Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 33/ Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę dostawa fabrycznie nowych wodomierzy - 05/FZ/2024

Deadlines:
Published : 05-03-2024 14:16:00
Placing offers : 19-03-2024 10:00:00
Offers opening : 19-03-2024 10:05:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy zaprasza wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym dla postępowania na:


Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy

Kryterium wyboru oferty jest cena 100%.

Ofertę można złożyć poprzez platformę lub w wersji pisemnej do dnia 19.03.2023 r. do godz. 10:00. 

Wszystkie dokumenty złożone w formie elektronicznej, w tym oferta, muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

UWAGA: W przypadku braku certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego proponujemy złożenie oferty w formie pisemnej.

Adres dostarczenia oferty w wersji pisemnej: Kancelaria Zamawiającego ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz z dopiskiem: 

"Przetarg na sukcesywną dostawę fabrycznie nowych wodomierzy"


Oferty złożone lub dostarczone do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

Prosimy o złożenie oferty z wykorzystaniem " "Załącznika nr 2 do SWZ - Formularz oferty" oraz Załącznika nr 4 - Oświadczenie o braku wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 Ustawy z dnia 13.04.2022r.

Do oferty musi być wniesione wadium w wysokości 5 000,00 zł.(słownie: pięć tysięcy złotych).

Wadium należy wpłacić na konto: PKO B.P., nr  36 1020 1462 0000 7402 0332 2823 z dopiskiem: 

"Wadium na przetarg dostawę "Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy.


Zastrzegamy, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod adresem zaopatrzenie@kpec.bydgoszcz.pl 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Projekt Umowy.pdf pdf 2884.84 2024-03-05 14:16:19 Proceeding
Specyfikacja SIWZ.pdf pdf 4301.51 2024-03-05 14:16:19 Proceeding
Wymagania techniczne.pdf pdf 586.75 2024-03-05 14:16:19 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty - wodomierze 2024r.doc doc 58 2024-03-05 14:16:19 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o braku wpisu na listę.docx docx 20.6 2024-03-05 14:16:19 Proceeding
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 188.34 2024-03-13 10:47:49 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 145.17 2024-03-20 14:02:05 Public message

Announcements

2024-03-20 14:02 Iwona Żuławska

W dniu 20.03.2024 r. Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania. Informacja w załączniku.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2024-03-13 10:47 Jakub Radzimiński Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. jako Zamawiający w postępowaniu „Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę fabrycznie nowych wodomierzy - 05/FZ/2024” na rzecz KPEC Spółka z o. o. informuje, iż od jednego z uczestników postępowania wpłynęły zapytania. W załączeniu pytania i odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Fabrycznie nowe wodomierze wg Załącznika nr 2 - Formularz Oferty 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2592 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wpis do ewidencji - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Attachment required (0)
3 Umowa - akceptuję/-jemy bez zastrzeżeń postanowienia umowy. (0)
4 Brak podstawy wykluczenia - ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Attachment required (0)
5 Wymagania techniczne - zgodnie z załącznikiem nr 1 (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 584