Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: LI/5503/4/2024 Świadczenie usług w zakresie napraw, legalizacji i wzorcowania wag lekarskich, aptecznych, analitycznych i dziecięcych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II

Deadlines:
Published : 02-02-2024 10:00:00
Placing offers : 16-02-2024 10:00:00
Offers opening : 16-02-2024 10:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

DZIAŁ INŻYNIERII KLINICZNEJ

TEL. 12 614 2018, FAKS 12 614 2410

E-MAIL: inzynieria@szpitaljp2.krakow.pl

Kraków, 01.02.2024

Znak procedury: LI/5503/4/2024

 

 

Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług w zakresie napraw, legalizacji i wzorcowania wag lekarskich, aptecznych, analitycznych i dziecięcych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II”.

 

1.    Warunki zgłaszania ofert i zasady udzielania zamówienia:

a)    Znak procedury (numer ogłoszenia): LI/5503/4/2024.

b)    Data zamieszczenia: 02.02.2024 r.

c)    Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

d)    Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 16 lutego 2024 roku do godziny 1000 drogą elektroniczną przez platformę zakupową lub w formie papierowej na Dzienniku Podawczym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków (budynek A-V; piętro 1, hol główny). W przypadku złożenia w formie papierowej, oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie zawierającej dane uczestnika przetargu oraz opis: „Świadczenie usług w zakresie napraw, legalizacji i wzorcowania wag lekarskich, aptecznych, analitycznych i dziecięcych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II”. Nie otwierać przed godziną 1030 dnia 16 lutego 2024 roku.

e)    Termin zadawania pytań: 9 lutego 2024 włącznie na maila: k.chudecka@szpitaljp2.krakow.pl

f)     Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę (podaną w formularzu ofertowym załącznika nr 2 do niniejszego postępowania i zawartej z Wykonawcą umowy) i nie może jej zmienić. Wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

g)    Oferta zawiera datę końcową związania ofertą, nie krótszą niż 3 tygodnie od daty otwarcia oferty.

h)    Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie ofert nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

i)     Oferta musi zawierać:

·         Wypełniony formularz ofertowy (którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia i do umowy).

·         Zaakceptowany przez Oferenta wzór umowy (złożony czytelny podpis z datą na każdej stronie wzoru umowy z adnotacją „Akceptuję”), której wzór stanowi załącznik 4 do niniejszego ogłoszenia.

·         Pełnomocnictwo (jeżeli jest potrzebne) do: złożenia oferty i potwierdzenia jej warunków i podpisania umowy.

j)     Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 16 lutego 2024 roku, o godz. 1030 w pokoju nr 29 - Dział Inżynierii Klinicznej (w Budynku A – V Szpitala, I p.).

k)    Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw, legalizacji i wzorcowania wag lekarskich, aptecznych, analitycznych i dziecięcych będących własnością Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II w okresie od 01.04.2024 roku do 31.03.2026 roku.

3.    Kryteria oceny ofert i wyniki:

a)    Wyboru oferty Zamawiający dokona na podstawie formularza cenowego, kierując się kryterium najniższej ceny.

b)    Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, której cena będzie najniższa.

c)    Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę. W szczególności, Zamawiający może nie dokonać wyboru oferty, jeżeli:

·         Oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

·         Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postepowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

d)    Informacje przebiegu postepowania i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej ( na podstronie „zapytania ofertowe”) oraz na platformie zakupowej

e)    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

f)     W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

g)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

 

 

Koordynator ze strony Szpitala w sprawie powyższego postępowania:

Kamila Chudecka

+48 12 614 24 72, k.chudecka@szpitaljp2.krakow.pl

Dział Inżynierii Klinicznej,

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II,

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

 

Załączniki do zaproszenia do składania ofert:

 

Załącznik nr 1 do umowy- wykaz wag

Załącznik nr 2 do postępowania i umowy- formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do umowy- obowiązek informacyjny

Załącznik nr 4 do postępowania – wzór umowy

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
LI.5503.4.2024 Załącznik_1_do_umowy_wykaz_wag.xls xls 71 2024-02-02 10:00:00 Proceeding
LI.5503.4.2024 Załacznik_4_do postępowania_wzór_umowy.doc doc 99 2024-02-02 10:00:00 Proceeding
LI.5503.4.2024 Załącznik_2_do_postęporwania_i_do_ umowy_formularz_ofertowy.xlsx xlsx 21.49 2024-02-02 10:00:00 Proceeding
LI.5503.4.2024 Załącznik_3_do umowy_obowiązek_informacyjny.docx docx 14.52 2024-02-02 10:00:00 Proceeding
LI_5503_4_2024_Rozstrzygnięcie_pdf.pdf pdf 105.69 2024-02-28 09:32:53 Public message

Announcements

2024-02-28 09:32 Maciej Cyran Dzień dobry,

W załączeniu przedstawiam rozstrzygniecie z postępowania numer LI/5503/4/2024 na „Świadczenie usług w zakresie napraw legalizacji i wzorcowania wag lekarskich, aptecznych, analitycznych i dziecięcych w Krakowskim Szpitalu im. św. Jana Pawła II”

LI_5503_4_2024_Rozst [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Świadczenie usług w zakresie napraw, legalizacji i wzorcowania wag lekarskich, aptecznych, analitycznych i dziecięcych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II Zgodnie z: LI.5503.4.2024 Załącznik_2_do_postęporwania_i_do_ umowy_formularz_ofertowy 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2666 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 60 dni roboczych od daty dostarczenia faktury VAT. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 583