Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IS.271.3.2024 Przebudowa drogi gminnej Glinice Wielkie - Glinice Domaniewo - Mieszki -Leśniki

Mariola Darkowska
Gmina Winnica
Deadlines:
Published : 13-02-2024 13:57:00
Placing offers : 04-03-2024 09:00:00
Offers opening : 04-03-2024 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał Nr 1 Formularz oferty IS.271.3.2024.docx docx 30.65 2024-02-13 13:57:00 Proceeding
Zał nr 2 oświadczenie IS.271.3.2024.docx docx 29.29 2024-02-13 13:57:00 Proceeding
Zał nr 3 IS.271.3.2024.docx docx 23.54 2024-02-13 13:57:00 Proceeding
Zał nr 5 wykaz IS.271.3.2024.docx docx 27.32 2024-02-13 13:57:00 Proceeding
Zał nr 6 wykaz osob IS.271.3.2024.docx docx 32.29 2024-02-13 13:57:00 Proceeding
Zał nr 9 oswiadczenie 117 IS.271.3.2024.docx docx 36.2 2024-02-13 13:57:00 Proceeding
Zał nr 4 wzor umowy IS.271.3.2024.pdf pdf 271.76 2024-02-13 13:57:00 Proceeding
swz glinice wielkie IS.271.3.2024.pdf pdf 454.97 2024-02-13 13:57:00 Proceeding
Zał nr 8 klauzula IS.271.3.2024.pdf pdf 188.09 2024-02-13 13:57:00 Proceeding
Zał nr 7 dokumentacja techniczna.7z 7z 20821.14 2024-02-13 13:57:00 Proceeding
ogloszenie nr 00103954.pdf pdf 132.01 2024-02-13 13:57:00 Proceeding
wyjasnienie nr 1.pdf pdf 228.67 2024-02-27 09:49:17 Public message
Zał nr 4 wzor umowy IS.271.3.2024 zmiana.pdf pdf 271.62 2024-02-27 09:49:17 Public message
ogloszenie o zmianie 00220257.pdf pdf 36.9 2024-02-27 09:55:57 Public message
Zał nr 4 wzor umowy IS.271.3.2024 zmiana.pdf pdf 271.62 2024-02-27 09:55:57 Public message
zawiadomienie nr 1 o zmianie SWZ IS.271.3.2024.pdf pdf 228.02 2024-02-27 09:55:57 Public message
zmiana nr 1 swz glinice wielkie IS.271.3.2024.pdf pdf 454.94 2024-02-27 09:55:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #887616.pdf pdf 105.67 2024-03-04 11:17:31 Public message
informacja wybor oferty IS.271.3.2024 strona.pdf pdf 234.15 2024-03-14 12:29:02 Public message

Announcements

2024-03-14 12:29 Mariola Darkowska Szanowni Państwo
Gmina Winnica zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: Przebudowa drogi gminnej Glinice Wielkie - Glinice Domaniewo - Mieszki -Leśniki.

informacja wybor ofe [...].pdf

2024-03-04 11:17 Mariola Darkowska Szanowni Państwo

Gmina Winnica zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu Przebudowa drogi gminnej Glinice Wielkie - Glinice Domaniewo - Mieszki -Leśniki.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-04 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 4500000,00 zł brutto.
2024-02-27 09:55 Mariola Darkowska Zawiadomienie nr 1 o zmianach treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na: Przebudowa drogi gminnej Glinice Wielkie - Glinice Domaniewo - Mieszki -Leśniki

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zmiana nr 1:
W Rozdziale III INFORMACJE O PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA pkt. 2. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT ppkt. 2.1 o treści:
„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.02.2024 r. do godz. 09:00”

Zastępuje się następującym:
„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.03.2024 r. do godz. 09:00”

Zmiana nr 2:
W Rozdziale III INFORMACJE O PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA pkt. 3 TERMIN OTWARCIA OFERT ppkt. 3.1. o treści:
„Otwarcie złożonych ofert w systemie nastąpi w dniu 28.02.2024 r. o godzinie 09:10”

Zastępuje się następującym:
„Otwarcie złożonych ofert w systemie nastąpi w dniu 04.03.2024 r. o godzinie 09:10”

Zmiana nr 3
W Rozdziale III INFORMACJE O PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA pkt. 4 Termin związania ofertą ppkt. 4.1 o treści:
„Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 26.03.2024 r.”

