Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 3/DIT/RB/ZO/2024 Likwidacja PGW, montaż bojlerów elektrycznych wraz z przystosowaniem instalacji elektrycznej w lokalach Miasta Słupsk będących w zarządzaniu PGM Sp. z o.o

Deadlines:
Published : 14-03-2024 12:10:00
Placing offers : 29-03-2024 10:00:00
Offers opening : 29-03-2024 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Przedmiotem Zamówienia jest:

Likwidacja PGW, montaż bojlerów elektrycznych wraz z przystosowaniem instalacji elektrycznej w lokalach Miasta Słupsk będących w zarządzaniu PGM Sp. z o.o.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie obejmujące wykonania robót  polegających na:

- likwidacji piecyków gazowych

- montaż bojlerów elektrycznych wraz z przystosowaniem instalacji elektroinstalacyjnych

- prace elektryczne

- dostarczanie zdemontowanego pgw do magazynu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót, oraz przedmiary robót, stanowiące załączniki do postępowania, których treść jest  Wykonawcy znana i nie kwestionuje jej przydatności do wykonania prac.

Realizacja robót o których mowa Wykonawca każdorazowo wykona na podstawie otrzymanego od Zamawiającego w formie pisemnej „zlecenia” określającego: numer porządkowy zlecenia, datę wystawienia, przewidywany zakres i koszt oraz termin rozpoczęcia i zakończenia robót

Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni, jeżeli potwierdzi, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 50 000 zł brutto ;

Warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:

Wykonawca spełni warunek w zakresie doświadczenia jeśli wykaże, że w okresie ostatnich wykonał w okresie ostatnich 5 lat – w tym okresie, jedno zamówienie polegające na demontażu piecyków gazowych wraz z montażem podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej, o łącznej wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto”

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO UZUPEŁNIENIA I ZAŁĄCZENIA WYKAZU ROBÓT znajdujący się w załącznikach do postępowania

Wykonawca spełni warunek w zakresie kwalifikacji zawodowych, jeśli wykaże że skieruje do realizacji zadania osoby  oraz udokumentuje posiadane przez nich kwalifikacje wg. WYKAZU OSÓB znajdującego się w załącznikach do postępowania

- jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z zm.)

- jedną osobę posiadającą kwalifikacje i uprawnienia aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń  instalacji i sieci gazowych na stanowisku EKSPLOATACJI oraz DOZORU.

- jedną osobę i posiadającą uprawnienia świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energii energetycznej na stanowisku eksploatacji oraz która dodatkowo będzie posiadać również aktualne świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się dozorem.

Zamawiający odrzuci ofertę jeśli:
-oferta stanowi czyn nieuczciwej konkurencji
- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu, a Wykonawca nie złożył
odpowiednich wyjaśnień lub wyjaśnienia potwierdzają
- oferta została złożona po upływie terminu składania ofert
- oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
- nie złożenie wymaganych dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału

Termin związania ofertą.

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 21 dni licząc od daty upływu terminu do składania ofert.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 785 881 070

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja - podgrz. wody 2024(1)(1).doc doc 107 2024-03-14 12:10:00 Proceeding
PGW Nakładczy 2024.pdf pdf 327.29 2024-03-14 12:10:00 Proceeding
Wykaz osób.doc doc 38 2024-03-14 12:10:00 Proceeding
Wykaz robót.doc doc 47.5 2024-03-14 12:10:00 Proceeding
Wzór umowy bojler 2024(3).doc doc 147 2024-03-14 12:10:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Proponowana wartość przedmiotu zamówienia cena całkowita 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2685 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 453