Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Szp-241/ZP–014/2024 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w okulistyce

Monika Wojciechowska
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 06-03-2024 13:44:00
Placing offers : 15-04-2024 09:00:00
Offers opening : 15-04-2024 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, na podstawie art. 132 ustawy Pzp.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w okulistyce do magazynu Apteki, zwanych dalej „produktami”.

3. Rodzaj oraz ilości sprzętu jednorazowego użytku określają formularze asortymentowo-cenowe stanowiące Załączniki 1.1-1.17 do SWZ.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje powierzenie Zamawiającemu w depozyt przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie nr 1 oraz jego sprzedaż w ilościach niezbędnych do uzupełnienia depozytu na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.


W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2024-03-06 13:45 Monika Wojciechowska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Postępowanie omyłkowo opublikowane

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 204