Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.2.2024.ZP3 Budowa świetlicy wiejskiej w Murowańcu- II etap

Claudia Jesa Skorzewska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 13-02-2024 09:46:00
Placing offers : 18-03-2024 10:00:00
Offers opening : 18-03-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 2.zip zip 36342.43 2024-02-13 09:46:00 Proceeding
zmiana nr 1 - ogłoszenie o zmianie terminu.zip zip 671.11 2024-02-28 11:23:59 Public message
wyjaśnienia nr 2 - ujednolicony kosztorys.zip zip 2377.64 2024-03-01 09:34:00 Public message
zmiana nr 3- zmiana terminu składania ofert.zip zip 248.43 2024-03-05 15:10:18 Public message
zmiana nr 4- zmiana terminu.zip zip 249.62 2024-03-08 10:25:42 Public message
wyjaśnienia nr 5 - ujednolicona umowa, kosztorys, formularz.zip zip 4666.13 2024-03-13 14:29:08 Public message
informacja z otwarcia ofert 18.03.2024.zip zip 680.36 2024-03-18 12:19:02 Public message
zawiadomienie o wyborze i odrzuceniu 2.zip zip 399.53 2024-04-08 11:22:51 Public message

Announcements

2024-04-08 11:22 Claudia Jesa Skorzewska Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o:

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty:
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w ust. 275 pkt 2 ustawy Pzp, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:
Nr 5 złożoną przez BYDGOSTA SP. Z O.O.
ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz, NIP:554-023-62-75
z ceną gross 2 038 777,00 zł

II. Odrzucenie oferty:
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 2 ustawy Pzp, dokonano odrzucenia oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę CERTA Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lipowej 29A, 62-100 Wągrowiec.

zawiadomienie o wybo [...].zip

2024-03-18 12:19 Claudia Jesa Skorzewska Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2020 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.; zwaną dalej ustawą Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota niezwłocznie po otwarciu ofert, które odbyło się 18.03.2024 r. godz. 10:15, zamieszcza informacje dotyczące zestawienia ofert wraz z informacjami odczytanymi podczas ich otwarcia.

informacja z otwarci [...].zip

2024-03-18 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę 2 200 000,00 zł brutto.
2024-03-13 14:29 Claudia Jesa Skorzewska I. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

II. Jednocześnie, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, w miejscu zamieszczenia
ww. ogłoszenia o zamówieniu, dokumenty obejmujące:
a) Ujednolicony projekt umowy;
b) Ujednolicony kosztorys ofertowy;
c) Ujednolicony formularz ofertowy wraz z załącznikami;

III. Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się
o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

wyjaśnienia nr 5 - u [...].zip

2024-03-08 10:25 Claudia Jesa Skorzewska I. W związku z dużą ilością pytań do postępowania, działając w trybie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 18.03.2024 r., godz.: 10:00 i jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia w tym zakresie odpowiednie zapisy SWZ zawarte w pkt.: 17.2, 17.7 i 18.1.

II. W konsekwencji dokonanych zmian treści SWZ zmianie ulegają zapisy sekcji VIII pkt 8.1.), 8.3.) i 8.4.) ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00102019/01 z dnia 12.02.2024 r.

III. Zmiany treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się
o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

zmiana nr 4- zmiana [...].zip

2024-03-05 15:10 Claudia Jesa Skorzewska Zmiana treści SWZ

I. Działając w trybie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 12.03.2024 r., godz.: 10:00 i jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia w tym zakresie odpowiednie zapisy SWZ zawarte w pkt.: 17.2., 17.7. i 18.1.

II. W konsekwencji dokonanych zmian treści SWZ zmianie ulegają zapisy sekcji VIII pkt 8.1.), 8.3.) i 8.4.) ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00102019/01 z dnia 12.02.2024 r.

III. Zmiany treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się
o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

zmiana nr 3- zmiana [...].zip

2024-03-01 09:34 Claudia Jesa Skorzewska I. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

II. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż w związku z wprowadzonymi w ostatnich latach zmianami w zakresie instalacji fotowoltaicznych należy w przedmiotowej realizacji uwzględnić aktualne przepisy i wymagania techniczne (m.in. dot. certyfikowanego przeciwpożarowego wyłącznika prądu czy klasyfikacji kabli i przewodów dotyczącej reakcji na ogień).

III. Jednocześnie, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, w miejscu zamieszczenia
ww. ogłoszenia o zamówieniu, dokumenty obejmujące:
a) Ujednolicony kosztorys ofertowy;

IV. Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się
o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

wyjaśnienia nr 2 - u [...].zip

2024-02-28 11:23 Claudia Jesa Skorzewska I. Działając w trybie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.03.2024 r., godz.: 10:00 i jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia w tym zakresie odpowiednie zapisy SWZ zawarte w pkt.: 17.2, 17.7 i 18.1.

II. W konsekwencji dokonanych zmian treści SWZ zmianie ulegają zapisy sekcji VIII pkt 8.1.), 8.3.) i 8.4.) ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 0010201901 z dnia 12.02.2024 r.

III. Zmiany treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się
o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

zmiana nr 1 - ogłosz [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2223