Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MI.II.7011.5.2024.3 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w pasie drogowym ulicy Portowej na terenie Starego Miasta w Stargardzie".

Piotr Patyk
Urząd Miejski Stargard Department: Wydział Inżynierii
Deadlines:
Published : 16-02-2024 13:46:00
Placing offers : 27-02-2024 12:00:00
Offers opening : 27-02-2024 12:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

 

Stargard, dnia 16.02.2024 r.

 

Znak sprawy: MI.II.7011.5.2024.3

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w pasie drogowym ulicy Portowej na terenie Starego Miasta w Stargardzie”.

 

I.       Zamawiający:

Gmina Miasto Stargard

ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17

73-110 Stargard

 

II.     Opis inwestycji:

Celem inwestycji jest wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych w pasie drogowym ulicy Portowej w Stargardzie wraz z ich doświetleniem oraz (w przypadku koniecznym) z odwodnieniem.

Opracowanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. W przypadku przejścia dla pieszych przy Bramie Portowej konieczna będzie rozbudowa ulicy polegająca na włączeniu w pas drogowy części działki nr geod. 14 obr. 11 m. Stargard, którą uprzednio należy podzielić.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie stref: „A” ścisłej ochrony układów przestrzennych – ochrony historycznego zespołu zabytkowego Starego Miasta; „E” ochrony ekspozycji (ochrony sylwety Starego Miasta); „K1” ochrony krajobrazu historycznego układu zieleni; „W.II” częściowej ochrony archeologicznej; ochrony pośredniej, zewnętrznej ujęcia wody podziemnej „Stargard – Południe”. Przy skrzyżowaniu ul. Portowej z ul. Klasztorną znajduje się obwarowanie miejskie w postaci Bramy Portowej wpisane do rejestru zabytków.

 

III.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na powyższą inwestycję obejmująca koncepcje, projekt budowlany (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane), projekt wykonawczy (sporządzony zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego), projekt stałej organizacji ruchu, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót budowlanych z kosztorysem inwestorskim. Całość opracowania winna zostać przekazana również w wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku danych, w formacie pdf oraz wersjach edytowalnych (2 egzemplarze).

 

IV.   Zakres zamówienia obejmuje:

1.     Opracowanie dokumentacji z podziałem na dwa etapy (zgodnie z załącznikiem graficznym dołączonym do zapytania ofertowego).

2.     Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu dla wskazanych przejść dla pieszych (dwa etapy). Dla ETAPU I Wykonawca winien przedłożyć jedną koncepcję, na której przedstawiona zostanie propozycja wykonania środkowej wyspy azylu. W przypadku przejść dla pieszych przy Bramie Portowej (ETAP II) należy przedstawić dwie koncepcje. Pierwsza z uwzględnieniem rozwiązania zwiększającego bezpieczeństwo dla przejściu dla pieszych poprzez zastosowanie urządzeń BRD oraz oznakowania pionowego i poziomego. Druga koncepcja winna zawierać bardziej inwazyjną ingerencję w pas drogowy. Koncepcje winny przedstawiać propozycje zmian stałej organizacji ruchu.

3.     Opracowanie koncepcji ostatecznej, uwzględniającej wszystkie uwagi Zamawiającego.

4.     Uzyskanie map do celów projektowych, obejmujących obszar niezbędny do opracowania kompletnego projektu budowlanego. Powyższe leży po stronie Wykonawcy. Wersje elektroniczne map Wykonawca przekaże Zamawiającemu razem z dokumentacją projektową.

5.     Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych oraz obszarów przed przejściami za pomocą słupów z oprawami LED:

a)  przy Młodzieżowym Domu Kultury (1 przejście) – wybudowane nowe punkty świetlne należy dołączyć do istniejącego obwodu oświetlenia oświetlającego MDK, stanowiącego własność Gminy Miasto Stargard,

b)  przy Bramie Portowej (2 przejścia) – wybudowane nowe punkty świetlne należy dołączyć do istniejącego obwodu oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej, stanowiącego własność Gminy Miasto Stargard.

Rozwiązania techniczne włączenia do sieci energetycznej nowego obwodu oświetlenia oraz doboru materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym. Słupy oświetleniowe przyjąć jako wkopywane bez fundamentów. Grubość ścianki słupów minimum 4 mm. Należy uwzględnić zegar astronomiczny z kartą SIM w szafkach oświetleniowych, kompatybilny z miejscowym systemem sterowania oświetleniem Gminy Miasto Stargard.

