Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie instalacji zasilania w emulsję maszyny CG04 (Tele-Fonika Kable S.A. - Zakład Myślenice)

Deadlines:
Published : 01-03-2024 13:48:00
Placing offers : 15-03-2024 16:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie o ofertę - RFQ
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie instalacji - rurociągów emulsji ciągarniczej do istniejącego zbiornika do maszyny CG04 na terenie Zakładu Tele-Fonika Kable S.A. w Myślenicach, przy ul. H. Cegielskiego 1 poprzez poniższy formularz elektroniczny.


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKRES PRAC:

1. Wycięcie w posadzce betonowej kanału na głębokość ok. 30 cm, szerokość ok. 40 cm.

2. Montaż równolegle dwóch rur: 

- DN65 (zasilanie), DN80 (powrót) (materiał: stal czarna);

- przystosowanie zakończeń rur - wspawanie kołnierzy DN80, DN65;

- przyłączenie do istniejącej instalacji przy maszynie CG04.

3. Przeniesienie zespołu płytowego wymiennika ciepła i pompy z instalacji przy maszynie CG01, montażu przy zbiorniku emulsji zlokalizowanym przy maszynie CG03, w tym dostosowanie przyłączy instalacji emulsji i wody chłodzącej do zespołu wymiennika i pomp.

4. Zabezpieczenie, oznaczenie instalacji rur w gruncie, uzupełnienie ubytków posadzki, wyrównanie betonem przemysłowym.

5. Wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania pompy i aparatury kontrolno-pomiarowej.

DANE DODATKOWE:

- szacunkowa długość instalacji: 30 m;

- zbiornik w gruncie pod posadzką - głębokość 180 cm;

- zadaszenie zbiornika na równo z posadzką;

- medium: mieszanina woda + olej syntetyczny do 6%;

- temperatura maksymalna emulsji 50 st. C;

- zasilanie elektryczne silnika pompy trójfazowe 400V AC, moc silnika P=4kW;

- trasa prowadzenia instalacji: od szafy elektrycznej maszyny CG04 do miejsca posadowienia zespołu wymiennika i pompy przy zbiorniku CG04.


W załączniku znajduje się rysunek z lokalizacją instalacji.

W celu szczegółowego omówienia zakresu prac niezbędna wizja lokalna na terenie Zakładu Tele-Fonika Kable S.A. w Myślenicach, przy ul. H. Cegielskiego 1.

 1. Zamawiający wymaga od oferenta, którego OFERTA ZOSTANIE WYBRANA zabezpieczeń w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (gwarancja musi być nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie):

 1. gwarancji zwrotu zaliczek (Gwarancja na wszystkie i pełne zaliczki wpłacona w wysokości 1:1, ważna do momentu podpisania protokołu odbioru).

 2. gwarancji usunięcia wad i usterek, ważna od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego do końca okresu trwania gwarancji oraz rękojmi.


Gwarancje zostaną wystawione w formie i treści zaakceptowanej przez Zamawiającego.

Wystawca gwarancji musi podlegać regulacjom KNF.


 1. Wykonawca, którego OFERTA ZOSTANIE WYBRANA, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. Pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu wykonawcy, o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych;

 2. Dedykowana polisa ubezpieczeniowa OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i  przedmiotu zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż wartość zamówienia.

 3. Powyższy warunek uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem ważnej przez cały okres obowiązywania umowy, polisy ubezpieczeniowej.


 1. Spełnienie wymagań prawnych i BHP w zależności od specyfiki oferty:

 1. Oferent ma obowiązek spełnić / zapewnić wszystkie wymagania prawne jakie są związane z oferowanym

 2. sprzętem lub usługą.

