Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DL.4242.49.2024.JTB Zakup sprzętu kserograficznego i komputerowego oraz oprogramowania dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju

Joanna Tarnacka-Brzychcy
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Miejski Zarząd Nieruchomości
Deadlines:
Published : 20-02-2024 14:32:00
Placing offers : 27-02-2024 09:00:00
Offers opening : 27-02-2024 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


1. Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 55 jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty
na zadanie pn.:
Zakup sprzętu kserograficznego i komputerowego oraz oprogramowania dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju.

1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA obejmuje dostawę do Zamawiającego n/w sprzętu:

Lp.

Nazwa sprzętu

- minimalna konfiguracja sprzętu -

Jedn.

miary

Ilość do zakupu

1.

Macierz Dell ME5024 24x2,5” z 2x Kontroler 12G SAS, 16x Dell 1,92 TB SAS SSD, 2xPSU, szyny - Gwarancja minimum 36 m-cy.

szt.

1

2.

Kontroler Dell H830 2GB Adapter 12Gb SAS do serwera Dell R730XD - Gwarancja minimum 12 m-cy.

szt.

1

3.

Kabel wtyk SFF-8644 - wtyk SFF-8644 długość min. 2 metry - Gwarancja minimum 12 m-cy.

szt.

2

4.

Kabel wtyk SFF-8644 - wtyk SFF-8088 długość min. 2 metry - Gwarancja minimum 12 m-cy.

szt.

2


2. OKRES GWARANCJI: zgodnie z tabelą jw. Należy do każdego sprzętu dołączyć karty gwarancyjne.


3. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: do 21 dni roboczych od daty podpisania Zlecenia.


4. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

4.1. Wykonawca zrealizuje dostawę do siedziby Zamawiającego tj. do Miejskiego Zarządu Nieruchomości
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa 17E (magazyn)
zgodnie z Zaproszeniem, własnym transportem i na własny koszt w terminie określonym w pkt 3 wyżej.

4.2. Termin i godzinę dostawy z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, Wykonawca musi uzgodnić z osobą wskazaną w pkt 7.1. ppkt a) Zaproszenia.

4.3. Dostarczony towar musi być tak zapakowany, aby zapobiec jego ewentualnemu uszkodzeniu lub pogorszeniu stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia.

4.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i ilość przekazanego towaru.

4.5. W przypadku stwierdzenia wady, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad
w terminie do 5 dni roboczych od daty
stwierdzenia wady.

4.6. Wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone przez podpisanie, bez zastrzeżeń, przez obie strony protokołu odbioru.

4.6.1. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostanie stwierdzone, że całość lub część przedmiotu zamówienia nie nadaje się do odbioru, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

4.7. Zamawiający ma prawo odmówić odebrania przedmiotu umowy:

a) niezgodnego z Zaproszeniem lub złożoną ofertą,

b) niepełnowartościowego, o obniżonej jakości, z wadami.

4.8. W przypadku, o którym mowa w pkt 4.7. wyżej Zamawiającemu będą przysługiwać następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, zachowując przy tym uprawnienie do naliczania kar umownych,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt sprawny przedmiot zamówienia, przy czym Zamawiający zachowuje uprawnienie do naliczenia kar umownych.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Zaproszenie.pdf pdf 175.3 2024-02-20 14:32:00 Proceeding
4. Odpowiedź na pytanie.pdf pdf 31.41 2024-02-23 13:52:50 Public message
5. Odpowiedź na pytanie.pdf pdf 27.61 2024-02-23 14:27:52 Public message
6. Zestawienie ofert.pdf pdf 69.03 2024-02-27 11:57:48 Public message
8. Ogłoszenie wyników.pdf pdf 31.51 2024-03-01 10:01:07 Public message

Announcements

2024-03-01 10:01 Joanna Tarnacka-Brzychcy Dzień dobry.
W załączeniu Ogłoszenie wyników postępowania.
Z poważaniem, Joanna Tarnacka-Brzychcy

8. Ogłoszenie wynikó [...].pdf

2024-02-27 11:57 Joanna Tarnacka-Brzychcy Dzień dobry.
W załączeniu Zestawienie złożonych ofert cenowych.
Z poważaniem, Joanna Tarnacka-Brzychcy

6. Zestawienie ofert [...].pdf

2024-02-23 14:27 Joanna Tarnacka-Brzychcy W załączeniu pismo z dnia 23.02.2024 r. (L. dz. 3430) z odpowiedzią na pytanie do postępowania.

5. Odpowiedź na pyta [...].pdf

2024-02-23 13:52 Joanna Tarnacka-Brzychcy Dzień dobry.
W załączeniu pismo z dnia 23.02.2024 r. (L. dz. 3422) zawierająca odpowiedzi na pytania do postępowania.
Z poważaniem, Joanna Tarnacka-Brzychcy

4. Odpowiedź na pyta [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Proszę nie wpisywać ceny, oferty zostaną ocenione na podstawie cen wskazanych w Formularzu Ofertowym 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3316 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1 do Zaproszenia Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 456