6.     Odwodnienie przejść dla pieszych za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych oraz poprzez wykonanie wpustów ulicznych wraz z przyłączami (w przypadku konieczności budowy) z uzgodnieniem projektu z właścicielem sieci ogólnospławnej (Wody Miejskie Stargard).

7.     Uzgodnienie projektu z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Stargardzie.

8.     Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, oświadczeń, warunków technicznych, opinii i uzgodnień (m.in. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie i międzybranżowych) wymaganych przepisami, w tym Prawem Budowlanym, umożliwiających uzyskanie zgody na realizację inwestycji.

9.     Uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID od właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, uwzględniającej podział działki nr geod. 14 obr. 11 m. Stargard i włączenie jej w pas drogowy.

10.  Uwzględnienie w wycenie prac projektowych innych niewymienionych w zapytaniu ofertowym opracowań i dokumentów, jeżeli takie są wymagane przez przepisy aktualnie obowiązujące w procesie budowlanym.

11.  Przedstawienie w projekcie rozwiązań zaistniałych kolizji z istniejącą infrastrukturą.

Projektant winien uzyskać niezbędne decyzje i zgody umożliwiające usunięcie zaistniałych kolizji i realizację przedsięwzięcia.

12.  Opracowanie i zatwierdzenie stałej organizacji ruchu. Wykonawca winien uzyskać wszelkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia niezbędne do wprowadzenia stałej organizacji ruchu.

13.  Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oddzielnie dla każdego z dwóch etapów. Etapowanie przedstawiono na załączniku graficznym do zapytania ofertowego.

14.  Przedłożenie oświadczenia o kompletności dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy oraz oświadczenia, że dokumentacja została wykonana w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

15.  Czynny udział w spotkaniach z mieszkańcami, udzielanie odpowiedzi na zgłaszane uwagi i pytania.

16.  Przedłożenie Zamawiającemu odpisu protokołu z narady koordynacyjnej przeprowadzonej przez Starostę Stargardzkiego.

 

V.     Terminy realizacji zadania:

1.  Przedłożenie Zamawiającemu koncepcji w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni od daty zawarcia umowy.

2.  Przedłożenie Zamawiającemu projektu budowlanego (w tym sporządzenie i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej) w terminie nieprzekraczającym 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

3.  Przedłożenie Zamawiającemu projektu wykonawczego, projektu stałej organizacji ruchu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, wersji elektronicznej opracowania oraz zgody na realizację inwestycji (decyzja ZRID) w terminie nieprzekraczającym 7 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

VI.   Ilość zamawianych egzemplarzy opracowania:

1.  Koncepcja – forma elektroniczna.

2.  Projekt budowlany – 1 egz. (nie licząc egzemplarzy składanych w jednostkach uzgadniających oraz niezbędnych do uzyskania zgody na realizację inwestycji).

3.  Projekt wykonawczy – 4 egz. (nie licząc egzemplarzy składanych w jednostkach uzgadniających).

4.  Projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz. (w tym zatwierdzony oryginał). Pozostałe powinny mieć klauzulę zgodności z zatwierdzonym egzemplarzem.

5.  Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.

6.  Przedmiar robót – 2 egz. z podziałem na etapy.

7.  Kosztorys inwestorski – 2 egz. z podziałem na etapy.

8.  Wszystkie części opracowania należy dodatkowo przekazać w wersji elektronicznej w wersji edytowalnej i pdf na płytach CD lub innym nośniku danych w 2 egz.

 

Wymaga się aby Wykonawca przedłożył powyższe opracowania zbiorczo w teczce lub w segregatorze. Każdy egzemplarz opracowania winien być umieszczony w odrębnym skoroszycie. Skoroszyty winny być wyposażone w boczną perforację umożliwiającą wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem.

 

 

VII.  Wymagania dotyczące przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych:

Zakres zamówienia – wymagania szczegółowe:

1.    Materiały. Projektowane materiały i urządzenia winny być ściśle sprecyzowane pod względem parametrów jakościowo technicznych. W dokumentacji należy unikać nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz sformułowań, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku posługiwania się nazwami firm należy w opisach zamieścić klauzulę „lub równoważne” z podaniem minimalnych parametrów techniczno – jakościowych.

W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz sformułowań, które mogłyby utrudnić uczciwą konkurencję, Wykonawca powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia.