Zastępuje się następującym:
„Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 02.04.2024 r.”

Zmiana nr 4
Zamieszcza się zaktualizowany załącznik nr 4 do SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian konieczne są zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Załącza się ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2024/BZP 00220257 z dnia 27 lutego 2024 roku.


ogloszenie o zmianie [...].pdf

Zał nr 4 wzor umowy [...].pdf

zawiadomienie nr 1 o [...].pdf

zmiana nr 1 swz glin [...].pdf

2024-02-27 09:49 Mariola Darkowska Wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na: Przebudowa drogi gminnej Glinice Wielkie - Glinice Domaniewo - Mieszki -Leśniki


Działając na podstawie art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Wykonawca wnosi o zmianę wskazanych poniżej zapisów:
- § 9 pkt. 6 Projektu umowy (Załącznik nr 4 do SWZ)
„Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, po usunięciu wszystkich wad i usterek.”
- § 10 pkt. 4 lit. a Projektu umowy (załącznik nr 4 do SWZ)
„4) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,”

Zamawiający w powyższych zapisach informuje, iż podstawą wypłaty ostatniej części wynagrodzenia jest bezusterkowy protokół odbioru oraz, że może odmówić odbioru w przypadku wad nadających się do usunięcia. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądowym, zakazane jest zastrzeganie w umowie tzw. bezusterkowego odbioru robót. W Wyroku z dnia 3 sierpnia 2017 r., w sprawie o sygn.. akt: I ACa 689/16, Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał, że .. odbiór robót jest obowiązkiem zamawiającego, a postanowienie umowne, które uzależnia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, uznać należy za nieważne, jako sprzeczne z istotą umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 KC. Analogiczny pogląd wyrażony został również w Wyroku: SA w Białymstoku dnia 5 czerwca 2013 r. I ACa 806/12, Wyrok SA w Białymstoku z dnia 27.10.2017 roku, sygn..akt: I ACa 321/17, Wyroku SA w Szczecinie z dnia 29.03.2017 roku, sygn.akt: I ACa 944/16. Dodatkowo podkreślenia wymaga, że zgodnie ze wskazanym orzecznictwem Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru robót w przypadku wystąpienia wad istotnych przedmiotu umowy, tj. takich które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
W związku z tym Zamawiający nie może uzależniać wypłaty wynagrodzenia od braku uwag i zastrzeżeń w protokole końcowym, gdyż takowe mogą się w nim znajdować wraz z wyznaczeniem terminu ewentualnych napraw, jeśli nie są wadami istotnymi, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu.
W związku z powyższym Wykonawca prosi o zmianę zapisu na:
- § 9 pkt. 6 Projektu umowy (Załącznik nr 4 do SWZ)
„Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy, na podstawie protokołu odbioru końcowego robót.”
- § 10 pkt. 4 lit. a Projektu umowy (załącznik nr 4 do SWZ) – prosimy o wykreślenie zapisu.Odpowiedź: Zamawiający po przeanalizowaniu wskazanych uwag zamieszcza zaktualizowany Załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.


Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to: 04.03.2024 r. godz. 09.00; termin otwarcia ofert to: 04.03.2024r. godz. 09.10.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Sprostowanie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 27 lutego 2024 roku pod numerem 2024/BZP 00220257.

wyjasnienie nr 1.pdf

Zał nr 4 wzor umowy [...].pdf

2024-02-27 09:45 Mariola Darkowska The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 890