Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/4/2024 Zakup leków w ramach programu lekowego - Aflibercept, Ranibizumab, Farycymab i Bewacyzumab

Deadlines:
Published : 15-02-2024 10:46:00
Placing offers : 18-03-2024 09:00:00
Offers opening : 18-03-2024 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
97485-2024-PL.pdf pdf 113.45 2024-02-15 10:46:00 Proceeding
SWZ_4_2024.pdf pdf 990.23 2024-02-15 10:46:00 Proceeding
Zał_nr_1.1-1.4_Formularz_asortymentowo_cenowy.xlsx xlsx 18.52 2024-02-15 10:46:00 Proceeding
Zał_nr_1_Oferta.docx docx 56.05 2024-02-15 10:46:00 Proceeding
Zał_nr_2_JEDZ.zip zip 69.81 2024-02-15 10:46:00 Proceeding
Zał_nr_3_Projekt umowy.pdf pdf 616.9 2024-02-15 10:46:00 Proceeding
Zał_nr_4_Ośw_o_aktualności.doc doc 67 2024-02-15 10:46:00 Proceeding
Zał_nr_5_Grupa_kapitałowa.doc doc 96.5 2024-02-15 10:46:00 Proceeding
Zał_nr_6_6a_Oświadczenia_Ukraina.docx docx 63.29 2024-02-15 10:46:00 Proceeding
Zał_nr_7_Wzór oświadczenia o dopuszczeniu do obrotu.doc doc 64 2024-02-15 10:46:00 Proceeding
Wyjaśnienia.pdf pdf 345.58 2024-02-22 13:09:26 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 175.03 2024-03-18 10:51:45 Public message
na_platformę.zip zip 3586.03 2024-03-18 11:51:33 Public message
Informacja_o_wynikach_postępowania.pdf pdf 194.62 2024-04-18 14:31:57 Public message

Announcements

2024-04-18 14:31 Karolina Potopowicz INFORMACJA o wynikach postępowania prowadzonego trybem przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605) zwanej dalej ustawą Pzp., powyżej 221 000 Euro na zakup leków w ramach programu lekowego - Aflibercept, Ranibizumab, Farycymab i Bewacyzumab Nr sprawy: ZP/4/2024.

Informacja_o_wynikac [...].pdf

2024-03-18 11:51 Karolina Potopowicz Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu na podstawie art. 74 ust. 2 pkt. 1) uPzp udostępnia oferty jakie wpłynęły w niniejszym postępowa

na_platformę.zip

2024-03-18 10:51 Karolina Potopowicz Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu zgodnie z art. 222 ust. 5 uPzp przesyła w załączeniu Informację z otwarcia ofert z dnia 18.03.2024r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-18 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 716 406,98 zł, w podziale na pakiety:
Pakiet nr 1 - 2 508,00 zł
Pakiet nr 2 - 1 249 498,98 zł
Pakiet nr 3 - 450 900,00 zł
Pakiet nr 4 - 13 500,00 zł
2024-02-22 13:09 Karolina Potopowicz Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły od Wykonawców zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Pzp

Wyjaśnienia.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1058