 3. Oferent ma obowiązek wypełnić klauzulę sankcyjną stanowiącą załącznik do zapytania ofertowego.

 4. Jeśli spełnienie wymagań prawnych lub BHP wiąże się z wyższą kwotą oferty trzeba to wyszczególnić.Zastrzegamy, że postępowanie przetargowe może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:

- niewystarczających środków na realizację zamówienia,

- zmiany zapotrzebowania Zamawiającego,


W przypadku: 


-pytań merytorycznych oraz chęci odbycia wizji lokalnej, proszę o kontakt z:

Panem Krzysztofem Kubackim e-mail: krzysztof.kubacki@tfkable.com tel. +48 667 971 468

Panem Ronaldem Idzikiem e-mail: ronald.idzik@tfkable.com

 lub poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"


- pytań związanych z obsługą platformy zakupowej, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00, tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 


Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Instalacja emulsji CG04.jpg jpg 660.78 2024-03-01 13:48:00 Proceeding
Ogólne_warunki_umów_TELE-FONIKA_Kable_S.A_18.03.2022.pdf pdf 447.23 2024-03-01 13:48:00 Criterion
Wymagania BHP i ochrony środowiska.doc doc 68 2024-03-01 13:48:00 Criterion
Wymagania dot zarządzania relacjami z pracownikami.doc doc 46 2024-03-01 13:48:00 Criterion
Klauzula Kontrahenta.docx docx 16.63 2024-03-01 13:48:00 Criterion
Oświadczenie o rachunku bankowym (Biała Lista).docx docx 13.2 2024-03-01 13:48:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie instalacji zasilania w emulsję maszyny CG04 Wykonanie instalacji - rurociągów emulsji ciągarniczej od istniejącego zbiornika do maszyny CG04 zgodnie z wymaganiami. 1 service CENTRALA
Hipolita Cegielskiego 1
32-400 , Myślenice
(0)
Currency rates NBP , USD: 3.9498 PLN, EUR: 4.2796 PLN, CHF: 4.4410 PLN, GBP: 5.0939 PLN, SEK: 0.3652 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni - proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję” lub wpisać własne w ofercie (0)
3 Oferta HANDLOWA - Proszę o załączenie wypełnionego kosztorysu Attachment required (0)
4 Oferta TECHNICZNA - Proszę o załączenie kosztorysu NIE ZAWIERAJĄCEGO CEN Attachment required (0)
5 Termin realizacji - Proszę o wskazanie przewidywanego terminu realizacji (0)
6 Wizja lokalna - Proszę wskazać termin odbycia wizji lokalnej (0)
7 Ważność oferty - 60 dni – proszę potwierdzić wpisując akceptuję (0)
8 Okres gwarancji - 60 miesięcy – proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję” (0)
9 Ogólne Warunki Zakupu TELE-FONIKA KABLE S.A. - Załączamy OWZ, proszę potwierdzić wpisując ,,Akceptuję” lub załączyć własne warunki

Ogólne_warunki_umów_ [...].pdf

(0)
10 Wymagania dla Wykonawców/Podwykonawców w zakresie BHP i ochrony środowiska - Proszę o załączenie podpisanego skanu lub podpisanego elektronicznie dokumentu Attachment required

Wymagania BHP i ochr [...].doc

(0)
11 Wymagania dla Wykonawców/ Podwykonawców w zakresie zarządzania relacjami z pracownikami - Proszę o załączenie podpisanego skanu lub podpisanego elektronicznie dokumentu Attachment required

Wymagania dot zarząd [...].doc

(0)
12 Referencje - Prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych Attachment required (0)
13 Kondycja finansowa firmy - Prosimy o załączenie sprawozdania finansowego za ostatni rok i/lub zaświadczenia o niezaleganiu w US i ZUS oraz potwierdzenie składania deklaracji VAT Attachment required (0)
14 Oświadczenie – klauzula sankcyjna Kontrahenta/Dostawcy - Proszę o załączanie podpisanego skanu lub podpisanego elektronicznie dokumentu Attachment required

Klauzula Kontrahenta [...].docx

(0)
15 Oświadczenie dotyczące numeru rachunku bankowego - Proszę o załączenie podpisanego skanu lub podpisanego elektronicznie dokumentu Attachment required

Oświadczenie o rachu [...].docx

(0)
(0)

The number of page views: 623