Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/2024/ER Pieluchomajtki jednorazowe dla dorosłych

Deadlines:
Published : 07-02-2024 10:30:00
Placing offers : 23-02-2024 10:00:00
Offers opening : 23-02-2024 10:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert zgodnie z treścią ogłoszenia.

Zapytanie ofertowe Nr 2/2024/ER

Dostawa pieluchomajtek jednorazowych

Data zamieszczenia ogłoszenia: 07.02.2024 r.

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Informacje dotyczące zamówienia:

  1. Sukcesywna dostawa pieluchomajtek jednorazowych. Czas realizacji – 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

            Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.02.2024 r. do godz. 10 00

            Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.02.2024 o godz. 11 10, Pawilon M IV, Dział

            Realizacji Zamówień.

  1. Miejsce składania ofert :

            Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80, 31-202   

            Kraków w Pawilonie A V - Centrum  Administracyjno – Konferencyjno – 

            Szkoleniowego (Dziennik Podawczy).

  1. Kryterium oceny oferty: cena oferty brutto - 100%
  2. Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie ofert nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
  3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Warunki zgłaszania oferty:

       1. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić

       2.  Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie

            lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej numerem postępowania, podpisaną

            przez osobę upoważnioną do  występowania w imieniu Wykonawcy.

            Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to     

            pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do  

            podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty i  musi być

            złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę     

            wymienioną w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania  

            Wykonawcy lub przez notariusza.

        3. Oferta winna zawierać datę końcową związania ofertą, nie krótszą  niż 3 tygodnie od   

            daty złożenia oferty.

Kontakt w sprawie ogłoszenia – tel. (12) 614 22 36 , e-mail: drz@szpitaljp2.krakow.pl


Pieluchomajtki jednorazowe


 

Lp.

Nazwa

Ilość

1

Pieluchomajtki dla dorosłych  „2” (M)

Minimalne wymagania:

- podwójny wkład chłonny z superabsorbentem,
- elastyczna przędza w części pachwinowej, podwójne

  przylepce w pasie,
- indykator wilgoci (wilgoć utrzymywana w głębi 

  pieluchy z dala od skóry); bez lateksowych elementów;

- osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wzdłuż wkładu 

  chłonnego skierowane na zewnątrz zapobiegające wyciekom
- właściwość Odour Stop (lub równoważny) redukujące

  powstawanie nieprzyjemnego zapachu

- wykonane z materiału oddychającego na całej powierzchni

10 000 szt.

2

Pieluchomajtki dla dorosłych  „3” (L)

Minimalne wymagania:

- podwójny wkład chłonny z superabsorbentem,
- elastyczna przędza w części pachwinowej, podwójne

  przylepce w pasie,
- indykator wilgoci (wilgoć utrzymywana w głębi 

  pieluchy z dala od skóry); bez lateksowych elementów;

- osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wzdłuż wkładu 

  chłonnego skierowane na zewnątrz zapobiegające wyciekom
- właściwość Odour Stop (lub równoważny) redukujące

  powstawanie  nieprzyjemnego zapachu

- wykonane z materiału oddychającego na całej powierzchni

31 000 szt.

3

Pieluchomajtki dla dorosłych  „4” (XL)

Minimalne wymagania:

- podwójny wkład chłonny z superabsorbentem,
- elastyczna przędza w części pachwinowej, podwójne

  przylepce w pasie,
- indykator wilgoci (wilgoć utrzymywana w głębi 

  pieluchy z dala od skóry); bez lateksowych elementów;

- osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wzdłuż wkładu 

  chłonnego skierowane na zewnątrz zapobiegające wyciekom
- właściwość Odour Stop (lub równoważny) redukujące  

  powstawanie  nieprzyjemnego zapachu

- wykonane z materiału oddychającego na całej powierzchni

21 000 szt.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 12 614 22 36 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz cenowy.docx docx 12.4 2024-02-07 10:30:00 Proceeding
Wzór umowy .docx docx 20.6 2024-02-07 10:30:00 Proceeding
Ogłoszenie.docx docx 144.19 2024-02-07 10:47:23 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.docx docx 12.87 2024-02-16 14:15:07 Public message
informacja z otwarcia ofert.doc doc 35 2024-02-23 11:12:11 Public message

Announcements

2024-02-23 11:12 Stanisław Niemiec Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].doc

2024-02-22 10:38 Stanisław Niemiec The message was withdrawn by the Buyer.
2024-02-16 14:15 Stanisław Niemiec Odpowiedzi na pytania w załączeniu

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2666 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1144