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.

W przypadku, gdy gdziekolwiek w dokumentacji projektowo-kosztorysowej przywołane normy i przepisy, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równoważny poziom wykonania zgodnie z powołanymi normami lub przepisami.

2.    Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja musi zawierać specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454). Wymagania ST:

a.  Zamawiający wymaga aby specyfikacje techniczne odnosiły się do konkretnych, poszczególnych robót i elementów związanych z realizacją zadania;

b.  Specyfikacje muszą precyzyjnie opisywać wymagania i parametry jakościowo-techniczne projektowanych materiałów i urządzeń;

c.   Specyfikacje muszą dokładnie opisywać zakres koniecznych prac i czynności związanych z wykonywaniem poszczególnych robót (niezależnie od opisów technicznych będących elementem projektu);

d.  Przedmiar robót (kosztorys ślepy) powinien odwoływać się do specyfikacji technicznej w przypadkach konieczności precyzyjnego opisania wymogów jakie muszą spełniać projektowane materiały i urządzenia;

e.  Głównym przeznaczeniem specyfikacji technicznych jest dokładne opisanie zakresu poszczególnych, konkretnych robót objętych projektowaniem, opisanie wymagań materiałowych i jakościowych. Ma to na celu umożliwienie wykonawcom ubiegającym się o zamówienie na wykonanie robót, sformułowanie oferty cenowej w sposób jednoznaczny. Należy unikać zamieszczania treści oczywistych, powszechnie znanych uczestnikom procesu budowlanego, ujętych np. w warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych; 

f.    Zamawiający wymaga aby specyfikacje techniczne nie opisywały treści zastrzeżonych dla umowy o wykonanie robót tj.: warunków płatności i rozliczeń, sposobu ustalenia wynagrodzenia, kar umownych, procedur realizacji inwestycji, zakresu obowiązków stron itp.  - specyfikacja techniczna powinna zawierać jedynie treści odnoszące się do technicznych aspektów wykonywanych robót.

3.    Wersja elektroniczna. Całość opracowania przekazana zostanie zamawiającemu dodatkowo w wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku danych (2 komplety):

a.     wersja elektroniczna będzie zawierać pełną zawartość opracowania wersji papierowej;

b.     opracowanie na nośnikach elektronicznych w formie edytowalnej i nieedytowalnej;

c.      części opisowe w formie plików tekstowych;

d.     pisma, uzgodnienia, decyzje – zeskanowane w .pdf oraz w formie papierowej w wersji oryginalnej;

e.     części rysunkowe w formacie .pdf umożliwiających technicznie bezproblemowe otwieranie plików, w skalach pozwalających na jednoznaczne i wyraźne odczytanie zawartych na rysunkach informacji oraz dodatkowo w oryginalnych plikach dwg. Pliki dwg zapisane w wersjach nie nowszych niż z 2013 r.;

f.       przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w formacie .pdf, .ath oraz branża drogowa jedynie w postaci arkusza kalkulacyjnego .xls.

4.    Przedmiary robót. Wymagania:

a.    przedmiar musi być sporządzony osobno dla każdego etapu;

b.    przedmiar musi być sporządzony zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

c.    przedmiar musi zawierać wszystkie niezbędne do realizacji zadania roboty;

d.    przedmiar robót (tzw. ,,kosztorys ślepy”) winien być sporządzony za pomocą programu kosztorysowego w rozszerzeniu .ath w wersji szczegółowej. Dla branży drogowej należy sporządzić przedmiar jedynie w postaci arkusza kalkulacyjnego .xls;

e.    część opisowa każdej pozycji przedmiaru winna w sposób jednoznaczny i wyczerpujący odzwierciedlać zakres i technologię poszczególnych robót  przewidzianych projektem;

f.     dla przedmiaru należy odrębnie sporządzić przedmiarowanie z cząstkowym wyliczeniem wynikowej ilości robót;

g.    przedmiar winien zawierać, w poszczególnych pozycjach, szczegółowy opis projektowanych materiałów (typ, klasa, parametry), sporządzony w taki sposób aby przy wycenie robót przez oferentów jednoznacznie określona była jakość materiałów i urządzeń (dopuszcza się każdorazowe odesłanie do specyfikacji technicznych jeżeli tam zawarte są wymagane informacje);

