Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa rur dwuwarstwowych PE/PE PE-HD 100 SDR 11 PN 16

Deadlines:
Published : 24-01-2024 14:11:00
Placing offers : 30-01-2024 12:00:00
Offers opening : 30-01-2024 12:05:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert w postępowaniu (zapytaniu ofertowym):

" Dostawa rur dwuwarstwowych PE/PE PE-HD 100 SDR 11 PN 16 ".


Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel./fax: (+48) 33 843-28-14, 33 843-28-77, 33 843-09-05, fax: 33 843-17-15
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl
adres strony internetowej: http://www.pwik.oswiecim.pl

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe z publikacją ogłoszenia.


Warunki:

1. Wymagany termin dostawy: do 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zamówienia.

2. Warunki płatności: płatność przelewem 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

3. Podana cena jednostkowa (netto) musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy łącznie z kosztem dostawy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

5. Oferta może być złożona tylko poprzez platformę zakupową Open Nexus do wyznaczonego dnia zakończenia postępowania (30.01.2024 r. do godz. 12:00).

6. W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą platformy zakupowej należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 22 101 02 02  lub cwk@platformazakupowa.pl

7. Wymagane dokumenty dla dostawców, którzy nie realizowali dostaw na potrzeby PWiK Sp z o.o. w Oświęcimiu:

7.1. Deklaracja właściwości użytkowych i/lub Deklaracja zgodności.

7.2. Aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający, że zaoferowane konsole zostały dopuszczone do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

7.3. Przesłanie uzupełnionej ankiety dostawcy (załącznik w postępowaniu)

7.4. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat minimum 3 dostaw materiałów, które są przedmiotem niniejszego postępowania, z podaniem zakresu zamówienia, dat wykonania oraz odbiorców. Wykazane dostawy muszą być potwierdzone dokumentami wystawionymi przez Zamawiających, na rzecz których realizowane były dostawy, potwierdzającymi, że zamówienia wykonano terminowo i z należytą starannością.

7.5. W przypadku, gdy Zamawiający - PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu jest podmiotem, na rzecz którego Dostawca wykonał wcześniej dostawy, Dostawca składając ofertę nie ma obowiązku dołączania dokumentów, o których mowa w punktach 7.3 oraz 7.4.

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

9. Adres dostawy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim, budynek "C" - Magazyn.

9.1 Adres dostawy rur: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Grojecka 4, 32-600 Oświęcim, SUW Zaborze.

10. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena - znaczenie 100%.

11. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty zakończenia postępowania.

12. Zamawiający informuje, że podane ilości należy traktować jako orientacyjne, służą do wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty

13. Zamówienie zostanie udzielone jednemu Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą dla Zamawiającego ofertę (łączna wartość oferty).

14. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu dostarczenia mniejszej ilości produktów niż określonej w postępowaniu.

15. Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązany jest składając ofertę do dołączenia Karty technicznej / Karty katalogowej oferowanego produktu.

16. Wszystkie oferowane rury muszą pochodzić od jednego producenta.

17. Końcówki dostarczonych rur muszą być zabezpieczone zaślepkami.

18. Wszystkie oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia.

19. Informujemy, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn oraz prawo niewybrania oferty z najniższą ceną. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów, w szczególności w przypadku odstąpienia przez Zmawiającego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.

20. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z warunkami udziału w postępowaniu i w pełni je akceptuje.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

       tel. 22 101 02 02
       e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Z_P 07-1_05-3 Ankieta dostawcy.pdf pdf 58.54 2024-01-24 14:11:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Rury dwuwarstwowe PE/PE PE-HD 100 RC SDR 11 DN 32x3,0 PN 16 Rury PE RC przeznaczone do budowy instalacji sieci wodociągowych układanych bez podsypki i obsypki piaskowej w odcinku 100 m. Warstwa wewnętrzna i zewnętrza rury wytłoczona z polietylenu klasy PE 100-RC. PN-EN 12201-2+A1:2013-12. 400 m Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Grojecka 4
32-600, Oświęcim-Zaborze
(0)
2 Rury dwuwarstwowe PE/PE PE-HD 100 RC SDR 11 DN 40x3,7 PN 16 Rury PE RC przeznaczone do budowy instalacji sieci wodociągowych układanych bez podsypki i obsypki piaskowej w odcinku 100 m. Warstwa wewnętrzna i zewnętrza rury wytłoczona z polietylenu klasy PE 100-RC. PN-EN 12201-2+A1:2013-12. 200 m Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Grojecka 4
32-600, Oświęcim-Zaborze
(0)
3 Rury dwuwarstwowe PE/PE PE-HD 100 RC SDR 11 DN 315x28,6 PN 16 Rury PE RC przeznaczone do budowy instalacji sieci wodociągowych układanych bez podsypki i obsypki piaskowej w odcinkach 12 m. Warstwa wewnętrzna i zewnętrza rury wytłoczona z polietylenu klasy PE 100-RC. PN-EN 12201-2+A1:2013-12. 204 m Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6
32-603, Oświęcim
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 5 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie Dostawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 492