12 sztuk x cena brutto za dostawę i montaż jednego (1) monitora = ……………….. zł ........ gr brutto (słownie:………………………………………………).

 

Zamawiający informuje, że jest jednostką oświatową.

Jeśli Wykonawca uzna za konieczne, Zamawiający przedłoży Wykonawcy informację/zaświadczenie od organu nadzorującego zgodnie z dyspozycją art. 83 ust. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 tj. ze zm.).


Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.doc doc 123 2024-03-11 10:45:00 Proceeding
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.docx docx 14.96 2024-03-11 10:45:00 Proceeding
Projekt umowy.doc doc 64 2024-03-11 10:45:00 Proceeding
Formularz (wzór) oferty.doc doc 75.5 2024-03-11 10:45:00 Criterion
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po zmianach.docx docx 14.93 2024-03-15 09:53:13 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.doc doc 157.5 2024-03-20 11:08:32 Public message

Announcements

2024-05-14 09:20 Urszula Łomńska Zamawiający informuje, że do realizacji niniejszego zamówienia wybrano Wykonawcę:

Moje Bambino Sp. z o.o.
ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

z ceną gross ogółem (za 12 sztuk): 63.000,00 zł.
2024-03-20 11:08 Urszula Łomńska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

DO UPŁYWU TERMINU SKŁADANIA OFERT WPŁYNĘŁY NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Oferta nr 1
Wykonawca: Moje Bambino Sp. z o.o.
ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
Cena gross ogółem (za 12 sztuk): 63.000,00 zł

Oferta nr 2
Wykonawca: Educarium Spółka z o.o.
ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz
Cena gross ogółem (za 12 sztuk): 63.949,44 zł

Oferta nr 3
Wykonawca: Aktywnie w szkole Angelika Grandyberg
Zawady 11D 98-235 Błaszki
Cena gross ogółem (za 12 sztuk): 87.600,00 zł

Oferta nr 4
Wykonawca: FHU Horyzont Krzysztof Lech
ul. Parkowa 6, 38-300 Gorlice
Cena gross ogółem (za 12 sztuk): 74.400,00 zł

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

2024-03-18 20:01 Urszula Łomńska DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy zapytania ofertowego pn. „Dostawa wraz z montażem dwunastu (12) sztuk monitorów interaktywny insGraf DIGITAL FUTURE 65”.

Zamawiający Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy udostępnia poniżej informację przesłaną przez Wykonawcę.

Treść informacji przesłanej przez Wykonawcę:
„Chciałbym jednak zauważyć, że to, że wielu sprzedawców oferuje ten sam typ monitora nie zmienia faktu, że stoi za nim JEDEN dystrybutor. Zgodnie z praktyką to on ustala ceny, a zatem kreuje poziom rabatowania w przypadku takiego postępowania. W efekcie braku realnej konkurencji, cena w ofertach nie będzie korzystna przy tak sporządzonej specyfikacji. Zamawiający mógłby uzyskać cenę znacznie poniżej 4000 zł net = gross (VAT 0%) / szt., gdyby zachował zasady uczciwej konkurencji, tj. kierował się specyfikacją, a nie marką urządzenia. Nawiasem mówiąc marką, która nie wyróżnia się niczym co uzasadniałoby jej wybór jako realnie JEDYNEGO dostawcy rozwiązania.
To, że postępowanie nie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy PZP, nie zwalnia Zamawiającego z oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi (zgodnie z ustawą o finansach publicznych). W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do obserwowania wyniku postępowania wraz z ceną końcową oraz ewentualnego zlecenia czynności kontrolnych odpowiednim instytucjom.
Art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowi, że:
3. Wydatki publiczne powinny być dokonywane:
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
W związku z powyższym ustalone procedury mają pozwolić wykazać, że sposób dokonania wydatków publicznych/sposób zakupu poszczególnych dóbr, usług czy robót budowlanych został potwierdza dokonanie ich zgodnie z wymogami ustawy, o których mowa wyżej. Na zamawiającym jako podmiocie ponoszącym wydatki ciąży obowiązek wykazania, że w zakresie wydatkowania środków publicznych nie naruszono tych przepisów. I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o posiadanie planu finansowego i kontrolowaniu, aby wydatki ponoszone były na wskazane i przewidziane w budżecie cele.”