h.    dla sprecyzowania wymagań materiałowych poszczególne pozycje przedmiaru winny odwoływać się, w przypadkach tego wymagających, do odpowiedniego działu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;

i.      przedmiar musi zawierać odrębne zestawienia podstawowych materiałów, sprzętu oraz ewentualnych urządzeń;

j.      przedmiar należy sporządzić w rozbiciu na poszczególne branże jako odrębne zeszyty;

k.    przedmiar, oprócz podstawowych robót budowlanych, musi uwzględniać także wszelkie inne roboty, prace i czynności towarzyszące (w tym m.in. pomiary, odtworzenia, urządzenia, wywóz nadmiaru ziemi, wywóz materiałów rozbieranych i ich utylizacje, wycinki itp.);

l.      wynikowe ilości przedmiaru winne być podane w rozsądnym, praktycznym zaokrągleniu; (należy unikać podawania ilości w kształcie np.  12 358,635 – należy podać 12 360,0; 0,73878 – należy podać 0,74 itp.);

m.  Zamawiający będzie zwracał szczególną uwagę na kompletność i dokładność części kosztorysowej.

5.    Kosztorysy inwestorskie. Wymagania:

a.    kosztorys musi być sporządzony osobno dla każdego etapu;

b.    kosztorys musi zawierać wszystkie niezbędne do realizacji zadania roboty;

c.    kosztorys musi być sporządzony zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym) – stosując odpowiednio wymagania dotyczące przedmiaru robót;

d.    jeżeli kosztorys inwestorski sporządzono metodą uproszczoną, należy dodatkowo sporządzić kosztorys metodą szczegółową - wypełnienie cenami inwestorskimi przedmiaru robót z uwzględnieniem dodatkowo wszelkich kosztów inwestora związanych z realizacją robót (w tym m.in. szacunkowe koszty i opłaty zajęć, przyłączeń, wyłączeń, wycinek zieleni, itp.).

e.    część kosztorysowa w formacie .pdf, .ath oraz dodatkowo branża drogowa w postaci arkusza kalkulacyjnego .xls.

 

VIII.       Istotne postanowienia, które zostaną zawarte w umowie:

1.      Wykonawca winien wykonać przedmiot umowy w szczególności zgodnie z:

1)  ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682),

2)  ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645),

3)  rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679),

4)  rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458),

5)  rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, (Dz. U. poz. 463),

6)  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518),

7)  innymi obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.      Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia, w terminie do 21 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego opracowania projektowego, po stwierdzeniu jego kompletności i braku błędów projektowych i kosztorysowych.

3.      Dokonanie odbioru dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku korygowania i wyjaśniania stwierdzonych w okresie późniejszym ewentualnych błędów i nieścisłości projektowo-kosztorysowych (w ramach wynagrodzenia umownego).

4.      Podstawą do wystawienia faktury są protokół odbioru dokumentacji podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego oraz prawomocny dokument potwierdzający możliwość przystąpienia do realizacji inwestycji (decyzja ZRID). Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury końcowej.

5.     Termin płatności faktury do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

6.      W rozliczeniach tytułu płatności za faktury o wartości 15.000,00 zł i powyżej, wraz z wykazanym podatkiem VAT, Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności wynikający z art. 108a-108d ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (z późn. zm.).

7.      Rachunek bankowy podany przez Wykonawcę umowy jest rachunkiem zgłoszonym w organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatników VAT tzw. „białej liście”. W przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatników Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do momentu ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w rejestrze podatników VAT. Powyższe nie stanowi zwłoki ani opóźnienia Zamawiającego, ani nie niesie skutków, jakie ustawa wiąże z niespełnieniem świadczenia w terminie.

8.      Wykonawca zobowiązany jest do jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich, w przypadku gdy Zamawiający przystąpi do realizacji zamierzenia, które obejmuje sporządzony projekt budowlano-wykonawczy, w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od daty sporządzenia kosztorysów inwestorskich.

9.      Całość dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w tym koncepcje) wraz z załącznikami, uzgodnieniami, decyzjami itp. dokumentami powstałymi w trakcie realizacji umowy stanowić będą własność Zamawiającego, również w sytuacji gdy niezależnie od podstaw i przyczyn umowa zostanie rozwiązana. Z chwilą podpisania umowy Wykonawca bez dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego, niezależnie od wszelkich innych okoliczności, wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz zezwala mu na wykorzystanie w różnej formie i zakresie części lub całości dokumentacji (w tym wprowadzanie zmian). Przeniesienie wyżej opisanych uprawnień nastąpi bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

10.   W razie przerwania prac projektowych z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający lub w razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona na podstawie protokolarnie stwierdzonego zaawansowania prac.

