Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DL.4231.4.2024.DI „Zagospodarowanie terenów zielonych – dotyczy dz. nr 1722/61 przy ul. Szarych Szeregów w Jastrzębiu-Zdroju”

Daria Izdebska
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Miejski Zarząd Nieruchomości
Deadlines:
Published : 30-01-2024 10:56:00
Placing offers : 12-02-2024 09:00:00
Offers opening : 12-02-2024 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

1. Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 55 jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Zagospodarowanie terenów zielonych – dotyczy dz. nr 1722/61 przy ul. Szarych Szeregów w Jastrzębiu-Zdroju”.


1.1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na zagospodarowaniu części działki nr 1722/61 przy ul. Szarych Szeregów w Jastrzębiu-Zdroju zgodnie z opracowaną STWiOR oraz dokumentacją projektową.

1.1.2. Zakres zadania obejmuje:

1) Wykonanie ciągów pieszych przez utwardzenie powierzchni gruntu, w tym:

  1. utwardzenie nawierzchnią z kostki betonowej gr. 6 cm – chodniki o szer. 1,5 m z obrzeżem trawnikowym betonowym,

  2. utwardzenie na skarpach nawierzchnią z kostki betonowej gr 6 cm bez konstrukcji żelbetowej – w formie schodów terenowych,

  3. utwardzenie na skarpie nawierzchnią z kostki betonowej gr 6 cm bez konstrukcji żelbetowej – w formie pochylni, zgodnie z normatywnym spadkiem oraz poręczami stalowymi,

2) Montaż gotowych elementów małej architektury towarzyszących ciągom komunikacji pieszej, w tym:

  1. ławek z oparciem o konstrukcji metalowej oraz siedziskach i oparciach z drewna, przystosowanych do montażu w podłożu,

  2. koszy na odpadki, o konstrukcji stalowej, przystosowanych do montażu w podłożu,

  3. latarń solarnych o wysokości nie przekraczającej 120 cm,

3) Prace ogrodnicze w zakresie zieleni przyulicznej, w tym:

  1. usunięcie istniejących żywopłotów formowanych z krzewów liściastych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

  2. posadzenie drzew i krzewów pełniących funkcję izolacyjną,

  3. posadzenie roślinności okrywowej w celu stabilizacji na skarpy od strony ul. Szarych Szeregów.

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa STWiOR (Załącznik nr 4 do Zaproszenia), dokumentacja projektowa (Załącznik nr 5 do Zaproszenia), przedmiar robót (Załącznik nr 6 do Zaproszenia), natomiast szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy (Załącznik nr 2 do Zaproszenia). Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy, który określa jedynie minimalny zakres robót.

1.3. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót nie ujętych w Zaproszeniu, dokumentacji projektowej oraz STWiOR wraz z pozostałymi załącznikami do Zaproszenia, a niezbędnych do realizacji zadania jako całości – należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.

1.4. Wycena robót powinna opierać się na własnych pomiarach i przeprowadzonej wizji w terenie przy uwzględnieniu wszystkich czynności i materiałów niezbędnych do realizacji zadania.


2. Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty:

2.1. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres minimum
36 miesięcy.

2.2. Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót, tj. po zrealizowaniu całego przedmiotu umowy.

2.3. Gwarancja określa okres, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zrealizowanego przedmiotu zamówienia. Rękojmia określa okres, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za wady przedmiotu umowy.


3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.


4. Wymagania wobec Wykonawcy:

4.1. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w pełnym lub ograniczonym zakresie, pozwalającym na realizację zadania, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej wraz z aktualnym na dzień składania oferty zaświadczeniem o przynależności do OIIB (minimum 1 osoba),

4.2. Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
co najmniej dwie roboty o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł brutto każda, związane z robotami brukarskimi lub urządzaniem terenów zielonych.

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca realizował roboty na rzecz MZN, wówczas nie ma obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających ich wykonanie. Należy w tym przypadku podać numer umowy jaka została zawarta między Wykonawcą
a
MZN.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Szarych Szeregów Park.zip zip 4892.1 2024-01-30 10:56:00 Proceeding
Zaproszenie do złożenia oferty.pdf pdf 184.21 2024-01-30 10:56:00 Proceeding
Odpowiedź na zapytanie DL.4231.4.2024.DI.pdf pdf 187.21 2024-02-05 13:40:10 Public message
zestawienie ofert Sz Szeregów Park.pdf pdf 166.84 2024-02-12 14:06:09 Public message
6. Ogłoszenie wyników - unieważnienie.pdf pdf 27.37 2024-02-16 11:10:06 Public message

Announcements

2024-02-16 11:10 Daria Izdebska Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju jako Zamawiający, w załączeniu przesyła OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Szczegóły w dokumencie.

6. Ogłoszenie wynikó [...].pdf

2024-02-12 14:06 Daria Izdebska Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju jako Zamawiający, w załączeniu przesyła ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT w postępowaniu. Szczegóły w dokumencie.

zestawienie ofert Sz [...].pdf

2024-02-05 13:40 Daria Izdebska Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju jako Zamawiający, w załączeniu przesyła ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE do postępowania. Szczegóły w dokumencie.

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena ofertowa brutto (ryczałtowa) za wykonanie przedmiotu zamówienia - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3316 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Formularz Ofertowy - Należy dołączyć Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. Attachment required (0)
3 Uprawnienia - kopie uprawnień osoby posiadającej uprawnienia budowlane w pełnym lub ograniczonym zakresie, pozwalającym na realizację zadania, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej. Attachment required (0)
4 Zaświadczenie potwierdzające przynależność do OIIB - kopię aktualnego na dzień składania oferty zaświadczenia o przynależności do właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, o której mowa w ppkt 3. wyżej. Attachment required (0)
5 Kopie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie robót - dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych (np. referencje, poświadczenia), o których mowa w pkt 4.2. Zaproszenia. Attachment required (0)
6 Kosztorys uproszczony - Kosztorys uproszczony wraz z zestawieniem materiałów i ich cenami jednostkowymi. UWAGA: Z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego, kosztorys ofertowy nie będzie podlegał ocenie. Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 634