Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DL.4251.3.2024.JTB Okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju

Joanna Tarnacka-Brzychcy
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Miejski Zarząd Nieruchomości
Deadlines:
Published : 15-02-2024 12:21:00
Placing offers : 23-02-2024 09:00:00
Offers opening : 23-02-2024 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications


1. Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, działając w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju”.


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.).

Zakres kontroli szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych powinien obejmować przede wszystkim:

1) pomieszczenie (szafkę) na kurek główny (na zbiorczy gazomierz);

2) przewody gazowe w piwnicach wraz z przejściem przewodu przez ścianę zewnętrzną budynku;

3) piony gazowe w budynku;

4) instalację gazową (przewody gazowe) w lokalach;

5) gazomierze w zakresie szczelności połączeń;

6) urządzenia gazowe;

7) usytuowanie gniazdek i wyłączników w strefie „0”,

8) dokonanie wpisu do książki obiektu na podstawie art. 60e ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

W czasie kontroli pomieszczenia na kurek gazowy należy przede wszystkim sprawdzić za pomocą detektora gazu,
czy w pomieszczeniu (szafce) nie ulatnia się gaz.

Poza tym należy sprawdzić:

1) czy jest bezpośredni dostęp do pomieszczenia (szafki) i czy klucz znajduje się w wyznaczonym miejscu i jest dostępny
o każdej porze dla osób upoważnionych;

2) czy w pomieszczeniu znajdują się inne przedmioty (dopuszcza się instalowanie tylko wodomierza);

3) czy przewody gazowe wraz z zamontowanym uzbrojeniem są w odpowiednim stanie technicznym (stan zamocowania, powłoki antykorozyjne, zawilgocenia, itp.);

4) prawidłowość ułożenia rur spalinowych i odprowadzenia spalin;

5) czy nie wprowadzono samowolnych zmian w instalacji i sposobie użytkowania pomieszczeń.

2.2. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia określa STWiOR (Załącznik nr 3 do Zaproszenia), która wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszego Zaproszenia, natomiast szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy (Załącznik nr 2 do Zaproszenia).

2.3. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w STWiOR, a niezbędnych do realizacji zadania jako całości – należy uwzględnić je w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.

2.4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych – ofertę należy złożyć na wszystkie Wspólnoty Mieszkaniowe.


3. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY:

3.1. Dysponowanie min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci gazowych – uprawnienie typu „E”.

3.2. Dysponowanie min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do prac na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci gazowych – uprawnienie typu „D”.

3.3. Posiadanie dokumentacji potwierdzającej legalizację urządzeń pomiarowych.


4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: maksymalnie do 4 miesięcy od daty podpisania umowy (z uwzględnieniem czasu na weryfikację przez Zamawiającego dostarczonych protokołów z przeglądów, tj. pkt 4.1. niżej).

4.1. Weryfikacja przez Zamawiającego dostarczonych przez Wykonawcę protokołów z przeglądów (dla każdej Wspólnoty Mieszkaniowej oddzielnie): do 14 dni roboczych od daty otrzymania protokołów.

4.2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę obustronnie podpisanego protokołu odbioru usługi (protokół zbiorczy obejmujący wszystkie Wspólnoty Mieszkaniowe objęte umową), o którym mowa w §8 ust. 2.1 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do Zaproszenia).

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Zaproszenie.pdf pdf 207.79 2024-02-15 12:21:00 Proceeding
Zał. nr 3 STWiOR.pdf pdf 125.21 2024-02-15 12:21:00 Proceeding
Wzór - oświadczenie o nieprawidłowościach.pdf pdf 60.31 2024-02-15 12:21:00 Proceeding
Wzór-protokół kontroli instalacji gazowej-cały budynek ogólnie do KBO.pdf pdf 63.08 2024-02-15 12:21:00 Proceeding
Zał. nr 1A Druk wyceny.pdf pdf 95.71 2024-02-15 12:21:00 Proceeding
4. Zestawienie ofert.pdf pdf 44.22 2024-02-23 12:22:04 Public message
5. Ogłoszenie wyników.pdf pdf 40.23 2024-02-28 09:36:33 Public message

Announcements

2024-02-28 09:36 Joanna Tarnacka-Brzychcy Dzień dobry.
W załączeniu Ogłoszenie wyników postępowania.
Z poważaniem, Joanna Tarnacka-Brzychcy

5. Ogłoszenie wynikó [...].pdf

2024-02-23 12:22 Joanna Tarnacka-Brzychcy W załączeniu Zestawienie ofert cenowych.

4. Zestawienie ofert [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Proszę nie wpisywać ceny, oferty zostaną ocenione na podstawie cen wskazanych w Formularzu Ofertowym oraz w Druku Wyceny 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3316 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1 do Zaproszenia Attachment required (0)
3 Druk Wyceny - Załącznik nr 1A do Zaproszenia Attachment required (0)
4 Uprawnienia typu E - Kserokopia uprawnień do prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci gazowych - uprawnienie typu E Attachment required (0)
5 Uprawnienia typu D - Kserokopia uprawnień do prac na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci gazowych - uprawnienie typu D Attachment required (0)
6 Legalizacja urządzenia pomiarowego - Kserokopia dokumentacji potwierdzającej legalizację urządzeń pomiarowych Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 376