Stanowisko Zamawiającego:
Zamawiający uprzejmie informuje, że w doktrynie prawa zamówień publicznych przy zasadzie konkurencyjności mowa jest o Wykonawcach w ujęciu szerokim. Kwestia konkurencji nie jest zawężana do dystrybutorów.
Zamawiający przypomina, że określenie danego zapotrzebowania jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.
Zamawiający informuje również, że wszystkie zadania wykonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z z 2023 r. poz. 1270 tj. ze zm.). Natomiast „oszczędny” w myśl w/w ustawy nie jest tożsamy z określeniem „najtańszy”.

Sporządziła: Elżbieta Kinal.
2024-03-15 09:53 Urszula Łomńska DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy zapytania ofertowego pn. „Dostawa wraz z montażem dwunastu (12) sztuk monitorów interaktywny insGraf DIGITAL FUTURE 65”.

Zamawiający Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy informuje, że wpłynęły pytania do ww. postępowania. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści monitory innej marki niż wskazana w zapytaniu, ale spełniające specyfikację techniczną? Przy wydatkowaniu środków publicznych takie ograniczenia konkurencyjności nie powinny mieć miejsca. Ponadto czy Zamawiający dopuści monitory z nowoczesnymi ekranami w technologii optical/zero bonding (czyli szyba ochronna zintegrowana z ekranem co podnosi jakość obrazu - w tym jasność oraz realne kąty widzenia, a także zwiększa dokładność dotyku), ale o jasności 400cd/m2? Realnie takie ekrany będą charakteryzować się niemniejszą jasnością użyteczną niż w wymaganych monitorach.
Warto też zauważyć, że wysoka jasność monitorów – zwłaszcza w pracy bezpośrednio przed urządzeniem jest niezwykle szkodliwa dla oczu. Dlatego też wymóg aż 450cd/m2 jest nieuzasadniony (rynkowym standardem jest 380-400), tym bardziej, że Zamawiający nie przewidział w specyfikacji ŻADNEGO mechanizmu zabezpieczającego wzrok użytkowników. Sugerujemy zatem, oprócz zmniejszenia wymogu do 400cd/m2, dodanie do OPZ wymogu filtra światła niebieskiego oraz automatycznej regulacji jasności w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu. Pamiętajmy, że z monitorów będą korzystać także dzieci, które już i tak dostatecznie dużo czasu spędzają przed ekranami różnych urządzeń. Prosimy także o poprawienie oczywistych błędów w specyfikacji wynikających z przekopiowania jej ze stron internetowych – np. Brak uchwytu ściennego w zestawie (do dokupienia osobno, kod produktu: 585004), bo przy takich sformułowaniach Wykonawca nie wie czy ma dostarczyć uchwyt czy może Zamawiający sobie go sam potem dokupi.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje pierwotną chęć zakupienia konkretnych produktów tj. 12 sztuk monitorów interaktywny insGraf DIGITAL FUTURE 65. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie procedowane jest z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 tj. ze zm.) – zgodnie z zapisami art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. W związku z powyższym reżim w/w przepisów nie dotyczy niniejszego zamówienia. W/w produkt oferowany/sprzedawany jest przez wielu Wykonawców – więc nie mam mowy o naruszeniu konkurencyjności.

Zamawiający informuje również, że poprawia zapisy OPZ poprzez wykreślenie zapisu ”brak uchwytu ściennego w zestawie” (OPZ w załączeniu).

2 i 3. Pytanie:
Czy w przedmiotowym postępowaniu dopuszczają Państwo monitor interaktywny innego producenta o parametrach nie gorszych niż podane w dokumentacji?

Odpowiedź:
Patrz odpowiedź do pytania nr 1.

Zamawiający informuje, iż ww. odpowiedzi stanowią integralną część dokumentacji powyższego postępowania i wiążą wszystkich Wykonawców.

Sporządziła: Elżbieta Kinal.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓ [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2529 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value

Formularz (wzór) ofe [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 450