Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP - 4/2024 Dostawa wyrobów medycznych do embolizacji oraz do badań angiograficznych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego

Deadlines:
Published : 01-03-2024 10:50:00
Placing offers : 05-04-2024 09:00:00
Offers opening : 05-04-2024 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 5486.39 2024-03-01 10:50:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 553.27 2024-03-01 10:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1A do SWZ - formularz asortymentowo - cenowy.xlsx xlsx 27.24 2024-03-01 10:50:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 64 2024-03-01 10:50:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD).zip zip 84.72 2024-03-01 10:50:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie dot. wykluczenia (...).doc doc 48 2024-03-01 10:50:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności.doc doc 28.5 2024-03-01 10:50:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji.doc doc 29 2024-03-01 10:50:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 533.72 2024-03-01 10:50:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ_DZP-4-2024.pdf pdf 434.02 2024-03-21 12:50:28 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ_DZP-4-2024_.pdf pdf 481.18 2024-03-21 13:17:53 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ_DZP-4-2024_(2).pdf pdf 490.56 2024-03-26 10:26:17 Public message
Informacja z otwarcia ofert DZP_4_2024.pdf pdf 484.33 2024-04-05 10:27:38 Public message
Załączniki do informacji z otwarcia ofert.zip zip 2708.93 2024-04-05 10:27:38 Public message
informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 363.57 2024-04-05 09:00:00 Public message

Announcements

2024-04-05 10:27 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Załączniki do inform [...].zip

2024-04-05 09:00 Buyer message informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie [...].pdf

2024-03-26 10:26 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SWZ (2)

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2024-03-21 13:17 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SWZ - kompletne

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2024-03-21 12:50 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1295