11.   Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy części lub całości opracowania w terminach określonych rozdziale V. Terminy realizacji zadania.

12.   Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie zwraca się kosztów z tytułu zaawansowania prac.

13.   Zamawiający może żądać od Wykonawcy następujących kar umownych:

a.  karę za niedotrzymanie terminów wykonania przedmiotu umowy wymienionych w rozdziale V. Terminy realizacji zadania – 0,2%  za każdy dzień zwłoki od wartości umownej brutto całego zadania,

b.  karę za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości umownej brutto,

c.   karę za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy z wadami lub bez kompletu wymaganych dokumentów – 2,0%  od wartości umownej brutto całego zamówienia,

14.   Zamawiający będzie mógł potrącić karę z wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.

15.   Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% wartości umownej brutto za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego.

16.  Maksymalna wysokość kar umownych, jakie mogą na podstawie niniejszej umowy dochodzić strony wynosi 20% wartości umownej brutto.

17.  Wykonawca zobowiązany jest udzielać odpowiedzi na pytania Wykonawców składane podczas przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót budowlanych na podstawie sporządzonej przez niego dokumentacji projektowej, w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o treści pytania, bądź w innym odpowiednim terminie określonym przez Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia

 

IX. Ochrona danych osobowych: 

1.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Stargardzie jest Prezydent Miasta Stargard. Dane Urzędu: ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, telefon: 91 578-48-81, e-mail: urzad@um.stargard.pl.

2.  Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@um.stargard.pl.

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”.

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami  ustawy Pzp oraz Instrukcji Kancelaryjnej, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania liczy się od momentu zakończenia umowy.

6.  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

7.  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8.  Posiada Pani/Pan:

a.  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana;

b.  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c.   prawo ograniczenia przetwarzania;

d.  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9.  Pan/Pani oświadcza, iż w ramach realizacji umowy będzie przestrzegać przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UR. L z 2016 r. Nr 119) – RODO.

10.      Pan/Pani oświadcza zapoznanie się z treścią informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO.

11.      Zamawiający informuje o prowadzeniu publicznego rejestru umów, których wartość przekracza 500 zł brutto. W rejestrze zostaną upublicznione oznaczenia stron umowy (w tym ich przedstawicieli) w postaci m.in. nazwy firmy, adresu siedziby firmy, imienia i nazwiska Wykonawcy oraz reprezentanta firmy.

 

X.  Oferta powinna zawierać:

1.      Ryczałtową cenę oferty netto i brutto,

2.      Podstawowe informacje o oferencie, a w nich m.in.: dane do umowy, NIP,

3.      Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do dokonania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa.

 

XI. Termin i sposób złożenia oferty: 

1.    Zamawiający wyznacza termin składania pytań dotyczących zapytania ofertowego do dnia 21.02.2024 r. g. 10:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania jakie wpłyną po tym czasie.

2.    Ofertę należy przesłać Zamawiającemu wyłącznie poprzez platformę zakupową Gminy Miasto Stargard w terminie do dnia 27.02.2024 r. do godziny 12:00. Wymaga się złożenia załączonego do zapytania ofertowego – formularza ofertowego. Wypełniając elektroniczny formularz ofertowy należy podać cenę wykonania zamówienia.

3.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2024 r. o godzinie 12:15.

4.    Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.

5.    Od decyzji Zamawiającego dot. wyboru wykonawcy, oferentom nie przysługują środki odwoławcze. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o niewybraniu wykonawcy.

 

 

XII. Załączniki:

1.      Formularz ofertowy.

2.      Plik przedstawiający zakres inwestycji.

3.      Projekt umowy.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 91 578 36 47 - Piotr Patyk

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Zapytane ofertowe.pdf pdf 328.09 2024-02-16 13:46:00 Proceeding
zał. 1. Formularz ofertowy.doc doc 58 2024-02-16 13:46:00 Proceeding
zał. 2. Plik przedstawiający zakres inwestycji.pdf pdf 676.88 2024-02-16 13:46:00 Proceeding
zał. 3. Projekt umowy.pdf pdf 527.72 2024-02-16 13:46:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2575 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 494