Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: LI/5503/02/2024/01 Wykonywanie testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II

Deadlines:
Published : 01-02-2024 10:23:00
Placing offers : 16-02-2024 09:00:00
Offers opening : 16-02-2024 09:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

DZIAŁ INŻYNIERII KLINICZNEJ

TEL. 12 614 2018, FAKS 12 614 2410

E-MAIL: inzynieria@szpitaljp2.krakow.pl

Kraków 01.02.2024

 

Znak procedury: LI/5503/02/2024/01

 

 

Zaproszenie do składania ofert na „Wykonywanie testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II”.

 

1.    Zasady składania ofert oraz warunki stawiane Oferentom:

a)    Znak procedury (numer ogłoszenia): LI/5503/02/2024/01

b)    Data zamieszczenia: 01.02.2024 r.

c)     Zleceniodawca: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

d)    Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 16 lutego 2024 roku, do godz. 900 drogą elektroniczną przez platformę zakupową lub w formie papierowej na Dzienniku Podawczym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 –202 Kraków (budynek A-V Szpitala, I p., hol główny).

W przypadku złożenia w formie papierowej, oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie zawierającej dane uczestnika przetargu oraz opis: „Przetarg ofertowy LI/5503/02/2024/01 na „Wykonywanie testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II. Nie otwierać przed godziną 930, dnia 16 lutego 2024 roku”.

e)    Termin zadawania pytań: do 09 lutego 2024 r. włącznie.

f)     Oferent może zaproponować tylko jedną cenę (podaną w formularzu ofertowym załącznika nr 1 do niniejszego postępowania) i nie może jej zmienić. Wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

g)    Oferta zawiera datę końcową związania ofertą, nie krótszą niż 3 tygodnie od daty złożenia oferty.

h)    Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zleceniodawca nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie ofert nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zleceniodawcy ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

i)      Oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

j)     Oferent posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie Laboratorium Badawczego, dziedzina badań: badania właściwości fizycznych (N), obiekt: wyposażenie medyczne.

k)    Oferent posiada udokumentowane: wiedzę i doświadczenie odpowiednie do wykonania zamówienia.

l)     Oferta musi zawierać (pod rygorem odrzucenia), min.:

·       Wypełniony formularz ofertowy (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

·       Zaakceptowane przez Oferenta wzory dwóch umów (na każdym złożony czytelny podpis z datą na każdej stronie wzoru umowy z adnotacją „Akceptuję”), które stanową załączniki 2 i 3 do niniejszego ogłoszenia.

·       Max. trzy listy referencyjne, potwierdzające doświadczenie w fachowym wykonywaniu testów specjalistycznych urządzeń tego typu jak w pakiecie nr I w okresie ostatnich 36 miesięcy przed terminem składania ofert, analogicznych jak w ogłoszeniu (z podaniem ich rodzaju i ilości) na łączną kwotę min. 40 000 zł brutto. Listy referencyjne wystawione i potwierdzone przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu/firmy/jednostki działalności medycznej, w którym opisywane testy były wykonywane.

·       Kopię certyfikatu o którym mowa w punkcie 1j powyżej i numer akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie Laboratorium Badawczego, dziedzina badań: badania właściwości fizycznych (N), obiekt: wyposażenie medyczne.

·       Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w zw.
z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

·       Pełnomocnictwo (jeżeli jest potrzebne) do: złożenia oferty i potwierdzenia jej warunków i podpisania umowy.

m)   Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 16 lutego 2024 roku, o godz. 930 w pokoju nr 29 - Dział Inżynierii Klinicznej (w Budynku A – V Szpitala, I piętro).

n)    Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonywania testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II w okresie od …04.2024 roku                    do …03.2027 roku.

