Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DL.4251.5.2024.DI „Montaż bądź wymiana kratek wentylacyjnych usytuowanych w gzymsach budynków Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju”

Daria Izdebska
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Miejski Zarząd Nieruchomości
Deadlines:
Published : 09-02-2024 14:18:00
Placing offers : 13-02-2024 09:00:00
Offers opening : 13-02-2024 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

1. Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, działając w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Montaż bądź wymiana kratek wentylacyjnych usytuowanych w gzymsach budynków Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju”.


1.1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.1.1. Zakres usług:

1) demontaż uszkodzonych kratek i ponowny montaż nowych kratek wentylacyjnych na wlotach kanałów wentylacyjnych gzymsu;

2) montaż nowych kratek wentylacyjnych w miejscach brakujących kratek na wlotach kanałów wentylacyjnych gzymsu;

3) mocowanie kratek wentylacyjnych gzymsu wykonywane będzie za pomocą podnośnika koszowego lub za pomocą technik alpinistycznych, ze względu na utrudniony dojazd do budynku bądź na zróżnicowaną rzeźbę terenu wokół budynków;

4) montaż kratek ze stal nierdzewnej o wymiarach 14cm x 14cm lub 14cm x 21cm w technice dopasowanej do specyfiki budynku  po uprzednim uzgodnieniu z Działem Eksptoatacyjnym MZN;

5) przed przystąpieniem do prac wymagane jest wygrodzenie strefy niebezpiecznej;

6) roboty będą podzielone na dwa etapy:

a) Etap I: wymiana i montaż 317 szt. kratek wentylacyjnych gzymsu na podstawie wykazu stanowiącego Załącznik nr 3 do Zaproszenia,

b) Etap II: sukcesywna wymiana i montaż kratek wentylacyjnych gzymsu budynków Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych  przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie bieżącego zapotrzebowania (Załącznik nr 4 do Zaproszenia).

1.2. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w Zaproszeniu, a niezbędnych do realizacji zadania jako całości – należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.

1.3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy (Załącznik nr 2 do Zaproszenia).


2. TERMIN REALIZACJI:

2.1. I etap: od dnia podpisania umowy do dnia 29.02.2024 r.,

2.2. II etap: od dnia 16.10.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. (okres ochronny ptaków od dnia 01.03.2024 r. do dnia 15.10.2023 r.).

2.2.1. Zlecenia na wykonanie przedmiotu zamówienia będą przekazywane sukcesywnie – wg potrzeb w okresie jw.


3. WYMAGANY OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI:

3.1. Okres gwarancji na przedmiot umowy: minimum 36 miesięcy; okres rękojmi na przedmiot umowy: 36 miesięcy.


4. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY:

4.1. Posiadanie polisy OC wobec osób trzecich w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości polisy nie mniejszej niż 20.000,00 zł, zawartej na okres realizowania usług, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z ww. dokumentu nie wynika, że składka została opłacona, Wykonawca winien dołączyć potwierdzenie jej opłaty lub opłaty raty składki wymagalnej na dzień składania ofert. Wykonawca winien posiadać ww. ubezpieczenie przez okres wykonywania zamówienia. Ze względu na specyfikę zawierania umów ubezpieczeniowych, obejmujących okresy nie dłuższe niż jeden rok, dopuszczalne jest, po podpisaniu umowy, sukcesywne przedstawianie dowodów opłacenia polisy, bądź zawarcia nowej umowy na ubezpieczenie, przy czym nie później niż na 5 dni przed upływem terminu do którego polisa była zawarta bądź na 5 dni przed datą opłacenia składki, pod rygorem naliczenia kar umownych za nieterminowe dopełnienie powyższego obowiązku na zasadach określonych w §8 ust. 1 lit. c) wzoru umowy (Załącznik nr 2 do Zaproszenia), a ponadto Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

4.2. Posiadanie podnośnika koszowego z aktualnym badaniem technicznym wystawionym przez uprawniony Urząd Dozoru Technicznego.

4.3. Dysponowanie min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi podnośnika koszowego. Osoba wykonująca prace powinny posiadać uprawnienia do wykonywania prac na wysokości oraz posiadać uprawnienia/kurs do wykonywania prac alpinistycznych.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami kratki wentyl.pdf pdf 10514.19 2024-02-09 14:18:00 Proceeding
odpowiedź na zapytanie wymiana kratek wentyl.pdf pdf 228.4 2024-02-12 14:45:43 Public message
zestawienie ofert kratki wentyl.pdf pdf 204.21 2024-02-13 11:42:45 Public message
ogłoszenie wyników kratki wentyl.pdf pdf 212.55 2024-02-14 09:14:12 Public message

Announcements

2024-02-14 09:14 Daria Izdebska Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju jako Zamawiający, w załączeniu przesyła OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA w postępowaniu. Szczegóły w dokumencie.

ogłoszenie wyników k [...].pdf

2024-02-13 11:42 Daria Izdebska Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju jako Zamawiający, w załączeniu przesyła ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT w postępowaniu. Szczegóły w dokumencie.

zestawienie ofert kr [...].pdf

2024-02-12 14:45 Daria Izdebska Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju jako Zamawiający, w załączeniu przesyła ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE do postępowania. Szczegóły w dokumencie.

odpowiedź na zapytan [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - Proszę nie wpisywać ceny, oferty zostaną ocenione na podstawie ceny wskazanej w Formularzu Ofertowym. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3316 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Formularz ofertowy - Należy dołączyć Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty Attachment required (0)
3 Uprawnienia - Należy dołączyć kopię uprawnień wydanych przez UDT dla osoby wyznaczonej do obsługi podnośnika koszowego – minimum 1 osoba; Attachment required (0)
4 Podnośnik koszowy - Należy dołączyć kopię aktualnego badania technicznego wydanego przez UDT posiadanego podnośnika koszowego; Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 263