 

3.    Kryteria oceny ofert i wyniki:

a)    Wyboru oferty Zleceniodawca dokona na podstawie formularza cenowego - za najkorzystniejszą uznana zostanie ta          z kompletnych ofert (jak opisano w pkt. 1 j powyżej), której cena będzie najniższa.

b)    Zleceniodawca nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy                       do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zleceniodawcy ze strony podmiotu, który złożył ofertę.                   W szczególności, Zleceniodawca może nie dokonać wyboru oferty, jeżeli:

·       Oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zleceniodawca zamierza przeznaczyć                                       na sfinansowanie zamówienia,

·       Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

c)     Informacje przebiegu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty Zleceniodawca zamieszcza na swojej stronie internetowej (na podstronie „zapytania ofertowe”) oraz na platformie zakupowej.

d)    Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zleceniodawca może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

e)    W przypadku nie wybrania Oferenta (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zleceniodawca dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

f)     Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi oferentami w celu złożenia wyjaśnień do ofert.

 

 

 

 

 

 

Koordynator ze strony Szpitala w sprawie powyższego postępowania:

Karolina Karwala

+48 12 614 24 57, k.karwala@szpitaljp2.krakow.pl

Dział Inżynierii Klinicznej,

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II,

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

 

 

 

 

Załączniki do zaproszenia do składania ofert:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

Załączniki nr 2 – Wzór umowy dotyczący wykonywania testów,

Załącznik nr 3 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAŁ_1_do_ogłoszenia_Formularz_ofertowy_PO_ODPOWIEDZIACH.doc doc 107.5 2024-02-13 12:35:21 Proceeding
ZAŁ_2_do_ogłoszenia_Wzór_umowy_wyk_tes_PO_ODPOWIEDZIACH.doc doc 237.5 2024-02-13 12:35:21 Proceeding
ZAŁ_1_do_ogłoszenia_Formularz_ofertowy.doc doc 107.5 2024-02-01 10:23:00 Criterion
ZAŁ_2_do_ogłoszenia_Wzór_umowy_wyk_tes.doc doc 235 2024-02-01 10:23:00 Criterion
ZAŁ_3_do_ogłoszenia_Wzór_um_RODO_do_testy_spec.docx docx 28.54 2024-02-01 10:23:00 Criterion
__Odpowiedzi_na_pytania.docx docx 150.56 2024-02-13 12:33:47 Public message
ZAŁ_1_do_ogłoszenia_Formularz_ofertowy_PO_ODPOWIEDZIACH.doc doc 107.5 2024-02-13 12:33:47 Public message
ZAŁ_2_do_ogłoszenia_Wzór_umowy_wyk_tes_PO_ODPOWIEDZIACH.doc doc 237.5 2024-02-13 12:33:47 Public message
LI_5503_02_2024_01_zz_Rozstrzygnięcie.pdf pdf 410.06 2024-02-19 12:41:01 Public message

Announcements

2024-02-19 12:41 Maciej Cyran Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam rozstrzygnięcie do postępowania nr LI/5503/02/2024/01.

Z wyrazami szacunku

Karolina Karwala
Inspektor ds. aparatury medycznej
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
T:(12) 614 24 57

LI_5503_02_2024_01_z [...].pdf

2024-02-13 12:33 Maciej Cyran Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania do procedury: LI/5503/02/2024/01 Wykonywanie testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II oraz załączniki które uległy zmianie zgodnie z odpowiedziami.Z poważaniem

Karolina Karwala
Inspektor ds. aparatury medycznej
Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. św. Jana Pawła II

__Odpowiedzi_na_pyta [...].docx

ZAŁ_1_do_ogłoszenia_ [...].doc

ZAŁ_2_do_ogłoszenia_ [...].doc

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonywanie testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II Łączna wartość oferty zgodna z zał. nr 1 do ogłoszenia 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2666 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value

ZAŁ_1_do_ogłoszenia_ [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 60 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

ZAŁ_2_do_ogłoszenia_ [...].doc

ZAŁ_3_do_ogłoszenia_ [...].docx

(0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 762